Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU samt övervägande om fortsatt hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 LVU

 4.   4

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU samt övervägande om fortsatt hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 LVU

 5.   5

  Upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § 3st LVU

 6.   6

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 7.   7

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 8.   8

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken

 9.   9

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken

 10.   10

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 11.   11

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 13.   13

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 14.   14

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 15.   15

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 16.   16

  Förlängning av faderskapsutredning enligt 2 kap 8 § 2 st

 17.   17

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2023-10-26

 18. Malmö stadsrevision genomförde under våren 2022 en granskning genom konsultbyrån PwC avseende otillåten påverkan vid myndighetsutövning.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade vilka åtgärder nämnden planerade utifrån granskningsresultatet i ett yttrande den 28 september 2022.

   

  Nämnden ska i ett uppföljande yttrande inkomma med ett sammanfattande svar och redovisa vilka åtgärder som vidtagits utifrån revisionens sju rekommendationer som presenterades i granskningsrapporten.

   

  Åtgärderna som beskrivs är en del av förvaltningens pågående arbete med målet för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Trygg och säker arbetsplats och i arbetet för att motverka otillåten påverkan.

   

  Att fortsätta utveckla arbetet mot otillåten påverkan är en mycket angelägen fråga för förvaltningens verksamheter.

   

  Åtgärder som beskrivs är bland annat förvaltningens övergripande säkerhetsrutin, den förvaltningsspecifika Handlingsplan mot misstänkta brott i välfärden, webbutbildningen Att förebygga och hantera hot och våld samt otillåten påverkan som 1 500 medarbetare kommer ha genomgått under 2023, APT-material och verksamhetsanpassade övningar för två av förvaltningens avdelningar.

   

  Bilagor

 19. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården på remiss från Stadskontoret.

   

  Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga hur den nuvarande ordningen fungerar när det gäller vårdnadshavares direktåtkomst till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Utifrån kartläggningen lämnar utredningen förslag på åtgärder för att åstadkomma en mer ändamålsenlig ordning för att ge vårdnadshavare, enskilt eller tillsammans med barnet, tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till barns patientuppgifter och andra hälso- och sjukvårdsuppgifter.

   

  I utredningen föreslås att vårdnadshavare får medges elektronisk tillgång till sina barns hälso- och sjukvårdsuppgifter. Även barn som har fyllt 13 år föreslås få medges elektronisk tillgång till sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta ska åstadkommas genom att nya, förtydligande, bestämmelser införs i patientdatalagen.

   

  De nya bestämmelserna kommer att ge vårdgivare en möjlighet att medge direktåtkomst för såväl vårdnadshavaren som barnet. Det ska alltså enligt förslaget vara frivilligt för vårdgivarna att erbjuda såväl vårdnadshavaren som barnet direktåtkomst till barnets uppgifter. Även barn och vårdnadshavares tillgång till barns hälso- och sjukvårdsuppgifter i den nationella läkemedelslistan ska enligt förslaget förtydligas genom att bestämmelser liknande de som införs i patientdatalagen införs i lagen om nationell läkemedelslista.

   

  För att uppgifterna ska kunna göras tillgängliga för vårdnadshavare föreslås även en ny, sekretessbrytande, bestämmelse införas i offentlighets- och sekretesslagen, med innebörden att barns patientuppgifter kan lämnas ut till vårdnadshavare genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande om det inte kan antas att barnet lider betydande men om uppgiften röjs.

   

  För att skydda barns personliga integritet föreslår utredningen att de nya bestämmelsernas förenas med en skyldighet för vårdgivare och E-hälsomyndigheten att spärra uppgifter för vårdnadshavaren om ett barn som har fyllt 13 år motsätter sig vårdnadshavarens elektroniska tillgång.

   

  Uppgifter ska också spärras för vårdnadshavaren om uppgifterna omfattas av sekretess gentemot denne. Om uppgifter har spärrats för vårdnadshavaren på grund av sekretess ska uppgifterna även spärras för barnet. Hälso- och sjukvårdspersonal ska vidare vara skyldiga att pröva om uppgifterna omfattas av sekretess. De ska även informera barn som har fyllt tretton år om rätten att motsätta sig att vårdnadshavaren får del av barnets uppgifter.

   

  Hälso- och sjukvårdspersonal ska hos E-hälsomyndigheten begära att få en uppgift om ett barn spärrad i den nationella läkemedelslistan för direktåtkomst av vårdnadshavaren, om uppgiften inte får lämnas ut till vårdnadshavaren. Om uppgifter har spärrats för vårdnadshavaren får inte heller uppgifter som avslöjar att det finns spärrade uppgifter göras tillgängliga för vårdnadshavaren.

   

  Enligt utredningen är det nödvändigt med en hög grad av nationell samordning och gemensamma rutiner inom hälso- och sjukvården för att skapa ökad tydlighet, transparens och förståelse för hur barns och vårdnadshavarens direktåtkomst ska hanteras. Man föreslår därför att regeringen ska ge en myndighet i uppdrag att ta fram och publicera stödmaterial riktad till vårdgivare med anledning av de nya bestämmelserna.

   

  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska även ges bemyndiganden att meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder vid enskilds direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan.

   

  De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-10-12 § 221.

  Bilagor

 20. Kommunstyrelsen har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig angående remiss från Utbildningsdepartementet om utredningen Framtidens yrkeshögskola - stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31).

   

  Utredningen lämnar förslag på åtgärder som syftar till att förtydliga yrkeshögskolans roll i utbildningssystemet och att skapa förutsättningar för att yrkeshögskolan ska kunna fortsätta att utvecklas med bibehållen kvalitet.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att yrkeshögskolan med sin direkta koppling till efterfrågan på arbetskraft från arbetsgivare är en viktig utbildningsform och ställer sig generellt positiv till utredningens bedömningar och förslag.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag om att genomföra en förstudie för inrättandet av ett gemensamt system för ansökan till yrkeshögskolan.

   

  Förvaltningen vill lyfta vikten av att utbildningsanordnare även vid en central antagning bör ha möjlighet att göra individuella bedömningar av sökandes förutsättningar att klara av utbildningar.

   

  Förvaltningen bedömer att förslagen som innebär att utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillåtas bygga på en eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper är bra. Det är viktigt att bevaka att yrkeshögskolan inte ändrar inriktning i för hög grad så att antalet utbildningsplatser för gymnasieutbildade minskar.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-10-12 § 222.

  Bilagor

 21. Regeringen gav i november 2021 utredaren i uppdrag att göra en översyn av regleringen av frihetsberövande påföljder för lagöverträdare som begår brott innan fyllda 18 år och föreslå lämpliga förändringar.

   

  Enligt den ordning som idag finns kan barn och unga under 18 år som begår brott dömas till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Därutöver gäller att om påföljden för en lagöverträdare under 18 år bör bestämmas till fängelse ska den i stället bestämmas till sluten ungdomsvård om det inte finns särskilda skäl däremot. Sluten ungdomsvård verkställs av Statens institutionsstyrelse (SiS) och fängelse av Kriminalvården.

   

  Utredningen föreslår att påföljden sluten ungdomsvård tas bort. I stället ska fängelse väljas som frihetsberövande påföljd även för barn och unga. Påföljden ska verkställas av Kriminalvården vid särskilda ungdomsavdelningar där barn kan hållas åtskilda från vuxna intagna. Om det i det enskilda fallet finns synnerliga skäl kopplade till den enskildes personliga förhållanden kan påföljden verkställas av SiS vid ett särskilt ungdomshem.

   

  Ingen förändring föreslås när det gäller förutsättningarna för att döma unga lagöverträdare till fängelse. Utredningen har alltså i sina överväganden utgått från att det även fortsättningsvis krävs synnerliga skäl för att döma barn och unga under 18 år till fängelse. En sådan påföljd ska väljas endast i sista hand och om ingen annan påföljd anses tillräcklig ingripande. 

   

  Förändringarna föreslås därför träda i kraft den 1 januari 2028. 

  Bilagor

 22. Arbetsmarknads- och socialnämnden har getts möjlighet att lämna ett yttrande till kommunfullmäktige gällande motion från Moderaterna angående utökad samverkan mellan skola och socialtjänst.

   

  Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge arbetsmarknads- och socialnämnden och grundskolenämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa skolsociala team på grundskolor i Malmö, samt att utreda möjligheten att stationera socialsekreterare på grundskolor i Malmö.

   

  Förvaltningarna har identifierat ett antal gemensamma utvecklingsområden och utreder på vilket sätt samverkan ska förbättras så att fler barn kan få stöd. Det omfattar bland annat att undersöka förutsättningarna för skolsociala team och socionom i skola. Arbetet pågår och fortsätter under 2024.

   

  Från och med hösten 2023 kommer samverkan regleras i en överenskommelse mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen, grundskoleförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen. Till överenskommelsen ska förvaltningarna ta fram en gemensam utvecklingsplan.

   

  Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att arbetsmarknads- och socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-10-12 § 224.

  Bilagor

 23. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss avseende motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Malmö stads lokalbehov.

   

  Motionärerna menar att Malmö stad inte nyttjar sina möteslokaler på ett optimalt sätt, vilket leder till ett ineffektivt nyttjande av stadens resurser.

   

  I motionen föreslås att Servicenämnden får i uppdrag att utreda nyttjandegraden av Malmö kommuns samtliga möteslokaler såväl förhyrda som egenägda i syfte att minska antalet onyttjad lokalyta i kommunens verksamheter.

   

  Enligt stadens nya stadsövergripande lokalförsörjningsprocess ansvarar varje förvaltning för att ta fram en förvaltningsspecifik lokalbehovsplan. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för att se över sina lokaler i syfte att identifiera existerande behov och säkerställa ett effektivt nyttjande.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att nyttjandegraden av möteslokaler är en angelägen fråga. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att säkra verksamheternas lokalbehov, samt att se över lokalbeståndet så att lokalerna nyttjas effektivt.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser motionen vara besvarad med vad som framgår i ärendet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-10-12 § 225.

  Bilagor

 24. Kommunfullmäktige har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att inkomma med yttrande avseende motion av John Roslund (M) om att Malmö stads förvaltningar bör bereda gymnasiesärskolans studenter plats i organisationen.

   

  Motionären framför att allt färre elever har fått anställning eller praktik efter att ha avslutat något av gymnasiesärskolans nationella program och att Malmö stad inte har tagit ett så stort ansvar för gruppen som staden hade kunnat göra. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att Malmö stad tar fram riktlinjer för sina 14 förvaltningar om att säkerställa att även personer med intellektuell funktionsnedsättning om möjligt ska beredas plats i organisationen.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att motionens intention att fler ungdomar som avslutar ett program inom den anpassade gymnasieskolan ska vara delaktiga i samhället genom exempelvis arbete eller praktik är god.

   

  I arbetsmarknads- och socialförvaltningen dialog med gymnasie- och utbildningsförvaltningen framkommer att måluppfyllelsen avseende planerad sysselsättning vid avslut från anpassad gymnasieskola redan är hög och det framförs inte något behov av att slussa fler elever som avslutar anpassad gymnasieskola till stadens verksamheter.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att motionen ska anses vara besvarad ge-nom vad som beskrivs i ärendet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-10-12 § 226.

  Bilagor

 25. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss avseende motion från Emma-Lina Johansson (V) om att införa en strategisk kompetensförsörjningsplan i Malmö stad.

   

  Motionären beskriver att det föreligger en omfattande brist på personal inom välfärden, bland annat gällande socialsekreterare.

   

  Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad i samverkan med de fackliga organisationerna.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser kompetensförsörjning som en verksamhetskritisk fråga. Arbetet med kompetensförsörjning är högt prioriterat i arbetsmarknads- och socialförvaltningen utvecklingsarbete.

   

  Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att säkerställa verksamheternas kompetensbehov på både kort och lång sikt. Arbetet utgår från Malmö stads gemensamma kompetensförsörjningsstrategi.

   

  Vartannat år tar förvaltningen fram en kompetensförsörjningsplan och genomför en GAP-analys som analyserar kompetensgapet. Utifrån resultatet identifierar förvaltningen risker och tar fram mål och planer för att åtgärda kompetensgapet på både kort och lång sikt.

  Förvaltningen har beslutat om utvecklingsområden som ska leda till ökad långsiktighet, flexibilitet och hållbarhet i kompetensförsörjningen.

  Arbetet sker bland genom Trygg och säker arbetsplats, Hållbart arbetsliv och Framtidens arbetsplats.

  Inom ramen för förvaltningens arbete med arbetsmarknadsinsatser ligger också fokus på att matcha arbetssökande mot de jobb som finns, däribland bristyrken inom välfärdssektorn.

   

  I arbetet med unga Malmöbor har förvaltningens ett särskilt fokus på att öka kunskapen om arbetsmarknaden och att vägleda målgruppen mot studier som ökar chansen att få ett jobb.

   

  För att attrahera ny kompetens samverkar förvaltningen med Malmö universitet och Socialhögskolan i Lund kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och examensarbete för socionomstudenter.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser behov av att fortsätta arbeta med strategiska frågor inom kompetensområdet, i syfte att klara framtida kompetensförsörjning utifrån identifierade utmaningar och risker.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser motionen vara besvarad med vad som framgår i ärendet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-10-12 § 227.

  Bilagor

 26. Arbetsmarknads- och socialnämnden har samarbetat med föreningen Yalla Trappan under flera år genom idéburet offentligt partnerskap avseende verksamheten Y-allas väg till arbete.

   

  Y-allas väg till arbete är en yrkesinriktad arbetsträning och partnerskapet omfattar 42 arbetsträningsplatser inom storkök. Målgruppen är arbetssökande kvinnor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Y-allas väg till arbete kompletterar nämndens arbetsmarknadsinsatser för målgruppen och ökar deltagarnas möjligheter till självförsörjning. Förvaltningen bedömer att det pågående partnerskapet fortskrider i enlighet med överenskommelsen och uppfyller målen.

   

  Föreliggande ärende avser förslag på förlängning av en pågående överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (ASN-2022-8315). Den pågående överenskommelsen löper ut 31 december 2023 och förlängningen avser perioden 1 januari till 31 december 2024. Förslaget innebär att nämnden finansierar partnerskapet med 2 066 000 kr under 2024.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-10-12 § 228.

  Bilagor

 27. I ärendet finns förslag till sammanträdestider 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess arbetsutskott. Förslaget har tagit hänsyn till sammanträdesdagarna 2024 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess beredning och beaktat lov- och helgdagar.

   

  I ärendet finns även förslag till tider för verksamhetsdagar, temadagar och budgetkonferens.

   

  Verksamhetsdagar föreslås vara den 21 mars och 24 oktober 2024. Temadagarna föreslås vara den 30 maj och 19 september 2024.

   

  Budgetkonferensen föreslås vara den 29 november 2024.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-10-12 § 229.

  Bilagor

 28. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen.

   

  Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar av allehanda slag.

 29.   29

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 30.   30

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 31. Nämndinitiativ från Vänsterpartiet 2023-10-25.

  Bilagor

 32. Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna 2023-10-25.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.