Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

 •   4

  Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

 •   5

  Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

 •   6

  Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

 •   7

  Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

 •   8

  Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

 •   9

  Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st punkt 1 LVU

 •   10

  Yttrande till Kammarrätten i Göteborg

 •   11

  Yttrande till Kammarrätten i Göteborg

 •   12

  Beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 stycket punkt 2 LVU

 •   13

  Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken

 •   14

  Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 •   15

  Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 •   16

  Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 •   17

  Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 •   18

  Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 •   19

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 4 föräldrabalken

 •   20

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken

 •   21

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken

 •   22

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken

 •   23

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken

 •   24

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken

 •   25

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken

 •   26

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken

 •   27

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken

 •   28

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken

 •   29

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken

 •   30

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken

 •   31

  Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken

 •   32

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2020-08-27

 •   33

  Arbetsmarknadsinformation

 • Stadskontoret har, tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, under våren 2020 och på uppdrag av kommunstyrelsen, utrett de bakomliggande orsakerna till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelserna inom arbetsmarknads- och socialnämnden.

  Stadskontoret har skickat utredningen på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde i september.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar den rapport som stadskontoret har skickat på remiss. Förvaltningen delar, i stort, de slutsatser som dras i utredningen.

  I förslag till yttrande belyser förvaltningen områden som förvaltningen bedömer är av vikt och som kompletterar stadskontorets utredning.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit en motion från Sverigedemokraterna. Motionären beskriver med hänvisning till medias rapportering hur svenskar utsätts för misshandel, rån och trakasserier av invandrare och att detta är ett uttryck för rasistiskt hat och fientlighet mot svenskar och svenskhet.

  Motionären yrkar på att kommunfullmäktige i enlighet med motionens intentioner ska ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att ta fram en kartläggning kring svenskfientligheten i Malmö samt att berörda nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att i enlighet med kartläggningens resultat ta fram och implementera nödvändiga åtgärder mot svenskfientlighet i Malmö.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar för att motverka och förebygga alla typer av rasism, fientlighet eller våldsbejakande utryck. Förvaltningen har inom sina verksamheter inte identifierat svenskfientlighet som en vanligt förekommande problematik och det saknas vetenskapligt stöd för uppfattningen. Därmed saknas skäl till att genomföra en kartläggning i Malmö eller att implementera särskilda åtgärder på området och förvaltningen föreslår att motionens båda yrkanden avslås.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200813 § 175.

  Bilagor

 • Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för kommunens nämnder och helägda bolag.

  Dataskyddsombud är den person som den personuppgiftsansvarige har utsett för att självständigt tillse att personuppgifter hanteras korrekt och lagligt inom verksamheten. Dataskyddsombudets oberoende ställning och arbetsuppgifter regleras i art. 37–39 dataskyddsförordningen. Ombudet kan jämföras med en interrevisor som påpekar fel och brister och ber den personuppgiftsansvarige att vid behov vidta rättelse. Vid tveksamheter ska ombudet samråda med tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet kan även ge rådgivning på övergripande nivå. EU:s dataskyddsförordning 2018 föreskriver att ombudet ska rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges högsta förvaltningsnivå.

  Malmö stads dataskyddsombud Niina Stiber går på föräldraledighet under perioden den 20 juli 2020 till den 13 augusti 2021. David Axelsson arbetar som konsult, är ett certifierat dataskyddsombud och har erfarenhet av arbetet som sådant. David Axelsson har utsetts till dataskyddsombud för kommunstyrelsen under perioden den 24 augusti 2020 till den 13 augusti 2021. Kommunstyrelsen har anmodat övriga nämnder och helägda bolag att utse David Axelsson till dataskyddsombud.

 • Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap 6 h § SoL lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut samt över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska enligt 16 kap 6 g-f §§ SoL rapportera detsamma till kommunens revisorer samt anmäla när ett tidigare rapporterat beslut har verkställts.

   

  I aktuell rapport som avser andra kvartalet 2020 rapporteras 12 ej verkställda beslut och tre beslut gällande gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts. Det finns totalt 26 gynnande beslut som tidigare anmälts in som ej verkställda men som under kvartalet har verkställts.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200813 § 177.

  Bilagor

 •   38

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 •   39

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.