Hoppa över navigering
 1.   1

  Ordförande välkomnar arbetsmarknads- och socialnämnden

 2.   2

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 3.   3

  Fastställande av dagordning

 4. Arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde regleras i det reglemente som beslutas av kommunfullmäktige, och i detta beskrivs vilket arbete nämnden ska bedriva. Nämnden beslutar sedan själv om formerna för hur man vill lägga upp detta arbete genom sina arbetsformer. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 20170502 § 2 om arbetsformer som senast 2019-01-02 § 2 reviderats av nämnden.

  Arbetsutskottet bereder och lämnar förslag till nämnden samt beslutar i de ärenden som nämnden delegerar till det.

  Myndighetsutskotten är tre till antalet och behandlar ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild och som nämnden delegerar till utskottet. Ärenden som inte är möjliga att delegera till utskott eller tjänsteperson och som rör myndighetsutövning mot enskild ska behandlas utan beredning av utskott.

  Bilagor

 5. Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras ska redovisas på nästa nämndsammanträde. Även beslut som fattas av nämndens ordförande och förordnad ledamot finns redovisade i ärendet.

  Förvaltningen gör en genomgång av delegationsordningen inför halvårs- och årsskifte och bedömer om det finns behov av förändringar. Anledningen kan vara förändrad lagstiftning, nya bedömningar om en delegats lämplighet eller ett besluts bedömningsutrymme.

  Den senaste revideringen gjordes på arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-12-15 § 407. Vid det konstituerande sammanträdet föreslås att nämnden fastställer den nuvarande delegationsordningen.

  Bilagor

 6. Varje nämnd ska utse besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Nämnden ansvarar för att attestförteckningen hålls aktuell och förvaras tillgängligt.

  Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner bokförs så att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna samt att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

  I samband med en ny mandatperiod föreslås arbetsmarknads- och socialnämnden att fastställa befintliga attestinstruktioner och nämndspecifika tillämpningsanvisningar för arbetsmarknads- och socialnämnden.

  Bilagor

 7. Kommunfullmäktige antar varje år, som en del av budgeten, riktlinjer för god ekonomisk hushållning med riktlinjer för ekonomi. Där står hur Malmö stads ekonomiska styrning ska fungera för att skapa en god ekonomisk hushållning.

  I riktlinjerna beskrivs även att nämnder, i syfte att bedriva en välfungerande och effektiv verksamhet, ska upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde sådana interna riktlinjer vid sitt sammanträde den 23 september 2020 (§272, ASN 2020-09-23, ASN-2020-8321), vilka reviderats och justerats årligen sedan dess.

  Inför 2023 har kommunfullmäktige beslutat avveckla den särskilda intäktsramen Statsbidrag flyktingar som arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarat för (§197, KF 2022-09-01, STK-2021-1351). Istället ska intäkterna fördelas till de nämnder som har verksamhet som statsbidragen är avsedda att finansiera.

  Avvecklingen av ramen innebär att de formuleringar i riktlinjerna för ekonomisk styrning som hänvisar till denna nu plockas bort.

  Bilagor

 8. Enligt paragraf 60 i nämndens reglemente ska arbetsmarknads- och socialnämnden ha tre myndighetsutskott och ett arbetsutskott.

  I myndighetsutskotten ska vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild behandlas, exempelvis gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (SOL), placeringar enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

  Arbetsutskottet ska behandla övriga ärenden som nämnden delegerar till det och bereda de ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet, om beredning behövs. Ärenden som är delegerade till arbetsutskottet är exempelvis ansökan om serveringstillstånd och stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror, utredningar och åtgärder enligt lex Sarah samt yttranden till tillsynsmyndigheter, Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) och anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  Paragraf 60 anger att nämnden ska välja tre ledamöter och tre ersättare till varje utskott.

  Inom utskottet ska nämnden välja en ordförande och en vice ordförande.

 9. Föreligger förslag från arbetsmarknads- och socialförvaltningen som innebär att nämnden klar-gör vem som får fatta beslut i vissa ärenden enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i fall där socialnämndens beslut inte kan avvaktas.

  Det är enbart ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden som kan förordnas av nämnden.

  Under föregående mandatperiod förordnades tio ledamöter.

 10. Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut.

  De situationer då nämnden kan begära polishandräckning är angivna i 43 § LVU. 43 § LVU är uppdelad i tre punkter och detta ärende gäller endast punkt 2.

  Ett förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteperson befogenhet som annars ligger på myndigheten och är inte att förväxla med delegation.

  Bilagor

 11. Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska myndighetsutskotten behandla vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild.

  Reglementet ger nämnden möjlighet att vid behov inrätta flera utskott. Enligt reglementet ska utskotten bestå av tre ledamöter och tre ersättare och nämnden ska utse en ordförande och en vice ordförande. Ett utskott är enligt nämndens reglemente beslutsfört med tre ledamöter närvarande.

  Nämnden inrättade ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott senast vid nämndens sammanträde den 27 april 2022 (§ 185).

  Det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet har under bestämda perioder 2018–2022 behandlat ärenden från ordinarie myndighetsutskott, huvudsakligen kortare perioder över sommar och jul för att möjliggöra återhämtning för ledamöterna och underlätta verksamhetens bemanning.

  I det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet ska vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild behandlas, exempelvis gällande godkännande av och placering i familjehem samt överväganden enligt socialtjänstlagen (SOL), ansökan om vård, placeringar och överväganden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

  Nämnden har i särskilda beslut utsett ledamöter och ersättare till att ingå i utskottet samt att nämnden har valt en ordförande och vice ordförande för perioden.

 12. I ärendet finns förslag till sammanträdestider 2023 för arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1, 2 och 3. Förslaget har tagit hänsyn till sammanträdesdagarna 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt beaktat lov- och helgdagar.

 13. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på utbildnings- och informationsinsatser till arbetsmarknads- och socialnämndens ledamöter och ersättare, insatser som löper under hela året.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 2022-10-27 (§334) att den tillträdande nämnden ska genomföra en mål- och budgetkonferens den 12-13 januari 2023. För att ledamöter och ersättare ska få ersättning för förrättning föreslås nämnden besluta att deltagande på konferensen ska ha rätt till arvode och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

  Samtliga förtroendevalda i arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås även ges möjlighet att medverka på stadskontorets fortbildningstillfällen för förtroendevalda inom tema ”Kommunal juridik”, ”Kommunal ekonomi och arbetsgivarfrågor” samt ”Kommunikation och omvärld”.

 14. Arbetsmarknads- och socialnämnden är anställningsmyndighet och har arbetsmiljöansvar. Det innebär att nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocess samt ansvara för att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp. I 6 § AFS 2001:1 regleras att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifter. Ansvaret ligger kvar hos arbetsgivaren, men arbetsmiljöuppgifterna fördelas i verksamheten på ett sådant sätt att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

  Förvaltningen föreslår att nämnden fortsatt fördelar arbetsmiljöuppgifter samt brandskyddsansvar till förvaltningsdirektör Britt-Marie Pettersson enligt tidigare fördelning vilket innebär att samtliga redan vidarefördelade arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer fortsätter att gälla.

 15. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen.

  Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar av allehanda slag.

 16. Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i Sverige. Dataskyddsförordningen grundar sig på samma principer som personuppgiftslagen men innehåller en del förändringar och skärpningar. Förordningen innebär ett tydligare ansvar för den som behandlar personuppgifter och stärker skyddet och ger utökade rättigheter för den som får sina personuppgifter behandlade.

  Dataskyddsförordningen reglerar i huvudsak behandling av personuppgifter. De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har enligt dataskyddsförordningen ett antal rättigheter. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas samt att de ska ha kontroll över sina egna uppgifter.

  Därför har de registrerade bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade eller att få ut eller flytta sina uppgifter.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden är fortsatt personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen inom nämndens verksamhetsområde.

 17.  

   

 18.   18

  Yttrande till Förvaltningsrätten

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.