Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare tillika rösträknare samt val av tid och plats för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde regleras i det reglemente som beslutas av kommunfullmäktige, och i detta beskrivs vilket arbete nämnden ska bedriva. Nämnden beslutar sedan själv om formerna för hur man vill lägga upp detta arbete genom sina arbetsformer. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 20170502 § 2 om arbetsformer som senast 2018-04-25 § 178 reviderats av nämnden.

   

  Med anledning av kommunfullmäktiges förväntade revidering, utifrån kommunstyrelsens förslag, av nämndens reglemente enligt förslag i kommunstyrelsen, föreslår förvaltningen att de fem tidigare myndighetsutskotten upphävs och tre nya inrättas.

 • Enligt paragraf 59 i nämndens reglemente ska arbetsmarknads- och socialnämnden ha tre myndighetsutskott och ett arbetsutskott. I myndighetsutskotten ska vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild behandlas. Arbetsutskottet ska behandla övriga ärenden som nämnden delegerar till det och bereda de ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet, om beredning behövs.

   

  Paragraf 59 anger att nämnden ska välja tre ledamöter och tre ersättare till varje utskott. Inom utskottet ska nämnden välja en ordförande och en vice ordförande.

 • I ärendet finns förslag till sammanträdestider 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden, dess arbetsutskott och myndighetsutskott. Förslaget har tagit hänsyn till sammanträdesdagarna 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess beredning samt beaktat lov- och helgdagar. Ärendet har behandlats vid nämndens sammanträde 2018-11-29 och ska nu fastställas.

  Eftersom utskotten enligt reglemente 59 § 9 stycket, har rätt att besluta om sina sammanträdesdagar föreslås nämnden endast besluta om sitt första sammanträde. Utskotten beslutar sedan vid respektive första sammanträde om sina sammanträdesdagar för 2019.

  Förvaltningen föreslår att nämnden ges initial utbildning den 7–8 januari 2019 samt eftermiddagen den 9 januari. Utbildningen kommer beröra lagstiftning inom nämndens ansvarsområde med fokus på ärendetyper som behandlas av nämndens samt dess utskott. Övergripande utbildning gällande uppdraget som förtroendevald ska under våren 2019 erbjudas av stadskontoret och nämnden föreslås medge arvode och förlorad arbetsförtjänst för deltagande vid dessa tre tillfällen.

  Enligt beslut av arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-05-24 § 235 ska nämnden genomföra tre temadagar 2019 och två verksamhetsbesöksdagar. Temadagarna föreslås vara den 2 maj, 4 september och 11 oktober. Verksamhetsbesöksdagar föreslås vara 1 mars och 15 november.

  Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om att genomföra mål- och budgetkonferens den 14–15 januari 2019 samt den 23 oktober2019.

 • Föreligger förslag från arbetsmarknads- och socialförvaltningen som innebär att nämnden klar-gör vem som får fatta beslut i vissa ärenden enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i fall där socialnämndens beslut inte kan avvaktas. Det är enbart ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden som kan förordnas av nämnden.

 • Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut. De situationer då nämnden kan begära polishandräckning är angivna i 43 § LVU. § 43 är uppdelad i tre punkter och detta ärende gäller endast handräckningen under punkt 2. Ett förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteperson och ledamot i nämnden befogenhet som annars ligger på myndigheten och är inte att förväxla med delegation.

 • Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen. Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar av allehanda slag.

   

 • Enligt beslut i kommunfullmäktige ska varje nämnd besluta om attestförteckning och nämnd-specifika tillämpningsanvisningar. Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner bokförs så att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna samt att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Nämnden ansvarar för att attestförteckningen hålls aktuell och förvaras på ett överskådligt sätt.

 • Arbetsmarknads- och socialnämnden är ytterst ansvarig för hanteringen av myndighetens allmänna handlingar och dess arkiv. Av praktiska skäl ska ansvaret för arkivvården delegeras till en särskilt utsedd arkivansvarig.

 • En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Då det är praktiskt omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde finns i många ärenden möjlighet att delegera beslut. Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett utskott, presidiet, en ledamot eller ersättare eller en anställd som är underställd nämnden.

  Föreliggande förslag till delegationsordning innehåller en ny punkt, 11.21, som avser yttrande till allmän domstol i form av adoptionsutredning enligt 4 kapitlet 14 paragrafen Föräldrabalken. Det har tidigare varit förbud att delegera denna typ av ärenden, något som nu ändrats. Förvaltningen föreslår därför detta tillägg i delegationsordningen. Förslag på delegat är sektionschef vid familjerättsbyrån.

   

 • Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i Sverige. Dataskyddsförordningen reglerar i huvudsak behandling av personuppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen.

   

  Stadsjuristen Niina Stiber är utsedd som dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde med ikraftträdande från och med den 25 maj 2018.

   

  Den 29 november 2018 godkände arbetsmarknads- och socialnämnden uppdragsöverenskommelse om kommungemensam handläggning av viss administration kopplat till dessa rättigheter. Den innebär att en dataskyddskoordinator ställs till nämndernas förfogande.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden är fortsatt personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen inom nämndens verksamhetsområde.

 • Muntlig information.

 • Muntlig information.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.