Hoppa över navigering
 • Sara Kleijsen Åhlander, avdelningschef, informerar.

 • I kommunfullmäktiges budget för 2019 anges att fler Malmöbor ska komma i arbete genom att fler ska erbjudas kommunala arbetsmarknadsanställningar och att staden verkar för att fler ”enkla jobb”, till exempel städ och grönyteskötsel, skapas i egen regi.

   

  Vidare anges att arbetet med Jobbpakten förstärks genom att inrätta så kallade Välfärdstalanger, en kombination av utbildning och arbete, i syfte att möta kompetensförsörjningsbehovet i välfärden samtidigt som fler Malmöbor når en egen försörjning.

   

  Arbetsförmedlingens reformering och neddragningar i kombination med ett anvisningsstopp till extratjänster medför att arbetet med åtgärdsanställningar blir fördyrande genom högre medfinansieringsgrad.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 6 120 tkr från kommunstyrelsen för insatser kopplade till Jobbpakten för genomförda och planerade insatser under 2019.

  Bilagor

 •  

  Konkurrensverket uppmärksammade i december 2018 genom omvärldsbevakning att Malmö stad köpt stödboenden utan att annonsera i enlighet med gällande upphandlingsbestämmelser. I en skrivelse daterad 2018-12-19 ombads Malmö stad redogöra för vad som hänt.

   

  Konkurrensverkets begäran initierades utifrån SVT Skånes granskande reportageserie avseende en specifik extern leverantör av boende med stöd som arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad har använt sig av. I reportagen beskrivs det att förvaltningen beviljat personer bistånd till boende med stöd i en gemensam lägenhet via den berörda externa utföraren. SVT tar även upp att Malmö stad inte har upphandlat tjänsten som köpts av utföraren.

   

  Konkurrensverket efterfrågar i skrivelsen kopior på avtal som har ingåtts mellan 2016-01-01 och 2018-12-31. Utifrån begäran redovisade arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad uppgifter gällande den leverantör som SVT berört i sin granskning samt de leverantörer som vanligen används som alternativ till granskad leverantör för aktuell målgrupp. Efter det har Konkurrensverket begärt in ytterligare uppgifter.

   

  Utifrån begäran om komplettering 2019-04-02 lämnade arbetsmarknad- och socialförvaltningen 2019-04-30 ett svar och en förteckning med uppgifter om såväl skriftliga som muntliga avtal avseende ”boende med stöd” beslutade av förvaltningen under 2018 och 2019, vilka leverantörer som avtal ingåtts med, när beslut fattades om avtalen, tidsperioden som avtalen omfattat samt avtalens värde. I svaret uppgavs att redovisade avtal kan gälla olika kategorier av ”boenden med stöd” från olika typer av leverantörer.

   

  Med anledning av förvaltningens svar och förteckning, i vilken framkom att inköpen rör tjänster av olika slag, beslutade Konkurrensverket om tillsyn och begärde 2019-05-14 ytterligare uppgifter om vilka de olika tjänster är och vilka köp som gjorts av respektive tjänst samt en redovisning av alla fakturor som styrker de muntliga avtalen, vilken typ av tjänst och till vilket värde. Kompletterande uppgifter och handling har samlats in för att vara Konkurrensverket tillhanda senast 2019-08-28.

   

   

   

  Bilagor

 • Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) gjorde den 23 maj och 17 juni 2019 en oanmäld inspektion vid Enebackens barn- och familjeinstitution. IVO översände därefter inspektionsprotokoll, enkätsvar från verksamheten, enkätsvar från barn samt tjänsteanteckning efter samtal med sektionschef. Verksamheten har möjlighet att inkomma med synpunkter på de inkomna handlingarna men har inget ytterligare att tillägga.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att inkomma med yttrande avseende motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig positiv till att frågan om kraftfulla insatser för att möjliggöra för personer som beviljas försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden uppmärksammas.

   

  Mot bakgrund av att ansvaret för frågan är fördelat både mellan stat och kommun, och inom kommunen mellan olika nämnder i Malmö stad är det viktigt att understryka att arbetsmarknads- och socialnämnden är en av flera aktörer som kan bidra med viktiga delar av en helhetslösning.

   

  Förvaltningen bedömer att frågans komplexitet behöver belysas utifrån ansvarsfördelning och gällande lagstiftning. Ekonomiskt bistånd beviljas inte kravlöst, stöd för bedömningar finns att hämta i förarbeten och rättspraxis. Arbetslösa personer måste stå till arbetsmarknadens förfogande vilket bland annat inkluderar att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt ta del av kompletterande kommunala arbetsmarknadsåtgärder om så bedömts lämpligt.

   

  Antalet Malmöbor som är inskrivna vid arbetsmarknadsavdelningen har ökat med 70 procent vid en jämförelse mellan perioden januari till maj 2019 och motsvarande period 2017.

  Bilagor

 • Stadsrevisionen genomförde år 2018 en granskning av Malmö stads arbete mot hemlöshet. Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade i ett yttrande 2019-02-22 vilka åtgärder som planeras och som pågår utifrån stadsrevisionens rekommendationer. Revisorskollegiet har begärt att nämnden senast 2019-09-02 redovisar vilka åtgärder som vidtagits och redogör för vilken effekt dessa har haft i verksamheten.

   

  I tjänsteskrivelsen redovisas de åtgärder som vidtagits samt vilken effekt dessa har haft på verksamheten.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap 6 h § SoL lämna en statistikrapport till

  kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har

  verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut samt över hur många gynnande

  beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då

  verkställigheten avbröts.

   

  Nämnden ska enligt 16 kap 6 g-f §§ SoL rapportera detsamma till

  kommunens revisorer samt anmäla när ett tidigare rapporterat beslut har verkställts.

  I aktuell rapport som avser andra kvartalet 2019 rapporteras tretton ej verkställda beslut och det finns inget att rapportera gällande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter avbruten verkställighet.

   

  Bilagor

 • Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen. Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar av olika slag. På nämndens sammanträde 190102, §7, fastställdes vilka som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen.

   

  Med anledning av ny ordförande och ny ekonomichef föreslås nämnden fatta ett nytt beslut.

  Bilagor

 • I ärendet finns förslag till revidering av tider för budgetkonferens, temadag och verksamhetsbesök för 2019. Ärendet föranleds av att en ny ordförande valts under hösten 2019.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde tider för budgetkonferens, temadagar och verksamhetsbesök för nämndens förtroendevalda på mandatperiodens första sammanträde 190102, § 4.

   

  Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om att genomföra mål- och budgetkonferens den 25 november 2019 i stället för som tidigare beslutat datum 23 oktober.

   

  Temadag föreslås den 4 september 2019 samt att temadag 11 oktober utgår. Verksamhetsbesöksdag föreslås flyttas till 11 oktober. Tidigare beslutat datum för verksamhetsbesöksdag är 15 november.

   

   

  Bilagor

 • § 285

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 • § 286

  Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

 • Förtroendevalda rapporterar från genomförda kurser och konferenser inom ramen för sitt uppdrag. På sammanträdet har ingen förtroendevald någon information att delge nämnden.

 • Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör, informerar om:

  • Temadag onsdag 4 september: Förmiddagen kommer ägnas åt hemlöshetsfrågor. På eftermiddagen är fokus arbetsmarknadsfrågor.
  • Verksamhetsdag 11 oktober: Fokus på barn- och ungdomsfrågor. Besök på Maria Malmö, Suellska villan, familjecentralen Sesam i Rosengård och Integrationscenter.
  • Budgetkonferens 25 november: Heldag, mer information och program kommer.
  • Förvaltningen har identifierat en behov av att anställa jurister och dialog förs med stadskontoret. Stadsjurist Natalie Glotz Stade börjar på förvaltningen 1 september. Tre jurister till ska anställas.
  • Information om ekonomiskt utfall efter juli månad. Mer detaljerad information och analys, i delårsrapporten, vid nästa sammanträde.
  • Information om ”I Malmö möts vi”.
  • Information om förvaltningsledningens arbete under hösten.
  • Information om initierad utredning av ny organisering av en samlad öppenvård i förvaltningen.
 • Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 26 augusti 2019. I initiativet föreslås nämnden uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att inleda en process i hyresnämnden gällande återkrav av hyror för uthyrningar i andra hand för akutboenden.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.