Hoppa över navigering
 • Marcus Eriksson, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, informerar.

 • PwC har 2018 genomfört en granskning av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av stadsrevisionen. Arbetsmarknads- och socialnämnden har i ett yttrande redovisat vilka åtgärder som planerats med anledning av de synpunkter och rekommendationer som redovisats i granskningen. Revisorskollegiet har begärt att arbetsmarknads- och socialnämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och redogöra för vilken effekt dessa har haft i verksamheten.

   

  I tjänsteskrivelsen redovisas de åtgärder som vidtagits samt vilken effekt dessa har haft i verksamheten.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 200.

  Bilagor

 • Föreliggande ärende avser ett förslag på överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, motsvarande 1 260 000 kr per år med avtalstid från den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Pågående överenskommelse med Svenska Röda Korset löper ut 31 december 2019.

   

  Förslagen överenskommelse innebär inga förändringar i förhållande till den nu gällande överenskommelsen förutom avtalstiden. Pågående avtal är den andra förlängningen, den ursprungliga avtalstiden var 1 januari 2016 till 31 december 2017 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. Enligt pågående avtal så måste det efter fyra år göras ett nytt avtal och med bakgrund av detta har avtalsparterna arbetat fram ett nytt avtal som utgår från pågående avtal.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 204.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport 2019 innehåller uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och det sammanlagda resultatet uppgår till -112 300 tkr för januari till augusti. Prognosen för helåret 2019 för alla fyra ramarna är -175 000 tkr. Ekonomiska effekter av beslutade åtgärder är medräknade i helårsprognosen.

  Bilagor

 • I januari antog arbetsmarknads- och socialnämnden en intern kontrollplan för 2019. Planen innehöll årets granskningar och direktåtgärder. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen för perioden januari till augusti 2019 och sammanställt resultatet av de direktåtgärder och granskningar som var planerade att genomföras under perioden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 195.

  Bilagor

 • I arbetsmarknads- och socialnämnden reglemente § 41 anges att nämnden ytterst ansvarar för att behovet av lokaler och lägenheter är tillgodosett inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska årligen till kommunstyrelsen inkomma med en bedömning av sina behov av lokaler och lägenheter inom ett 10-års perspektiv.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden gör bedömningen att befolkningsutvecklingen kommer att innebära fortsatt större behov av lokaler för nämndens verksamheter. Det finns även faktorer i omvärlden, som till exempel bostadsbristen, digitalisering, översyn av socialtjänstlagen och ökad samlokalisering som kommer att påverka arbetssätt och utformning av lokaler under perioden 2021–2030.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 196.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har tillskrivit arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) att yttra sig angående Konsekvensutredning – förslag till Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2019:xx) om belopp för utskrivningsklara patienter för år 2020.

   

  Förslaget innebär att Socialstyrelsen fastställer det belopp som en kommun ska lämna i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient under år 2020. Beloppet fastställs till 8 200 kronor per dygn. Beräkningen baseras på en indexuppräkning från tidigare år. Kommuner och landsting kan träffa överenskommelser om annat belopp.

   

  Enligt den överenskommelse som Malmö stad har ingått med Region Skåne ska ersättningsbeloppet följa det belopp som Socialstyrelsen årligen fastställer via föreskrifter. För arbetsmarknads- och socialförvaltningen innebär detta att det överenskomna ersättningsbeloppet ökar i enlighet med indexuppräkningen som i år är 5 procent. Förvaltningen har hittills inte betalat någon ersättning till Region Skåne då förvaltningen inte haft ett genomsnittligt antal dagar i slutenvård som överskrider gränserna i överenskommelsen för när ersättningsbelopp ska betalas ut. I praktiken bedöms kostnaden inte öka för förvaltningen under år 2020 då det inte finns några indikationer på att förvaltningen under det kommande året kommer över den överenskomna gränsen för när ersättningsbelopp ska betalas ut till Region Skåne.

   

  Arbetsmarknads och socialförvaltningen har inga invändningar till förslaget.

   

  Bilagor

 • Stadskontoret har genomfört en översyn av Malmö stads krisstödsorganisation med förslag på ny ansvarsfördelning och resurser för centralt krisstöd. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit ärendet på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott för att yttra sig senast den 25 september 2019.

  Utredningen konstaterar att tidigare krisstödsorganisation varit otydlig och saknat riktlinjer för när centralt krisstöd ska startas och vilken nivå i organisationen som ska aktiveras vid händelser. I utredningen förslås att ansvar och resurser för centralt krisstöd flyttas från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden.


  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är positiv till utredningens förslag, att arbetsmarknads- och socialförvaltningen formellt tilldelas ansvar och resurser för att leda och samordna stadens centrala krisstöd. Förvaltningens bedömning är att detta ansvar redan finns informellt och utan tilldelade resurser. Förvaltningen bedömer att utredningens förslag om årlig ersättning motsvarande cirka 2.3 Mkr täcker de ökade kostnader som uppdraget medför.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 197.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har gett arbetsmarknad- och socialnämnden möjlighet att inkomma med frågor till Malmöpanelen 2019.

   

  Malmö stad har sedan 2008 byggt upp Malmöpanelen, primärt som ett verktyg för ökad närdemokrati mellan medborgare och stadens politiker. Malmöpanelen består av cirka 1700 Malmöbor som är representativa för invånarna i kommunen avseende kön, ålder och vilken del av staden man bor i. Resultatet av undersökningen används som underlag inför politiska beslut och resultaten offentliggörs även på Malmö stads hemsida.

   

  Genomförandet av undersökningen sker vanligtvis två gånger om året.

   

 • Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030 att yttra sig över. Syftet med handlingsplanen är att minska användningen av farliga kemiska ämnen och på så sätt minska Malmöbornas exponering för farliga ämnen genom åtgärder där Malmö stad har rådighet.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till handlingsplanen, och instämmer i att kemikaliefrågan är komplex samt att kunskapen om kemiska ämnen behöver öka både inom Malmö stads organisation och hos Malmöborna. Förvaltningen bedömer att handlingsplanen framöver kommer att vara relevant i fråga om att konkretisera och samordna stadens strategiska insatser på området, men att planen också kommer att bidra till ökad medvetenhet och kunskap kring kemikalier generellt.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 198.

  Bilagor

 • Stadskontoret har sänt motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande. Motionen har även sänts till grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och fritidsnämnden.

  Sverigedemokraterna menar att grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden måste följa upp arbetet med skolnärvaro bättre. Motionären föreslå kommunfullmäktige att besluta:

  - Att uppdra åt alla berörda nämnder att upprätta gemensamma mål om skolnärvaro.

  - Att uppdra åt grundskolenämnden att upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.

  - Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att upprätta en årlig rapport om studieavbrott och skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.

  - Att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som involverar polisen, barn- och ungdomspsykiatrin, fritidsförvaltningen, socialtjänsten och andra relevanta aktörer, samt kontinuerligt utvärdera denna strategi.

  - Att uppdra åt kommunstyrelsen att utse en kommunal samordnare för arbetet med skolnärvaro i Malmö stad som samordnar samverkan mellan olika förvaltningar och verksamheter omkring skolnärvaro.

   

  Förvaltningens bedömning:

  I den nya styrmodellen ska kommunfullmäktige sätta mål inom ett fåtal områden, där nämnderna behöver arbeta gemensamt vilket förväntas bidra till bättre samverkan. Det är positivt med ett ökat fokus på nämndernas gemensamma ansvar för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag i förhållande till den aktuella frågan är att ge stöd till barn och ungdomar för bättre förutsättningar att klara skolan när det finns sociala orsaker. Nämnden har inte ett direkt ansvar för barns skolnärvaro eller måluppfyllelse. Skolans elevhälsa har som ansvar att tidigt fånga upp de barn som visar tecken på att inte ha det bra, till exempel genom hög frånvaro.

   

  Förvaltningarna behöver stärka sitt samarbete kring barn och unga som behöver stöd, oavsett problematik. Styrning, prioritering och samordning bör ske inom ramen för befintliga styrsystem, samverkansorgan och kvalitetsledningssystem, inte genom ett parallellt styrdokument. Det pågår ett arbete i Samverkan barn och unga Malmö (SBUM) med att gemensamt identifiera och genomföra åtgärder. En god samverkan kräver tydlig styrning, tydlig ansvarsfördelning och rutiner men även ett gemensamt förhållningssätt och samverkande arbetssätt. Det finns behov av en förvaltningsgemensam modell som ger detta stöd till berörda verksamheter.

   

  Grundskolenämnden arbetar med att införa en samordningsfunktion för skolnärvaro, i enlighet med nya bestämmelser i skollagen 2018, med uppdrag att samordna insatser för det enskilda barnet i samverkan med berörda förvaltningar. Det är viktigt att följa införandet av denna nya funktion.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 199.

  Bilagor

 • Malmökraften är ett arbetsmarknadsprojekt som idag drivs med finansiering via Finsam i Malmö. I projektet samordnas insatser för långtidsarbetslösa av Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Projektet löper ut 2019-12-31.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har för avsikt att delta i projektet Malmökraften ytterligare två och ett halvt år fram till 2022-06-30, Projektägaren Arbetsförmedlingen ansöker om projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ansöker också om medfinansiering från samordningsförbundet Finsam Malmö.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 206-

  Bilagor

 • Arbetsmarknads och socialförvaltningen har mottagit remiss från Kulturdepartementet – Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35). Utredningens uppdrag är att se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningarna i syfte att säkerställa att bidragen fördelas till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter. Utredningen har tittat på hur tillämpningen av demokrativillkoren skulle kunna bli enklare genom ett utvecklande av kunskapsstöd, utbildning, samverkan och utbyte av erfarenheter myndigheterna emellan. Avslutningsvis har utredningen gjort en översyn över gällande bestämmelser för överklagande, återkallelse och återkrav av statsbidrag.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till utredningen. Förslaget om ett förtydligat demokrativillkor gäller endast för förvaltningsmyndigheter under regeringen, men förvaltningen bedömer att det är av nytta även för kommuner och regioner, bland annat genom att det kan bidra till att skapa praxis och fungera vägledande.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 201.

  Bilagor

 • I ärendet redovisas åtgärder vidtagna av ATIM Kvinno- och ungdomsjour med anledning av ett försök till förskingring av en av föreningens anställda. Föreningen har polisanmält händelsen och flera åtgärder har tagits för att säkerställa att de rutiner som brustit fortsättningsvis tydliggörs och förbättras. ATIM erhåller årligen organisationsbidrag och medel för skyddsinsatser från arbetsmarknads- och socialnämnden.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen av åtgärder inför vidare bedömning organisationsbidrag.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 202.

  Bilagor

 • Ärendet behandlar förslag till fördelning av medel till kvinnojourer för skyddsinsatser under 2019. Ärendet innehåller också förslag till förändring av arbetsmarknads- och socialnämndens bidragsgivning på området.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har två bidragsformer till kvinnojourer. Dels ett organisationsbidrag som ansöks och fördelas för kommande år, dels särskilda medel för skyddsinsatser som inte ansöks, utan fördelas på innevarande år.

   

  Arbetsmarknad- och socialförvaltningen ser ett behov av att samordna nämndens bidragsgivning till de berörda organisationerna för att underlätta redovisning och uppföljning. Vidare bedömer förvaltningen att det finns ett behov av att tydliggöra att den del av verksamheten som avser placeringar på skyddat boende enbart regleras som ett avtalsförhållande och inte kan finansieras av offentliga bidrag. Mot denna bakgrund föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att medlen som avsett skyddsinsatser på kvinnojourer från år 2020 överförs till arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag inom det sociala området.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 203.

  Bilagor

 • I samband med att Malmö stad genomförde en omorganisation 2017 och de tre nya socialnämnderna bildades överflyttade kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvaret för ett flertal styrdokument till de nya nämnderna.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan 1 maj 2017 fattat beslut om ett flertal av styrdokumenten och även antagit nya.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningens genomför årligen en översyn av befintliga styrdokument, såsom riktlinjer och andra styrande dokument nämnden ansvarar för eller direkt berörs av. Detta för att säkerställa att innehållet harmoniserar med lagstiftning, praxis och arbetssätt inom respektive område.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 205.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde nämndens sammanträdestider för 2019 enligt beslut 2019-01-02, § 4. Nämnden reviderade sammanträdestider 2019-03-28, § 103. I ärendet finns förslag på revidering av sammanträdestid för 30 oktober, från kl. 13 till kl. 14.30. Anledningen till förslag på revidering är kommunstyrelsen sammanträder 30 oktober kl. 13.00.

   

  Förslaget har tagit hänsyn till sammanträdesdagarna 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess beredning samt beaktat lov och helgdagar.

   

  Enligt reglemente 54 § 1 stycket beslutar nämnden tid och plats för sina sammanträden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 207.

  Bilagor

 • § 327

  Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

 • § 328

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 • Verksamheten informerar om:

  - Organisationsbidrag.

  - Delrapport om möjligheten att införa jämställda utbetalningar i samband med införandet av digital ansökan ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen visar ett bildspel som publiceras med protokollet.

  - Uppdrag - konsekvensanalys av ändrad rättspraxis med fokus på barn- och arbetsmiljöperspektivet. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen visar ett bildspel som publiceras med protokollet.

  - Uppdrag - Utreda möjligheten att inleda hyresprocess i hyresnämnden. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen återrapporterar om uppdraget på nästkommande sammanträde.

   

   

  Bilagor

 • Förtroendevalda rapporterar från genomförda kurser och konferenser inom ramen för sitt uppdrag. Vid sammanträdet har ingen förtroendevald någonting att delge från kurser och konferenser.

 • Janne Grönholm (MP) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 11 september 2019. I initiativet föreslås nämnden uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att driva akutboenden i egen regi samt att erbjuda stödfunktioner för barn och vuxna på boendena.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.