Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. Nämndsbudgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomi för 2023. Kulturnämndens kommunbidrag uppgår till 575 998 tkr och investeringsramen till 37 500 tkr.

  Bilagor

 3. I ärendet presenteras förslag till kulturstödsbudget för 2023, inklusive fördelning av verksamhetsstöd till kulturorganisationer.

  Bilagor

 4. Sedan 2016 har Malmö stad haft en särskild handlingsplan för den romska minoriteten i enlighet med Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Kommunens verksamhet Romskt informations- och kunskapscenter har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut uppdraget att samordna arbetet med handlingsplanen.

  Under 2019 revideras Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2016-2019 och i samband med detta beslutades planen omfatta kommunens samtliga förvaltningar i enlighet med den berörda minoritetens förslag och kommunens policy. Under 2022 revideras handlingsplanen återigen. Den reviderade handlingsplanen sträcker sig mellan år 2023 – 2025 och samtliga förvaltningar i Malmö stad omfattas.

  Revideringen av handlingsplanen har inte inneburit några större förändringar av mål och insatser. I likhet med tidigare handlingsplaner utgör kompetenshöjning bland stadens anställda kärnan i insatserna, eftersom kunskap om nationell minoritetslagstiftning inom det offentliga är en förutsättning för att kunna leva upp till den. Utöver detta är samverkan och utveckling av arbetet med den romska minoriteten utifrån respektive förvaltnings ansvarsområde i fokus.

  Det övergripande syftet med handlingsplanen är att tillgodose den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter i enlighet med nationell minoritetslagstiftning. Handlingsplanens övergripande mål är att säkerställa att kommunens förvaltningar har förutsättningar att leva upp till Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk avseende den romska minoriteten. Denna lag utgörs av tre huvudsakliga områden som det allmänna har ett särskilt ansvar för; de nationella minoriteterna ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som berör minoriteten, diskriminering och utsatthet ska motverkas och kultur och språk ska skyddas och främjas. Den nationella minoritetslagstiftningen förstärktes ytterligare den första januari 2019, där bland annat kravet på det allmänna att ge de nationella minoriteterna inflytande har stärkts.

  Malmö stads romska råd
  Malmö stads romska råd har involverats i arbetet med revideringen av handlingsplanen samt godkänt den övergripande processen avseende den. Under rådets sammanträde den 16 december presenteras den slutgiltiga versionen av handlingsplanen samt en sammanställning av inkomna remissvar. Romska rådet tog ställning till planen.  Inkomna remissvar

  Samtliga nämnder som har valt att yttra sig i ärendet har ställt sig positiva till revideringen och de delmål och insatser som föreslås. Två nämnder har valt att avstå från att yttra sig i ärendet.

  Utbildningssatsningar för chefer och medarbetare för att stärka kompetensen i, bland annat, minoritetslagstiftning har av flera nämnder lyfts fram som en viktig och efterfrågad insats.

  Vissa nämnder har efterfrågat att stadens övergripande arbete med samtliga nationella minoriteter och antidiskrimineringsarbete samlas, men betonar behovet av särskilda insatser för respektive minoritet. Två nämnder har framfört att ett särskilt fokus avseende barnrättsperspektiv saknas i handlingsplanen.

  Utifrån inkomna synpunkter har bedömning gjorts att bearbetning avseende barnrättsperspektiv är relevant. Handlingsplanen har kompletterats med ett förtydligande avseende barnrättsperspektiv och hur detta ska beaktas i arbetet.

  Bilagor

 5. Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot ett årligt statsbidrag på 1 980 tkr för att genomföra insatser inom ramen för finskt förvaltningsområde. Kommunstyrelsen (STK-2022-1236) har beslutat att fördela 400 tkr till kulturnämnden.

  Sverigefinska representanter, inom fokusområde kultur, centrala samråd och budgetsamråd har fått möjlighet att delta i dialogmöten och framföra synpunkter.

  Bilagor

 6. Revisorskollegiet beslutade att under 2022 granska kulturnämndens arbete kring likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga. Den sammanfattande bedömningen är att kulturnämnden i stora delar säkerställer likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga. Revisionen konstaterar att nämndens verksamhet genomsyras av ett delaktighets- och likvärdighetsperspektiv som utgår från ett barnrättsperspektiv.

  Revisionen gör bedömningen att kulturförvaltningens barnrättsspår kommit långt gällande utvecklande av struktur och organisation för det förvaltningsgenomgripande barnrättsarbetet.

  Bilagor

 7. Varje år den 27 januari hedras offren för Förintelsen, samma dag som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. FN deklarerade dagen som internationell minnesdag 2005, i Sverige har det varit en nationell minnesdag sedan 1999.

  Med koppling till minnesdagens tema visas en miniutställning på Stadsbiblioteket från Forum för levande historia: Aktion T4 – Om människosyn i Nazityskland. Utställningen handlar om människosynen i Nazityskland under perioden 1933-1945. Fokus på T4-aktionen som riktades mot människor med funktionsnedsättning.

 8.   8

  Inkomna skrivelser KN 25 januari 2023

 9.   9

  Anmälan delegationsbeslut KN 25 januari 2023

 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. Nämndsbudgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomi för 2023. Kulturnämndens kommunbidrag uppgår till 575 998 tkr och investeringsramen till 37 500 tkr.

 3. I ärendet presenteras förslag till kulturstödsbudget för 2023, inklusive fördelning av verksamhetsstöd till kulturorganisationer.

 4. Sedan 2016 har Malmö stad haft en särskild handlingsplan för den romska minoriteten i enlighet med Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Kommunens verksamhet Romskt informations- och kunskapscenter har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut uppdraget att samordna arbetet med handlingsplanen.

  Under 2019 revideras Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2016-2019 och i samband med detta beslutades planen omfatta kommunens samtliga förvaltningar i enlighet med den berörda minoritetens förslag och kommunens policy. Under 2022 revideras handlingsplanen återigen. Den reviderade handlingsplanen sträcker sig mellan år 2023 – 2025 och samtliga förvaltningar i Malmö stad omfattas.

  Revideringen av handlingsplanen har inte inneburit några större förändringar av mål och insatser. I likhet med tidigare handlingsplaner utgör kompetenshöjning bland stadens anställda kärnan i insatserna, eftersom kunskap om nationell minoritetslagstiftning inom det offentliga är en förutsättning för att kunna leva upp till den. Utöver detta är samverkan och utveckling av arbetet med den romska minoriteten utifrån respektive förvaltnings ansvarsområde i fokus.

  Det övergripande syftet med handlingsplanen är att tillgodose den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter i enlighet med nationell minoritetslagstiftning. Handlingsplanens övergripande mål är att säkerställa att kommunens förvaltningar har förutsättningar att leva upp till Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk avseende den romska minoriteten. Denna lag utgörs av tre huvudsakliga områden som det allmänna har ett särskilt ansvar för; de nationella minoriteterna ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som berör minoriteten, diskriminering och utsatthet ska motverkas och kultur och språk ska skyddas och främjas. Den nationella minoritetslagstiftningen förstärktes ytterligare den första januari 2019, där bland annat kravet på det allmänna att ge de nationella minoriteterna inflytande har stärkts.

  Malmö stads romska råd
  Malmö stads romska råd har involverats i arbetet med revideringen av handlingsplanen samt godkänt den övergripande processen avseende den. Under rådets sammanträde den 16 december presenteras den slutgiltiga versionen av handlingsplanen samt en sammanställning av inkomna remissvar. Romska rådet tog ställning till planen.  Inkomna remissvar

  Samtliga nämnder som har valt att yttra sig i ärendet har ställt sig positiva till revideringen och de delmål och insatser som föreslås. Två nämnder har valt att avstå från att yttra sig i ärendet.

  Utbildningssatsningar för chefer och medarbetare för att stärka kompetensen i, bland annat, minoritetslagstiftning har av flera nämnder lyfts fram som en viktig och efterfrågad insats.

  Vissa nämnder har efterfrågat att stadens övergripande arbete med samtliga nationella minoriteter och antidiskrimineringsarbete samlas, men betonar behovet av särskilda insatser för respektive minoritet. Två nämnder har framfört att ett särskilt fokus avseende barnrättsperspektiv saknas i handlingsplanen.

  Utifrån inkomna synpunkter har bedömning gjorts att bearbetning avseende barnrättsperspektiv är relevant. Handlingsplanen har kompletterats med ett förtydligande avseende barnrättsperspektiv och hur detta ska beaktas i arbetet.

 5. Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot ett årligt statsbidrag på 1 980 tkr för att genomföra insatser inom ramen för finskt förvaltningsområde. Kommunstyrelsen (STK-2022-1236) har beslutat att fördela 400 tkr till kulturnämnden.

  Sverigefinska representanter, inom fokusområde kultur, centrala samråd och budgetsamråd har fått möjlighet att delta i dialogmöten och framföra synpunkter.

 6. Revisorskollegiet beslutade att under 2022 granska kulturnämndens arbete kring likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga. Den sammanfattande bedömningen är att kulturnämnden i stora delar säkerställer likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga. Revisionen konstaterar att nämndens verksamhet genomsyras av ett delaktighets- och likvärdighetsperspektiv som utgår från ett barnrättsperspektiv.

  Revisionen gör bedömningen att kulturförvaltningens barnrättsspår kommit långt gällande utvecklande av struktur och organisation för det förvaltningsgenomgripande barnrättsarbetet.

 7. Varje år den 27 januari hedras offren för Förintelsen, samma dag som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. FN deklarerade dagen som internationell minnesdag 2005, i Sverige har det varit en nationell minnesdag sedan 1999.

  Med koppling till minnesdagens tema visas en miniutställning på Stadsbiblioteket från Forum för levande historia: Aktion T4 – Om människosyn i Nazityskland. Utställningen handlar om människosynen i Nazityskland under perioden 1933-1945. Fokus på T4-aktionen som riktades mot människor med funktionsnedsättning.

 8. § 18

  Inkomna skrivelser KN 25 januari 2023

 9. § 19

  Anmälan delegationsbeslut KN 25 januari 2023

 10. Förvaltningen informerar om organisationsförändringen på Malmö Museer.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.