Hoppa över navigering
 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har genom tillståndsenheten ansvar för tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen och försäljning av tobak lagen om tobak och liknande produkter. Tillståndsenheten har även tillsynsansvar vad avser försäljning och servering av folköl och försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

  Kommunen ska enligt 9 kap. 2 § alkohollagen upprätta en tillsynsplan som ska inges till länsstyrelsen. Tillståndsenheten har upprättat en tillsynsplan för 2020.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 53.

  Bilagor

 • Marcus Eriksson, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, informerar nämnden.

  Bilagor

 • Malmö stad har slutit avtal med Förenade Care AB avseende tre boenden för hemlösa: Rönnbacken, Vallhem och akutboendet Nattvilan.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för att följa upp verksamheten och rapporterar årsvis till arbetsmarknads- och socialnämnden.

  Denna rapport avser inte boende utan stöd för hemlösa personer (Dnr ASN-2018-7194) vars avtal tecknats för tidperioden 2019-11-01 till 2023-10-30.

  I bifogad rapport redovisas uppföljningen av avtalen rörande Rönnbacken, Vallhem och Nattvilan 2019.

  Förvaltningens bedömning är att Förenade Care driver samtliga tre boenden enligt upprättade avtal och nämnden föreslås därför att godkänna rapporten.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 54.

  Bilagor

 • Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösheten och sammanställer årliga rapporter om insatser för hemlösa. Kartläggningen och rapport om insatser är ett av kommunens planeringsunderlag men även ett uppföljningsinstrument för hemlöshetsarbetet i Malmö stad.

  Årets kartläggning visar att den totala hemlösheten i Malmö minskar för första gången sedan 2013, framför allt bland barnfamiljer och andra strukturellt hemlösa. Den sociala hemlösheten ligger på samma nivå som vid föregående års kartläggning.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 55.

  Bilagor

 • Malmö stadsrevisionen har granskat om arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med att förebygga avhysningar är ändamålsenligt. Stadsrevisionen har överlämnat en granskningsrapport, Fördjupad granskning. Arbetet med att förebygga avhysningar, där det framgår bedömningar och rekommendationer i syfte att förbättra verksamheten.

  Stadsrevisionens sammanvägda bedömning är att arbetet med att förebygga avhysningar inte är helt ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig på flera delbedömningar utifrån granskningens revisionsfrågor.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över granskningens resultat och ge svar på vilka åtgärder som nämnden planerar utifrån stadsrevisionens bedömningar och rekommendationer. Arbetsmarknads- och socialnämnden ombeds även att svara på när de planerade åtgärderna senast ska vara genomförda. Senast den 15 januari 2021 ska arbetsmarknads- och socialnämndens avge ett andra yttrande som ska ge svar på vilka åtgärder som har vidtagits samt resultatet av dessa.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att stadsrevisionen belyser viktiga förbättringsområden och att bedömningarna och rekommendationerna är relevanta. Flertalet av rekommendationerna ligger i linje med pågående eller planerat arbete.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 56.

  Bilagor

 • I Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beskriver arbetsmarknads- och socialnämnden krav, förutsättningar och ansvarsfördelning för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt Socialstyrelsens definition, är ett system som fastställer principer och processer för det systematiska förbättringsarbetet i syfte att säkra god kvalitet för brukaren.

  Det systematiska förbättringsarbetet består av riskanalys, egenkontroll, utredning av rapporter, klagomål och synpunkter, förbättrande åtgärder och förbättring av processer och rutiner. Arbetet kännetecknas av att det innehåller momenten planering, ledning, kontroll, uppföljning, utvärdering, förbättring och att arbetet omfattar alla delar av verksamheten.

  Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras och redovisas i aktuell kvalitetsberättelse tillsammans med identifierade förbättringsområden. I bifogad kvalitetsberättelse redovisas hur arbetsmarknads- och socialförvaltningens kvalitetsarbete har bedrivits i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete under föregående år. Kvalitetsberättelsen omfattar de verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 57.

  Bilagor

 • Verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga samt hälso- och sjukvårdslagen ska med stöd av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Därav ska ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete omfatta samtliga delar.

  Föreskriften belyser att viktiga grundprinciper för kvalitetsledning är att det pågår ett systematiskt förbättringsarbete genom riskanalyser, processer och rutiner, egenkontroller, utredning av avvikelser, förbättrande åtgärder samt samverkan. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att det bedrivs ett systematiskt arbete med att säkerställa och förbättra kvaliteten inom nämndens verksamheter. Varje avdelningschef ansvarar för att planera, följa upp och utvärdera verksamhetens kvalitetsarbete under året och att medarbetare är delaktiga i arbetet. Verksamheten ska genom detta vara en lärande organisation.

  Sammanfattande är de större förändringarna i det föreslagna ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete förtydliganden av den statliga styrningen avseende socialtjänstverksamhet liksom förtydliganden av begreppet kvalitet i socialtjänst utifrån lagar, föreskrift och Socialstyrelsen samt begreppens koppling till det vardagliga arbetet. Betydelsen av personalens kompetens och medverkan i kvalitetsarbetet på olika nivåer lyfts fram kopplat till detta. Lednings- och organisationsstruktur inom de delar av organisationen som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen har förändrats och för att ge överblick av det systematiska kvalitetsarbetet avser det föreslagna dokumentet både verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 58.

  Bilagor

 • Konkurrensverket uppmärksammade i samband med en granskande reportageserie i SVT Skåne december 2018 att Malmö stad köpt boende med stöd utan att annonsera i enlighet med gällande upphandlingsbestämmelser.

  I en skrivelse från Konkurrensverket daterad 2018-12-19 ombads Malmö stad redogöra för vad som hänt samt att inkomma med kopior på avtal som har ingåtts mellan 2016-01-01 och 2018-01-01. Utifrån begäran redovisade arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad 2019-01-25 efterfrågade uppgifter avseende såväl den leverantör som angetts i SVT:s reportage som de leverantörer som vanligen används som alternativ till granskad leverantör för aktuell målgrupp.

  På begäran om komplettering 2019-04-02 lämnade arbetsmarknad- och socialnämnden 2019-04-30 ett svar och en förteckning med såväl skriftliga som muntliga avtal. De avsåg köp av ”boende med stöd” under åren 2018 och 2019, uppgift om vilka leverantörer, beslutsdatum, den tids-period som avtalen omfattat samt avtalens värde. I svaret uppgavs att redovisade avtal kan gälla olika former av ”boenden med stöd” från olika typ av leverantörer.

  I ytterligare begäran om komplettering från Konkurrensverket 2019-05-14 efterfrågades uppgifter om vilka olika tjänster olika former av boenden tillhandahållit, vilka köp som gjorts av respektive tjänst, kopior av avtal samt fakturor styrkande de muntliga avtalen avseende typ av tjänst och till vilket värde. Svar lämnades 2019-08-27 i form av ett yttrande med förteckning och bilagor från arbetsmarknads- och socialnämnden, ASN-2018-22411. Alla tillhörande fakturor skickades till Konkurrensverket postalt.

  Konkurrensverket har därefter 2019-10-08 inkommit med ytterligare begäran om komplettering. Då arbetsmarknads- och socialnämnden i tidigare yttrande lämnat uppgift om att de boenden med stöd som köps är av olika slag efterfrågas beskrivningar av de olika tjänsterna och varför det rör sig om tjänster av olika slag. De vill även veta om inköp av samma typer av boenden med stöd fortsatt göras under 2019, och om så varit begär de en sammanställning av dessa. Kompletterande uppgifter och handlingar samlades in och var Konkurrensverket tillhanda den 2019-11-01.

  Konkurrensverket inkom med ytterligare en begäran om komplettering till förvaltningen 2020-03-10 där de vill veta hur kraven skiljer sig på de olika leverantörerna beroende på vilken typ av boende med stöd förvaltningen köper. De vill veta om en upphandling har publicerats och hur inköp av de olika kategorierna redovisas samt få en redovisning av det senast gjorda köpet i augusti 2019 med tillhörande avtal eller faktura som styrker köpet.

  Bilagor

 • Stadsrevisionen har under hösten 2019 genomfört en fördjupad granskning av ekonomiskt bistånd. Revisionen lyfter i sin rapport ett flertal av förvaltningen och nämnden identifierade utvecklingsområde som det, precis som framgår av granskningen, redan pågår ett förbättringsarbete kring i förvaltningen. Kopplat till revisionens bedömningar och rekommendationer redogörs i ärendet för planerade åtgärder och de effekter de förväntas få på verksamheten.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 59.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit remiss från Finansdepartementet – Idéburen välfärd (SOU 2019-56).

  Utredningens syfte är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden och innehåller förslag som syftar till att underlätta för idéburna aktörer att medverka i välfärdsarbete.

  Förslagen syftar till att förenkla för såväl upphandlande myndigheter som idéburna aktörer och innehåller bland annat ändringar i lagen om offentligt upphandling (LOU) och i lagen om valfrihetssystem (LOV).

  Utredningen har även tagit fram en vägledning för Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) för att underlätta användandet av samverkansformen och för att klarlägga det rättsliga läget kring IOP.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar utredningen och ser positivt på de förslag som enligt förvaltningen förenklar såväl för upphandlande myndigheter som för de idéburna aktörernas deltagande i välfärdsarbetet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 60.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit den statliga offentliga utredningen Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2). Utredningens uppdrag är att undersöka hur en stark och ändamålsenlig reglering mot utländska månggiften kan säkerställas.

  Utredningen föreslår en huvudregel om att äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag inte ska erkännas i Sverige om någon av parterna har varit gift eller partner i ett registrerat partnerskap vid tidpunkten för äktenskapets ingående. Detta ska även gälla oavsett parternas anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.

  Utredningen föreslår vidare att äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag som huvudregel inte ska erkännas i Sverige om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot äktenskapet på grund av sådana nära släktskap som avses i 2 kap. 3§ Äktenskapsbalken, dvs om parterna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon samt att halvsyskon inte får ingå äktenskap med varandra utan tillstånd från Länsstyrelsen.

  Utredningen förslår också att anknytningskravet för utländska fullmaktsäktenskap bör behållas.

  Utredningen förslår att vid bedömningen av om en ska anses som far till ett barn som vid födelsen hade sin hemvist utomlands, ska frågan om mannen är eller har varit gift med barnets mor bedömas enligt den lag som gäller för faderskapspresumtionen.

  Utredningen bedömer att regeringen bör överväga att ge Skatteverket i uppdrag att ta fram information till berörda personer om erkännande av utländska äktenskap i Sverige.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig bakom de i utredningen presenterade förslagen.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 61.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige har berett arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillfälle att inkomma med yttrande avseende motion om att införa ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg.

  I motionen beskrivs att intresset för att arbeta inom vård- och omsorg är lågt bland unga, samtidigt som omsorgsbehoven ökar. Med en ungdomsarbetslöshet på 14,8 % i Malmö anser motionärerna att unga behöver få en första fot in på arbetsmarknaden. Genom att unga anställs som extraarbetare inom äldreomsorgen bidrar de till att skapa guldkant för de äldre, samtidigt som de unga får arbetslivserfarenhet och en positiv bild av omsorgsyrket.

  Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge hälsa-, vård och omsorgsnämnden i uppdrag att införa ungdomsbesök i Malmö. Motionärerna föreslår vidare att Malmö initialt inför ungdomsbesök på Malmö stads kommunala boenden, för att senare utvärdera och i nästa skede införa en pott för alla äldreboenden, kommunala som fristående, att söka medel för ungdomsbesök ur.

  Som ansvarig förvaltning för utförande av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser ställer sig arbetsmarknads- och socialförvaltningen positiv till att staden utreder nya möjligheter för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden och till att unga inför framtida yrkesval får nya möjligheter att få en inblick i yrkesområden med rekryteringsbehov. Förvaltningen vill gärna bidra till stadens kompetensförsörjning och ser positivt på om insatser samtidigt kan leda till en förbättrad service till brukare inom äldreomsorgen. För att förvaltningen slutgiltigt ska kunna ta ställning till förslag på nya satsningar är det viktigt att förutsättningar avseende ansvar, rollfördelning och finansiering är klarlagda.

  Vid arbetsmarknads- och socialförvaltningens dialog med hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen i Malmö stad framkommer att förvaltningen kommer att föreslå att motionen ska avslås med hänvisning till att det inte finns ekonomiskt utrymme för att införa ungdomsbesök inom äldreomsorgen.

  Mot bakgrund av att hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen bedömer att det inte finns ekonomiskt utrymme för att införa ungdomsbesök inom äldreomsorgen föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att motionen ska anses vara besvarad.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 62.

  Bilagor

 • Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska myndighetsutskotten behandla vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild. Reglementet ger nämnden möjlighet att vid behov inrätta flera utskott. Enligt reglementet ska utskotten bestå av tre ledamöter och tre ersättare och nämnden ska utse en ordförande och en vice ordförande. Ett utskott är enligt nämndens reglemente beslutsfört med tre ledamöter närvarande.

  Vid nämndens sammanträde den 24 april 2018 inrättades ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott, (§ 178). Det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet har under bestämd period sommaren 2018 och sommaren 2019 behandlat ärenden från ordinarie myndighetsutskott. Nämnden har i särskilda beslut utsett ledamöter och ersättare till att ingå i utskottet samt att nämnden har valt en ordförande och vice ordförande för perioden.

  Utifrån rådande samhällssituation med spridning av covid-19, föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet får möjlighet att behandla ärenden från myndighetsutskott 1, 2 och 3 i de fall dessa inte kan sammanträda och att denna möjlighet ges från och med den 26 mars till och med den 3 juli 2020.

  Utgångspunkten är att inplanerade sammanträden för myndighetsutskott 1, 2 och 3 genomförs. Det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet ska först sammanträda i det fall något av de ordinarie myndighetsutskotten inte är beslutsföra.

  Förvaltningen föreslår också att nämnden ger ordföranden möjlighet att utse ledamöter och ersättare till det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet för att säkerställa utskottets beslutsförhet under perioden 26 mars-3 juli 2020.

  Förvaltningen föreslår att nämnden senare under våren fattar ett särskilt beslut vad gäller det förvaltningsövergripande utskottet under sommaren samt val av ledamöter och ersättare till utskottet under denna period.

 • Enligt beslut i kommunfullmäktige ska varje nämnd besluta om attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar. Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner redovisas så att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i posterna samt att överblicka förlopp, ställning och resultat. Nämnden utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Attestförteckningen ska hållas aktuell.

  Kommunfullmäktige fastställde attestreglemente för Malmö stad 2019-12-19, § 255 gällande från 2020-04-01. Till reglementet finns kompletterande kommungemensamma tillämpningsanvisningar, antagna av kommunstyrelsen 2020-01-15, § 13.

  Attestinstruktionen för arbetsmarknads- och socialnämnden innehåller nämndsspecifika tillämpningsanvisningar för arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

  Attestinstruktionen har utarbetats i samarbete med ekonomiavdelningarna på funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt enheten för gemensam redovisning.

  Attestinstruktionen baserar sig på gällande delegationsordning för Arbetsmarknads- och socialförvaltning. Eftersom förvaltningen genomgår en omorganisering under våren 2020 kommer delegationsordningen att omarbetas. Därefter kommer även attestinstruktionen att förändras.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde nämndens sammanträdestider för år 2020 enligt beslut 2019-10-30, § 379. I ärendet finns förslag på revidering av sammanträdestider för maj och juni 2020. Ändringar föreslås enligt följande: Nämndsammanträdet den 28 maj ändras till den 25 maj. Nämndsammanträdet den 25 juni ändras till den 17 juni. Enligt reglemente 54 § 1 stycket beslutar nämnden om tid och plats för sina sammanträden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 64.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.