Hoppa över navigering
 1.   1

  Utbildning

 2.   2

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 3.   3

  Fastställande av dagordning

 4.   4

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 5.   5

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 6.   6

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 7.   7

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 8.   8

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 9.   9

  Upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § 3st LVU

 10.   10

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 11.   11

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1

 13.   13

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 14.   14

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 15.   15

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 16.   16

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 17.   17

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 18.   18

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 19.   19

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2023-01-26

 20. I januari 2022 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om en intern kontrollplan för året. Planen innehöll årets direktåtgärder och granskningar. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen och sammanställt resultatet av årets direktåtgärder och granskningar i en rapport.

  I samband med årsuppföljningen har den årliga översynen av nämndens Riktlinje för arbetet med intern kontroll genomförts. Förvaltningen har bedömt nämndens riktlinjer som ändamålsenliga och inga förändringar föreslås.

  Kommunstyrelsen har beslutat om kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av nämndernas interna kontroll. Rapporten innehåller arbetsmarknads- och socialnämndens utvärdering för 2022.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-01-11 § 11.

  Bilagor

 21. Arbetet med intern kontroll handlar om att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, en tillförlitlig information om verksamheten samt att verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska varje år anta en internkontrollplan. I planen samlas de direktåtgärder och granskningar som ska utföras under året.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt ett förslag till internkontrollplan för år 2023. Planen innehåller nio direktåtgärder och tio granskningar.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-01-11 § 12.

  Bilagor

 22. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en egen budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2023 innehåller planering av verksamhet samt redovisning av hur de ekonomiska resurserna ska användas.

  Nämnden ska besluta om kompletterande uppgifter i nämndsbudget gällande kommunfullmäktigemål och tilldelade budgetuppdrag vid sammanträdet 30 mars 2023.


  Arbetsmarknads- och socialnämnden har i kommunfullmäktiges budget för 2023 ett tydligt uppdrag att bidra till stadens prioriterade utvecklingsområden. I plan för verksamhet beskrivs utveckling av nämndens verksamhet utifrån en övergripande sammanfattning av de planeringsförutsättningar nämnden står inför det kommande året. Vidare beskrivs nämndens prioriteringar och dess förväntade effekter för de verksamheten är till för.

  För 2023 har arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelats en kommunbidragsram för nämndens samtliga verksamheter på knappt 4 010 miljoner kronor och en investeringsram på 8 miljoner kronor.

  Enligt nämndens beslutade riktlinjer för ekonomisk styrning ska nämnden fatta beslut om fördelning av tilldelat kommunbidrag mellan nämndens verksamhetsområden.

  Bilagor

 23. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår tillsammans med fastighets- och gatukontoret att uppdraget att anskaffa och förvalta bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar flyttas från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden.

  Detta utifrån att det sedan fem år tillbaka finns en central organisering av bostads- och hemlöshetsfrågorna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

  Planeringen är att den enhet (lägenhetsenheten) inom fastighets- och gatukontoret som nu ansvarar för anskaffning och förvaltning kommer att vara en del av avdelningen för boende tillsyn och service inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

  På detta sätt säkerställs att de resurser och den kompetens som behövs för uppdraget samlas centralt, i en och samma avdelning.

  Bilagor

 24. Föreligger förslag från arbetsmarknads- och socialförvaltningen som innebär att nämnden klargör vem som får fatta beslut i vissa ärenden enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i fall där socialnämndens beslut inte kan avvaktas.

  Det är enbart ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden som kan förordnas av nämnden.

  Under nämndens sammanträde 2023-01-02 (§7) förordnades 9 ledamöter.

  Beslutet föreslås komplettera tidigare beslut om förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden där arbetsmarknads- och socialnämndens beslut inte kan avvaktas.

  Kompletteringen avser beslut enligt 6 a § 2 st. LVU, 31 d § LVU samt 43 § 2 p. LVU.

  Bilagor

 25. Delegation innebär att nämnden överför sin beslutanderätt till utskott, ledamot eller tjänsteperson (6 kap. 37 § KL). Delegation regleras i delegationsordningen som nämnden fastställer.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden godkände delegationsordningen den 2 januari, § 3.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör en genomgång av delegationsordningen inför halvårs- och årsskifte och bedömer om det finns behov av förändringar. Förvaltningen bedömer att föreliggande förslag till revidering inte kan invänta översynen senare i vår.

  Förvaltningen bedömer att det finns behov av att komplettera delegationsordningen med lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

  Förslaget innehåller inga nya beslutspunkter eller förändringar av delegat.

  Aktuella punkter som hänvisar till lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt alkohollag (2010:1622) kompletteras i förslaget med lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

  Bilagor

 26.   26

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 27.   27

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 28.   29

  Yttrande till Förvaltningsrätten

 29. Nämndinitiativ från Moderaterna avseende Granskning och rapportering om avhopparverksamheten på Fryshuset, inkom 2023-01-25.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.