Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom
  vid den vidare hanteringen av varje enskilt ärende, tillämpas gällande integritetslagstiftning
  vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte
  nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta
  är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2.   2

  Informationspunkt: Kulturförvaltningen i Eurovision 2024

 3. Från och med 1 januari 2022 har Malmö museum, Malmö konstmuseum och Malmö konsthall nya öppettider enligt beslut i Kulturnämnden december 2021. De nya öppettiderna har inneburit en översyn av schemaläggning och förändrad bemanning, vilket har genomförts på samtliga institutioner. Detta har resulterat i att medarbetarnas kompetens tillvaratas på ett bättre sätt vilket skapar en godare arbetsmiljö då ordinarie personal tjänstgör i större utsträckning istället för timanställda. Det har också bidragit till ett minskat behov av timanställda i förvaltningen. De nya öppettiderna har inte påverkat den pedagogiska verksamheten.

  Bilagor

 4. Kulturnämnden antog i februari 2023 intern kontrollplan för 2023. Syftet med intern kontrollplanen är att granska eller åtgärda områden som identifierats genom en riskanalys i kulturnämndens verksamheter, men också utifrån en genomförd riskanalys av kommunstyrelsen för samtliga nämnder. I detta ärende rapporteras uppföljningen av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen för 2023.

  Bilagor

 5. Lokalbehovsplanen utgör grunden för kulturnämndens lokalförsörjningsarbete samt är underlag till Malmö stads lokalförsörjningsplan. Planen beskriver nya och förändrade lokalbehov, möjliga effektiviseringar och anger riktning och prioritering för kulturnämndens planering framåt. Lokalbehovsplanen uppdateras årligen och utgör ett kvalitativt och tydligt beslutsunderlag som underlättar beslutsgångar och möjliggör prioriteringar med en tydlig koppling till de politiska målen.

  Bilagor

 6. Kulturstödsbudgeten fastställs i januari 2024, inklusive fördelningen av årliga verksamhetsstöd, vilket medför att kulturorganisationer som har fasta åtaganden för exempelvis personal och lokaler kan drabbas av likviditetsproblem. För att möjliggöra en förskottsutbetalning föreslås nämnden bevilja en del av verksamhetsstödet för 2024 till ett antal kulturorganisationer som har ansökt om detta. Hanteringen är densamma som föregående år.

  Bilagor

 7. I dokumentet beskrivs förutsättningar och utmaningar gällande kulturförvaltningens kompetensförsörjningsarbete. Förvaltningen bedriver ett långsiktigt och strategiskt arbete inom detta område och har i dagsläget ingen kritisk kompetensbrist. Det är av största vikt att det långsiktiga arbetet fortgår för att långsiktigt och hållbart förbli en attraktiv arbetsgivare samt att kunna möta Malmöbornas behov gällande förvaltningens verksamhet.

  Bilagor

 8. Moderna Museet Malmö är en del av det statliga Moderna Museet och finansieras av Malmö stad, Region Skåne och Moderna Museet/staten enligt särskilt avtal. Nuvarande avtal löper ut 31 december 2024. Parterna är överens om att förlänga samarbetet och har upprättat ett förnyat avtal för perioden 2025–2032.

  Bilagor

 9. Kulturförvaltningen har i uppdrag att årligen göra granskningar av kulturorganisationer som erhållit kulturstöd, med huvudfokus på aktörernas ekonomihantering.

  Utvalda kulturorganisationer för granskning som avser 2022 är Kulturföreningen kontrast, Barnens scen, Irakiska kulturföreningen och CommunityKulturCentrum.

  De granskade föreningarna har överlagt god ordning i sin ekonomiska redovisning. Samtliga granskade föreningar bedöms följa god redovisningssed.

   

  Bilagor

 10. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2024–2025 för kulturnämnden. I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder årligen ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar över tröskelvärdet och efterfrågan på nya inköpslösningar. Nämndernas upphandlingsplaner ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen.

   

  Bilagor

 11. Av 2023 års anslag för folkbildning har 75% fördelats i form av ordinarie stöd till studieförbunden. Kulturnämnden har tidigare beslutat att resterande 25% av anslaget ska användas för utlysning av ett särskilt stöd för folkbildande kulturverksamhet.

   

  Kulturförvaltningen har under hösten genomfört en öppen utlysning riktad till studieförbund och andra kulturorganisationer, enligt de villkor som kulturnämnden fastställt. I föreliggande ärende föreslås en fördelning av stödet. En ansökan föreslås bordläggas.

  Bilagor

 12. I enlighet med en särskild uppmaning från kommunstyrelsen till kulturnämnden (KSAU 20230619 §322) beträffande öppettider på biblioteken under förtidsomröstningsperioderna, föreslås en förskjutning av sommaröppettiderna så att dessa införs först när förtidsomröstningen är klar, och inte under tiden som förtidsomröstningen pågår som förra året

   

  Förslaget innebär att sommaröppettiderna förändras tills vidare till att gälla 8 juni – 25 augusti i stället för som tidigare 1 juni – 31 augusti. Detta för att anpassa till valnämndens öppethållande på biblioteken 22 maj – 7 juni 2024 inför EU-valet och 26 augusti – 11 september 2026 inför riksdagsvalet.

   

  Bilagor

 13. Kulturnämnden gav 2023-10-25 kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys av hur de aviserade neddragningarna av det statliga anslaget till studieförbunden påverkar studieförbunden lokalt i Malmö.

   

  De statliga bidragen utgör studieförbundens basfinansiering. Studieförbunden redovisar att kostnaderna långsiktigt behöver minskas, bland annat för personal och lokaler. Tillsammans med andra förändringsprocesser som påverkar studieförbunden kommer det att medföra krav på betydande omprioriteringar i verksamheten Studieförbunden behöver därför tid för omställning, för att hitta en ny balans i verksamhet och ekonomi.

  Bilagor

 14. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka Tillväxtkommissionens slutrapport på remiss till stadens nämnder och bolag med möjlighet att inkomma med synpunkter på rapportens samlade 54 åtgärdsförslag inom fem områden. Arbetet inom Tillväxtkommissionen har pågått huvudsakligen under åren 2021 och 2022 med omfattande kunskapsunderlag och dialog. Fokus för arbetet har varit att samla kunskap och föreslå insatser för en inkluderande och hållbar tillväxt i en stad som präglas av en tudelning mellan den förflyttning som staden gjort mot mer kunskapsintensivt- och teknikdrivet företagande och den fortsatt höga arbetslösheten, utanförskapet och segregationen.

   

  Kulturnämnden anser att det är ett gediget arbete som utförts och att förslagen som helhet är intressanta och relevanta. I det fortsatta arbetet är det av yttersta vikt att kulturnämnden involveras mer aktivt och i synnerhet i de åtgärdsförslag som kulturnämnden väljer att lyfta i detta yttrande. Det redan påbörjade samarbetet mellan kulturnämnden och andra nämnder behöver utvecklas. En integrerad konstnärlig och kulturell verksamhet stärker platsers attraktivitet och därför anser kulturnämnden att de generella ramvillkoren behöver stärkas genom att man samtidigt tar höjd förför det kulturella och kreativa ekosystemets särskilda behov som t.ex. större flexibilitet i användning och utformning av lokaler.

   

  Bilagor

 15. Ett förslag till samordning och organisering i staden för att bedriva arbetet kring hållbar lokal utveckling samt kraftsamlande insatser har tagits fram av stadskontoret. Förslaget har skickats på remiss till kulturnämnden.

   

  I förslaget presenteras övergripande hur Malmö stads organisering, interna arbetsformer, samordning samt den geografiska uppdelningen skulle kunna se ut i det fortsatta arbetet.

   

  Arbetet med hållbar lokal utveckling, som utgår från nämndernas och bolagens grunduppdrag, föreslås ha ett relationsbyggande och demokratistärkande fokus med hela staden som utgångspunkt. Ett områdeslyft föreslås hantera mer komplexa sociala insatser i avgränsade geografiska områden eller inom viss tematik.

   

  Kulturnämnden välkomnar ambitionen att stärka delaktigheten, öka tryggheten och främja den lokala utvecklingen i hela Malmö. Dock ser nämnden att flera delar behöver förtydligas i förslaget på hur Malmö stad kan bedriva arbetet kring såväl hållbar lokal utveckling som insatser i form av ett områdeslyft.

   

  • Det stadsövergripande index som föreslås ligga till grund för kraftsamlande insatser, kan med fördel kompletteras med sociala indikatorer som bättre beskriver barns och ungas villkor utifrån delaktighet, trygghet och lokal utveckling.

   

  • Kulturnämnden föreslår att ta vara på de erfarenheter som idag finns i arbetet med CTC och invänta den rapport med genomlysning av CTC som genomförs under hösten 2023 som ett viktigt underlag för beslut om framtida samordningsstruktur.

   

  • I föreslagen modell saknar kulturnämnden beskrivning av hur uppföljning och kommunikation ska förtydligas. Kulturnämnden menar att det kraftfulla arbete som redan idag sker på lokal nivå i stadens geografiska områden bättre kan lyftas och synliggöras genom befintlig modell för mål- och styrning.

   

   

  • Kulturnämnden menar att föreslagen samverkansmodell bättre behöver förankras med civilsamhälle och näringsliv för en positiv och samstämmig implementering.

   

  Bilagor

 16. Revisorskollegiet beslutade att under 2022 granska kulturnämndens arbete kring likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga. Syftet var att bedöma om kulturnämnden säkerställer detta. Revisionsgranskningen resulterade i tre rekommendationer som nämnden besvarade med åtgärdsförslag i januari 2023. Dessa utgår från samverkan med fritidsförvaltningens barnrättsspår, Strategin för ett samordnat arbete med stadens mötesplatser och fritidsgårdar för barn och unga samt utvecklande och implementering av barnkonsekvensanalyser. I föreliggande ärende görs en uppföljning av åtgärdsförslagen.

   

  Bilagor

 17. Malmö stads barnfilmspris har delats ut under BUFF Filmfestival sedan 1999. Barnfilmpristagaren utses av en priskommitté/jury. Kulturförvaltningen har utrett möjligheten att professionalisera juryn genom minskat antal ledamöter samt tagit hänsyn till principen om armlängds avstånd.

  Kulturförvaltningen föreslår förändringar i juryns sammansättning.

 18.   18

  Inkomna skrivelser KN 20 december 2023

 19.   19

  Anmälan delegationsbeslut 20 december 2023

 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom
  vid den vidare hanteringen av varje enskilt ärende, tillämpas gällande integritetslagstiftning
  vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte
  nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta
  är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. § 127

  Informationspunkt: Kulturförvaltningen i Eurovision 2024

 3. Från och med 1 januari 2022 har Malmö museum, Malmö konstmuseum och Malmö konsthall nya öppettider enligt beslut i Kulturnämnden december 2021. De nya öppettiderna har inneburit en översyn av schemaläggning och förändrad bemanning, vilket har genomförts på samtliga institutioner. Detta har resulterat i att medarbetarnas kompetens tillvaratas på ett bättre sätt vilket skapar en godare arbetsmiljö då ordinarie personal tjänstgör i större utsträckning istället för timanställda. Det har också bidragit till ett minskat behov av timanställda i förvaltningen. De nya öppettiderna har inte påverkat den pedagogiska verksamheten.

 4. Kulturnämnden antog i februari 2023 intern kontrollplan för 2023. Syftet med intern kontrollplanen är att granska eller åtgärda områden som identifierats genom en riskanalys i kulturnämndens verksamheter, men också utifrån en genomförd riskanalys av kommunstyrelsen för samtliga nämnder. I detta ärende rapporteras uppföljningen av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen för 2023.

 5. Lokalbehovsplanen utgör grunden för kulturnämndens lokalförsörjningsarbete samt är underlag till Malmö stads lokalförsörjningsplan. Planen beskriver nya och förändrade lokalbehov, möjliga effektiviseringar och anger riktning och prioritering för kulturnämndens planering framåt. Lokalbehovsplanen uppdateras årligen och utgör ett kvalitativt och tydligt beslutsunderlag som underlättar beslutsgångar och möjliggör prioriteringar med en tydlig koppling till de politiska målen.

 6. I dokumentet beskrivs förutsättningar och utmaningar gällande kulturförvaltningens kompetensförsörjningsarbete. Förvaltningen bedriver ett långsiktigt och strategiskt arbete inom detta område och har i dagsläget ingen kritisk kompetensbrist. Det är av största vikt att det långsiktiga arbetet fortgår för att långsiktigt och hållbart förbli en attraktiv arbetsgivare samt att kunna möta Malmöbornas behov gällande förvaltningens verksamhet.

 7. Moderna Museet Malmö är en del av det statliga Moderna Museet och finansieras av Malmö stad, Region Skåne och Moderna Museet/staten enligt särskilt avtal. Nuvarande avtal löper ut 31 december 2024. Parterna är överens om att förlänga samarbetet och har upprättat ett förnyat avtal för perioden 2025–2032.

 8. Kulturförvaltningen har i uppdrag att årligen göra granskningar av kulturorganisationer som erhållit kulturstöd, med huvudfokus på aktörernas ekonomihantering.

  Utvalda kulturorganisationer för granskning som avser 2022 är Kulturföreningen kontrast, Barnens scen, Irakiska kulturföreningen och CommunityKulturCentrum.

  De granskade föreningarna har överlagt god ordning i sin ekonomiska redovisning. Samtliga granskade föreningar bedöms följa god redovisningssed.

   

 9. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2024–2025 för kulturnämnden. I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder årligen ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar över tröskelvärdet och efterfrågan på nya inköpslösningar. Nämndernas upphandlingsplaner ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen.

   

 10. I enlighet med en särskild uppmaning från kommunstyrelsen till kulturnämnden (KSAU 20230619 §322) beträffande öppettider på biblioteken under förtidsomröstningsperioderna, föreslås en förskjutning av sommaröppettiderna så att dessa införs först när förtidsomröstningen är klar, och inte under tiden som förtidsomröstningen pågår som förra året

   

  Förslaget innebär att sommaröppettiderna förändras tills vidare till att gälla 8 juni – 25 augusti i stället för som tidigare 1 juni – 31 augusti. Detta för att anpassa till valnämndens öppethållande på biblioteken 22 maj – 7 juni 2024 inför EU-valet och 26 augusti – 11 september 2026 inför riksdagsvalet.

   

 11. Kulturnämnden gav 2023-10-25 kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys av hur de aviserade neddragningarna av det statliga anslaget till studieförbunden påverkar studieförbunden lokalt i Malmö.

   

  De statliga bidragen utgör studieförbundens basfinansiering. Studieförbunden redovisar att kostnaderna långsiktigt behöver minskas, bland annat för personal och lokaler. Tillsammans med andra förändringsprocesser som påverkar studieförbunden kommer det att medföra krav på betydande omprioriteringar i verksamheten Studieförbunden behöver därför tid för omställning, för att hitta en ny balans i verksamhet och ekonomi.

 12. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka Tillväxtkommissionens slutrapport på remiss till stadens nämnder och bolag med möjlighet att inkomma med synpunkter på rapportens samlade 54 åtgärdsförslag inom fem områden. Arbetet inom Tillväxtkommissionen har pågått huvudsakligen under åren 2021 och 2022 med omfattande kunskapsunderlag och dialog. Fokus för arbetet har varit att samla kunskap och föreslå insatser för en inkluderande och hållbar tillväxt i en stad som präglas av en tudelning mellan den förflyttning som staden gjort mot mer kunskapsintensivt- och teknikdrivet företagande och den fortsatt höga arbetslösheten, utanförskapet och segregationen.

   

  Kulturnämnden anser att det är ett gediget arbete som utförts och att förslagen som helhet är intressanta och relevanta. I det fortsatta arbetet är det av yttersta vikt att kulturnämnden involveras mer aktivt och i synnerhet i de åtgärdsförslag som kulturnämnden väljer att lyfta i detta yttrande. Det redan påbörjade samarbetet mellan kulturnämnden och andra nämnder behöver utvecklas. En integrerad konstnärlig och kulturell verksamhet stärker platsers attraktivitet och därför anser kulturnämnden att de generella ramvillkoren behöver stärkas genom att man samtidigt tar höjd förför det kulturella och kreativa ekosystemets särskilda behov som t.ex. större flexibilitet i användning och utformning av lokaler.

   

 13. Ett förslag till samordning och organisering i staden för att bedriva arbetet kring hållbar lokal utveckling samt kraftsamlande insatser har tagits fram av stadskontoret. Förslaget har skickats på remiss till kulturnämnden.

   

  I förslaget presenteras övergripande hur Malmö stads organisering, interna arbetsformer, samordning samt den geografiska uppdelningen skulle kunna se ut i det fortsatta arbetet.

   

  Arbetet med hållbar lokal utveckling, som utgår från nämndernas och bolagens grunduppdrag, föreslås ha ett relationsbyggande och demokratistärkande fokus med hela staden som utgångspunkt. Ett områdeslyft föreslås hantera mer komplexa sociala insatser i avgränsade geografiska områden eller inom viss tematik.

   

  Kulturnämnden välkomnar ambitionen att stärka delaktigheten, öka tryggheten och främja den lokala utvecklingen i hela Malmö. Dock ser nämnden att flera delar behöver förtydligas i förslaget på hur Malmö stad kan bedriva arbetet kring såväl hållbar lokal utveckling som insatser i form av ett områdeslyft.

   

  • Det stadsövergripande index som föreslås ligga till grund för kraftsamlande insatser, kan med fördel kompletteras med sociala indikatorer som bättre beskriver barns och ungas villkor utifrån delaktighet, trygghet och lokal utveckling.

   

  • Kulturnämnden föreslår att ta vara på de erfarenheter som idag finns i arbetet med CTC och invänta den rapport med genomlysning av CTC som genomförs under hösten 2023 som ett viktigt underlag för beslut om framtida samordningsstruktur.

   

  • I föreslagen modell saknar kulturnämnden beskrivning av hur uppföljning och kommunikation ska förtydligas. Kulturnämnden menar att det kraftfulla arbete som redan idag sker på lokal nivå i stadens geografiska områden bättre kan lyftas och synliggöras genom befintlig modell för mål- och styrning.

   

   

  • Kulturnämnden menar att föreslagen samverkansmodell bättre behöver förankras med civilsamhälle och näringsliv för en positiv och samstämmig implementering.

   

 14. Revisorskollegiet beslutade att under 2022 granska kulturnämndens arbete kring likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga. Syftet var att bedöma om kulturnämnden säkerställer detta. Revisionsgranskningen resulterade i tre rekommendationer som nämnden besvarade med åtgärdsförslag i januari 2023. Dessa utgår från samverkan med fritidsförvaltningens barnrättsspår, Strategin för ett samordnat arbete med stadens mötesplatser och fritidsgårdar för barn och unga samt utvecklande och implementering av barnkonsekvensanalyser. I föreliggande ärende görs en uppföljning av åtgärdsförslagen.

   

 15. Malmö stads barnfilmspris har delats ut under BUFF Filmfestival sedan 1999. Barnfilmpristagaren utses av en priskommitté/jury. Kulturförvaltningen har utrett möjligheten att professionalisera juryn genom minskat antal ledamöter samt tagit hänsyn till principen om armlängds avstånd.

  Kulturförvaltningen föreslår förändringar i juryns sammansättning.

 16. § 143

  Inkomna skrivelser KN 20 december 2023

 17. § 144

  Anmälan delegationsbeslut 20 december 2023

 18. Studieförbundet Ibn Rushd har under den senaste tiden varit i blåsväder efter Folkbildningsrådets avslöjande om att Ibn Rushd använder studiematerial som legitimerar barnmisshandel, homofobi och antisemitism. Det har även lett till återbetalningskrav från Folkbildningsrådet av statsbidrag för viss verksamhet från studieförbundet. Det kan inte vara acceptabelt att studieförbund använder skattebetalarnas pengar till studiematerial som går emot de demokratiska värderingar Malmö stad ska stå upp för.

   

  Centerpartiet och Moderaterna kräver att Malmö stad genomför en granskning av Ibn Rushd i Malmö och pausar allt ekonomiskt stöd under en sådan process. Detta för att säkra att Malmöbornas skattepengar förvaltas på ett korrekt, rättvist och ansvarsfullt sätt enligt stadens riktlinjer.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.