Hoppa över navigering
 • § 223

  Godkännande av dagordning

 • Janne Grönholm (MP) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 14 juni 2019. I initiativet föreslås nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag kring arbetet med strukturellt hemlösa familjer. Janne Grönholm (MP) föreslår även att bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL för strukturellt hemlösa barnfamiljer ska återinföras tills dess att förvaltningen färdigställt förslag utifrån uppdraget.

  Bilagor

 • Stadskontoret har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över aktuell motion som inkommit till kommunfullmäktige från Emma-Lina Johansson (V).

   

  I motionen framförs yrkande att kommunfullmäktige beslutar att civilsamhället och ideella organisationer bjuds in att delta i arbetet med att utvärdera vilka behov som finns och planera för hur situationen med hemlöshet ska lösas, att staden åter börjar köpa in bostadsrätter i hela staden i syfte att lösa de mest akuta behoven av bostäder till hemlösa, att Malmö stad ska tillskriva regeringen om att förändra skattesystemet gällande boende så att hyresrätter inte längre straffbeskattas, att Malmö stad vid upplåtelse av tomträtter till bostadsbyggande ska villkora byggandet av hyresrätter i högre utsträckning än idag samt att MKB bygger nya permanenta lägenheter till rimliga hyror i högre takt än idag.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden kopplade till yrkandena.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, §153.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över förslag till program för att motverka hemlöshet.

   

  I programmet redovisas kommunfullmäktiges och berörda nämnders mål inom området. Programmet innehåller principer och målsättningar för arbetet med att motverka hemlöshet. Kopplat till programmet finns en handlingsplan med åtgärder för att minska och motverka hemlösheten i Malmö.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är i huvudsak positiv till programmet och handlingsplanen.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, §154.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och socialnämnden har blivit ombedd att lämna ett yttrande över Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige senast den 28 juni 2019. Motionärerna yrkar att ”med stöd av Kommunallagen 8 kap. 1 §, ge möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag”.

   

  Vid sidan av detta ärende har nämnden blivit ombedd att yttra sig över två andra ärenden som rör medborgardeltagande: Uppdrag budget 2018 – Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar, STK 2018–90 (ASN-2019-4583) och Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen, STK-2018-852 (ASN-2019-6498).

   

  Förvaltningens bedömning är att Malmö stads nuvarande hantering av medborgarförslag inte är ändamålsenlig, då Malmöbornas möjlighet till delaktighet och inflytande genom denna kanal bedöms vara liten. Förvaltningen anser att motionärernas yrkande bäst hanteras inom ramen för den översyn som genomförs av befintliga kanaler och att dessa knyts till de förslag som presenteras för modeller om medborgardeltagande.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 155.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads och socialförvaltningen har mottagit remiss Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen från stadskontoret.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppfattning är att utredningen genomförts med hög ambition. Förvaltningen anser att det är positivt att utredningen bygger på synpunkter från både förtroendevalda och tjänstepersoner och framhåller att dessa bör tas tillvara.

  Utredningen presenterar synpunkterna från de förtroendevalda och från tjänstepersonerna på ett tillfredsställande sätt, men arbetsmarknads- och socialförvaltningen efterfrågar fler handfasta förslag och exempel att ta ställning till. Förvaltningen anser att det mest angelägna är att förfarandet är begripligt och effektivt utifrån Malmöbornas perspektiv, oavsett om det handlar om medborgarförslag eller Malmöinitiativet.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att kommunikationen med Malmöborna behöver ske i olika former och välkomnar fler fysiska möten. Förvaltningen vill dock framhålla att fysiska möten inte nödvändigtvis löser utmaningen med ojämlika förutsättningarna för deltagande som vi ser påverkar medborgarförslag och Malmöinitiativet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 156.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss från kommunstyrelsen angående Uppdrag budget 2018 – Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar (STK-2018-90). Remissen ger en bred beskrivning av frågans bakgrund och av dess komplexitet.

   

  Det finns ett stort intresse för medborgardialog och medborgardeltagande både på politisk nivå och bland tjänstepersoner. Trots detta råder ibland osäkerhet och saknas metoder och kunskap kring hur Malmö stad ska arbeta systematiskt för att öka dialogen, deltagandet och delaktigheten.

   

  Förvaltningen menar att det är positivt att remissen har höga ambitioner att klargöra gränssnittet mellan de förtroendevaldas och tjänstepersonernas respektive roller och ansvar.

   

  Förvaltningen menar att remissen skulle kunna kompletteras med medborgarnas perspektiv. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser att det finns goda förutsättningar för att koppla arbetet med samordnade modeller för medborgardeltagande till den digitala utvecklingen i staden. 

   

  Förvaltningen har förhoppning om att digitaliseringens möjligheter tas tillvara i det fortsatta arbetet med modeller för samordnad medborgardialog.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 157.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har sänt motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att säkra en jämställd utbetalning av det ekonomiska biståndet till kvinnor och män i hushåll som berörs och att återrapportera uppdraget till nämnden (ASN-2019-3426).

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att frågan om en jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd är komplex. Rätten till ekonomiskt bistånd ska bedömas med stöd av lagar som inkluderar såväl självbestämmande, integritet och gemensamt försörjningsansvar.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen lämnar med stöd av vad som framkommit i förvaltningens utredning förslag om yttrande till arbetsmarknads- och socialnämnden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 158.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att säkra en jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd samt att återrapportera uppdraget till nämnden.

  I Malmö beräknas 4 800 personer per månad beröras av frågan då de gemensamt utgör 2 400 hushåll där personerna som gifta, partners eller sambo får ett gemensamt beslut om ekonomiskt bistånd. Ekonomisk självständighet är ett av sex jämställdhetspolitiska mål som riksdagen beslutat om. Myndighetsutövning kopplad till ekonomiskt bistånd vilar på en bedömning om ekonomisk och sociala situation där gifta, partners och sambos har ett gemensamt försörjningsansvar för varandra och där beslut omfattar båda parterna i förhållandet.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningens utredning påvisar att jämställd utbetalning är en komplex fråga. För närvarande gör Socialstyrelsen bedömningen att kunskapsläget kring delade utbetalningar är otillräckligt för att en nationell vägledning ska kunna utformas.

   

  Fokusområdet arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd utvecklar det klientnära arbetet med fokus på självförsörjningsuppdraget. Med nuvarande administrativa förutsättningar skulle delade utbetalningar innebära mer än dubblerade arbetsmoment i själva utbetalningsfasen av ekonomiskt bistånd. Pågående digitalisering inom ekonomiskt bistånd syftar till att effektivisera administrationen och möjliggöra mer tid till personliga möten och bedöms av förvaltningen vara en förutsättning för ett eventuellt införande av delade utbetalningar. Malmö stad har genom stadskontoret i maj 2019 upphandlat plattform för Robotic Process Automation (RPA) som ett led i att etablera automatiseringsförmåga i staden som sedan ska kunna nyttjas av stadens förvaltningar. Under andra halvåret 2019 fokuserar staden på att etablera processer, organisation, kompetens och resurser för att kunna tillämpa teknologin.

   

  Förvaltningens arbete med självförsörjningsuppdraget stämmer väl överens med det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut samt ses som individuellt ansvariga för sin försörjning. Förvaltningen bedömer det vara av vikt att följa utvecklingen av kunskapsläget kring delade utbetalningar. Primärt bedömer förvaltningen det viktigt att löpande föra dialog med de kvinnor och män som gemensamt ansöker om ekonomiskt bistånd kring hur inkomster och utgifter är fördelade inom hushållet för att därigenom kunna stärka intentionerna kring ekonomisk självständighet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 158.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit Handlingsplan Kulturstrategi 2019-2020 för att yttra sig. Kulturstrategi 2014-2020 antogs av kommunfullmäktige i juni 2014.

   

  Kulturstrategins övergripande mål är att Malmös hållbarhet ska stärkas med hjälp av kultur. Kultur och konst ska ges en roll i arbetet med Malmös utmaningar och kulturstrategin ska stärka stadens arbete med öka Malmöbornas livskvalitet och livsmöjligheter samt bidra till att skapa ett jämställt och jämlikt Malmö.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att förutsättningarna för arbetet med kulturstrategin förändrades i samband med Malmö stads omorganisation år 2017. Förvaltningen anser därför att kulturstrategin borde omarbetas så att den utgår ifrån och möter nuvarande organisation. Mot denna bakgrund ser förvaltningen skäl att inte förlänga nuvarande strategi till år 2021.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 160.

  Bilagor

 • Marcus Eriksson, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, informerar.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har för avsikt att söka ESF medel inom pågående utlysning som syftar till att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv, och/ eller utveckla metoder och former för arbetsplatsförlagt lärande samt utveckla metoder och former för att bryta mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer. Svenska ESF-rådet utlyser högst 12 miljoner kronor. I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering

  Inom ramen för den lokala överenskommelsen DUA Nyanlända mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen har Arbetsmarknadsavdelningen inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen idag ett uppdrag att skapa nya jobbspår i samarbete med företag som är i behov av att rekrytera arbetskraft. Ett jobbspår innebär en paketering av utbildning och insatser som gör en arbetssökande anställningsbar på ett företag. Målsättningen är att jobbspåren ska leda till att långtidsarbetslösa får arbete och blir självförsörjande. Finansieringen av jobbspår genom DUA upphör vid årsskiftet vilket gör att projektmedel genom ESF möjliggör fortsatt arbete med att säkerställa hållbara koncept kring jobbspår.

  Huvudmålet med projektet är att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv genom utveckling av jobbspår med syfte att nå en förbättrad matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande.

  Bilagor

 • I april 2019 beslutade nämnden om en revidering av åtgärder för att få en verksamhet i balans med budget. En uppföljning av nämndens ekonomi som helhet redovisades till nämnden i maj i rapporten ekonomisk prognos.

   

  Förvaltningen gör följande bedömning av den ekonomiska effekten av åtgärderna för helåret 2019 för nämndens tre ramar:

  - Ekonomiskt bistånd: hela effekten på 30 500 tkr kommer att uppnås

  - Hemlöshet: hela effekten på 39 400 tkr kommer att uppnås

  - Arbetsmarknad- och socialnämnd: 20 000 tkr av beräknade 40 500 tkr kommer att uppnås.

   

  Under andra halvåret för 2018 och under 2019 har antalet orosanmälningar rörande barn och unga fortsatt att öka vilket har lett till fler utredningar och att fler barn och unga har bedömts ha behov av insatser. Utvecklingen har påverkat verksamheternas möjlighet att genomföra omställningen till tidigare insatser i egen regi och därmed att få en ekonomisk effekt av de åtgärder som rör verksamheterna för barn och unga.

   

  Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 att justera ASN-ramen med 40 mkr vilket påverkar utfallet positivt.

  Bilagor

 • I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av nämndens beslutanderätt åt t.ex. ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson som är anställd på förvaltningen.

   

  Förvaltningen föreslår förändringar i nuvarande delegationsordning i frågor som rör alkohol, tobak och spel (avsnitt 16, 17, 18), investeringar (avsnitt 21) samt bistånd till ungdomar i form av placering i stödboende (avsnitt 2). Den största förändringen rör tillståndsenhetens ärenden utifrån ikraftträdande av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) samt ikraftträdande av ny spellag.

   

  De förändringar som förvaltningen föreslår, beskrivs avsnittsvis nedan samt finns samtliga föreslagna förändringar markerade i bilaga.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 163.

  Bilagor

 • Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut. De situationer då nämnden kan begära polishandräckning är angivna i 43 § LVU. § 43 är uppdelad i tre punkter och detta ärende gäller endast punkt 2. Ett förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteperson befogenhet som annars ligger på myndigheten och är inte att förväxla med delegation.

 • § 256

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 • § 257

  Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

 • Förvaltningsdirektören informerar om:

  • Revisionen kommer att genomföra tre granskningar av nämnden under 2019: ekonomiskt bistånd, missbruk och beroende samt hur nämnden förebygger vräkningar.

   

  • Revisionen kommer att följa upp föregående års granskning av hemlöshet- och arbetsmarknadsinsatser.

   

  • Planering pågår avseende överflyttning av verksamheten RIKC, till kulturnämnden.

   

  • Information om förra veckans händelser och att krisstödsorganisationen fungerar.

   

  • Det är en hög arbetsbelastning inom enheterna för barn och familj. Antalet anmälningar om barn som far illa har ökat från ca 500 förra året till ca 800 detta året (jan-maj). Arbete pågår för att på bästa sätt lösa situationen.

   

  • Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd avseende Spiran.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.