Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 4.   4

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 5.   5

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 6.   6

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 7.   7

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 8.   8

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken

 9.   9

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 10.   10

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 11.   11

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 13.   13

  Beslut om att förlänga faderskapsutredning

 14.   14

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2023-06-22

 15. Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts tillfälle att inkomma med yttrande till kommunfullmäktige kring motion av Anfal Mahdi (V), som föreslår att grundskolenämnden ska ges i uppdrag att införa förstärkt skolmat på fredagar samt frukost på måndagar i Malmös grundskolor.

   

  Ärendet redogör för grundskolenämndens ansvar för skolluncher samt för arbetsmarknads- och socialnämndens ansvar för stöd till familjer med ekonomiska svårigheter.

   

  Det ankommer på grundskolenämnden att besluta i frågor som rör deras uppdrag och verksamhet, i detta fall motionärens yrkande att införa skolfrukost på måndagar och förstärkt skollunch på fredagar.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att det skulle kunna vara värdefullt att grundskolenämnden följer upp om den beskrivning som lyfts i motionen, det vill säga att skolbarn är hungrigare och att skolmaten går åt i högre omfattning, kan beläggas i stadens skolor.

   

  Om det skulle vara så, så skulle det kunna vara en signal om att staden behöver överväga mer generellt riktade insatser för att ge förutsättningar för lärande, hälsa och utveckling till elever på skolor där många barn- och unga i så fall har ett större behov av de måltider som serveras inom skola, fritid och omsorg med utgångspunkt i skollagen.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår, mot bakgrund av vad som redogörs för i yttrandet, att motionen ska anses vara besvarad. 

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-06-08 § 140.

  Bilagor

 16. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit en motion från Moderaterna i Malmö som rör stadens arbete mot våld i nära relation. Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige ska ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utreda formerna för införandet av en personlig kontakt för våldsutsatta i samverkan med civilsamhället.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att samordna stadens genomförande och uppföljning av Fri från våld – En gemensam angelägenhet. Plan för barn- och kvinnofrid och mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel (STK-2021-1490).

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att det finns behov av att stärka det långsiktiga stödet till våldsutsatta och att ett långsiktigt stöd involverar samverkan mellan olika aktörer. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med en arbetsmodell som rör samordnat och långsiktigt stöd till våldsutsatta. Detta utvecklingsarbete har beviljats statsbidrag från Socialstyrelsen.

   

  Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har beredd ärendet 2023-06-08 § 141.

   

  Bilagor

 17. Betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (2022:70) föreslår en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Strategin är brett utformad med ett stort antal åtgärder inom olika områden. Förslagen rör framför allt den nationella nivån med en rad uppdrag till nationella aktörer i syfte att öka kunskapen hos allmänheten, barn och vuxna, samt att utveckla och förbättra arbetssätt och metoder hos olika yrkesgrupper.

   

  Kommunerna föreslås få ett lagstadgat ansvar att ta fram lägesbilder och åtgärdsplaner för arbetet med våld mot barn. Andra förslag som rör socialtjänsten är införandet av bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453 SoL) gällande anpassad information till barn samt att särskilt beakta behovet av stöd till barn som deltar i en brottsutredning med anledning av misstanke om att barnet utsatts för våld.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är positiv till att en nationell strategi antas. Ett brett åtgärdsprogram är bra, men den föreslagna strategin skulle tjäna i effektivitet på att prioritera bland de föreslagna insatserna. Strategin innebär en ambitionshöjning för kommunerna. Det finns behov av ett större fokus i strategin på att stärka resurserna på lokal nivå för att kunna genomföra stöd och insatser till barn och deras föräldrar.

  Bilagor

 18. Revisionskontoret genomförde under våren 2022 en granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med placerade barn och unga på HVB.

   

  Granskningen resulterade i bedömningen att det i huvudsak bedrivs en ändamålsenlig handläggning inför och under placering av HVB. De placerade barnens rätt till utbildning tillgodoses inte alltid på grund av brister i samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och grundskoleförvaltningen.

   

  Revisionskontoret bedömde att det inte fanns en helt tillräcklig intern kontroll avseende köp av extern HVB-plats. Uppföljning av verksamhet och ekonomi avseende placerade barn och unga på HVB bedömdes i huvudsak som tillräcklig. Av granskningen framkom att nämnden bör utveckla riskanalysen och ytterligare stärka arbetet med kontroller inom området.

   

  I revisionsrapporten gavs rekommendationer till arbetsmarknads- och socialnämnden och grundskolenämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden yttrade sig till revisionskontoret i oktober 2022 och redovisade vilka åtgärder som planerades att genomföras, deras förväntade effekt och när de senast skulle vara genomförda.

   

  Nämnden ska nu inkomma med ett uppföljande yttrande som redogör vilka åtgärder som har vidtagits under 2022–2023 och vilken effekt dessa har haft i verksamheten.

   

  Aktuell tjänsteskrivelse redogör för revisionens bedömningar och rekommendationer samt arbetsmarknads- och socialförvaltningens genomförda åtgärder och deras effekter.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har beredd ärendet 2023-06-08 § 142.

  Bilagor

 19. Föreliggande ärende innehåller ett förslag från arbetsmarknads- och socialförvaltningen på en förlängning av överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Malmö Fotbollförening.

   

  Föreslagen överenskommelse avser perioden 1 januari 2024 till 31 december 2024.

   

  Överenskommelsens syfte och mål är att delge deltagare inom arbetsmarknadsavdelningen arbetsmarknadsinsatser som leder till självförsörjning genom MFF:s Karriärakademis Karriärmatchning.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås finansiera överenskommelsen med 2 099 600 kr under avtalstiden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har beredd ärendet 2023-06-08 § 143.

   

  Bilagor

 20. Budgetprocessen inför år 2024 inleds med att alla nämnder tar fram en budgetskrivelse för budgetåret 2024 med plan för åren 2025–2026. I budgetskrivelsen beskrivs förändringar i omvärlden som påverkar nämnden, utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det gemensamma arbetet, förändringar och utveckling av nämndens verksamhet, förändringar som påverkar nämndens kostnader samt en begäran om investeringsram.

   

  Budgetskrivelsen används som underlag när kommunstyrelsen bereder Malmö stads budget innan den beslutas av kommunfullmäktige.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har beredd ärendet 2023-06-08 § 144.

  Bilagor

 21. Sedan 2018 arbetar arbetsmarknads- och socialnämnden tillsammans med berörda nämnder och styrelse för att genomföra en Jobbpakt med Malmöborna. Kommunstyrelsen har årligen avsatt medel för insatser kopplade till Jobbpakten som inte ryms inom befintliga anslag till de berörda nämnderna.

   

  Kommunstyrelsen har beslutat att tilldela arbetsmarknads- och socialnämnden 23 920 000 kronor för att bidra till följande kommunfullmäktigemål:

  • Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera,
  • Malmö stad ska verka för att en större andel Malmöbor är självförsörjande.

   

  Stadskontoret har i sin beredning av ärendet samordnat sig med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

   

  De berörda nämnderna har inte hörts och har inte lagt fram äskanden, kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att återkomma om det finns synpunkter på de utdelade medlen.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen delar stadskontorets bedömning att det krävs resurser utöver nämndens tilldelade ram för att finansiera samtliga åtgärder i förslaget samt att förslaget bedöms bidra till kommunfullmäktiges mål.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås ta de anslagna medlen i anspråk för insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och socialförvaltningen planerar att genomföra under 2023.

  Bilagor

 22. Rättsläget rörande dataskydd har under de senaste åren förändrats och det har tillkommit ny rättspraxis avseende tillämpningen av dataskyddslagstiftningen. Med hänsyn till detta utökades i maj 2022 rollen dataskyddsombud för att omfatta 2 personer, och sedan dess har Kajsa Thelin och Martin Axelsson varit utsedda till dataskyddsombud på heltid för kommunens nämnder och helägda bolag.

   

  I februari månad 2023 lämnade Kajsa Thelin sin tjänst som dataskyddsombud för en annan tjänst inom staden. Därefter har Loubna Cherkaoui rekryterats som dataskyddsspecialist och ställföreträdande dataskyddsombud.

   

  Mot denna bakgrund behöver kommunens nämnder och helägda bolag entlediga Kajsa Thelin som dataskyddsombud och utse ett nytt ställföreträdande dataskyddsombud. Martin Axelsson är fortsatt dataskyddsombud och kontaktperson för tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har beredd ärendet 2023-06-08 § 145.

  Bilagor

 23. Delegation innebär att nämnden överför sin beslutanderätt till utskott, ledamot eller tjänste-person (6 kap. 37 § KL). Delegation regleras i delegationsordningen som nämnden fastställer.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden godkände delegationsordningen den 2 januari 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör en genomgång av delegationsordningen inför halvårs- och årsskifte och bedömer ifall det finns behov av förändringar. Förvaltningen bedömer att det finns behov av revidering vilket beskrivs i ärendet. Förslagen är markerade i bilaga.

   

  Nämnden föreslås godkänna föreslagna förändringar i delegationsordningen och att beslutet justeras omedelbart.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har beredd ärendet 2023-06-08 § 146.

  Bilagor

 24. Föreliggande ärende innehåller information gällande revidering av arbetsmarknads- och socialförvaltningens Handlingsplan mot misstänkta brott i välfärden.

   

  Handlingsplan mot misstänkta brott i välfärden är en del av Malmö stads arbete med att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden. Sedan 2020 har Malmö stad en gemensam handlingsplan för arbetet kopplat till välfärdsbrott (STK 2019–1285).

   

  Den nu gällande handlingsplanen antogs av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i juni 2022. Reviderad Handlingsplan mot misstänkta brott i välfärden fastställdes av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i juni 2023.

   

  I handlingsplanen beskrivs vilka aktiviteter som arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska genomföra för att stärka arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrott. Aktiviteterna är fördelade utifrån fyra teman: förebyggande, samverkan, kunskapsutveckling och kontroll.

   

  Handlingsplanen ska följas upp löpande i dialog med förvaltningens ansvariga styrgrupp. En slutlig, skriftlig, uppföljning ska ske senast i mars 2024.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har beredd ärendet 2023-06-08 § 147.

  Bilagor

 25. Enligt Arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ansvarar nämnden för hanteringen av överenskommelser mellan stat och kommun inom arbetsmarknadsområdet.

   

  I den strategiska överenskommelsen om samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad (SÖK) framgår att måluppföljningen av den strategiska överenskommelsen ska redovisas till berörda nämnder i samband med att revidering och uppföljning av överenskommelsen sker. Därför ges denna information till nämnden.

   

  Analysgruppen som är kopplad till SÖK:en har sammanställt en rapport där resultatet av samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen under 2022 gås igenom. I rapporten beskrivs samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen och hur många Malmöbor som berörts av samverkan. Dessutom presenteras resultat av samverkan och en uppföljning görs av den strategiska överenskommelsens målsättningar. Rapporten har godkänts av den strategiska styrgruppen för SÖK:en.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har beredd ärendet 2023-06-08 § 148.

  Bilagor

 26. Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut.

   

  De situationer då nämnden kan begära polishandräckning är angivna i 43 § LVU. 43 § LVU är uppdelad i tre punkter och detta ärende gäller endast punkt 2.

   

  Ett förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteperson befogenhet som annars ligger på myndigheten och är inte att förväxla med delegation.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har beredd ärendet 2023-06-08 § 149.

  Bilagor

 27. Enligt nämndens reglemente § 60 åttonde stycket ska fyllnadsval snarast förrättas om en ledamot eller ersättare i utskottet avgår.

 28.   28

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 29.   29

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.