Hoppa över navigering
 1.   1

  Guidad visning av Wisdome

 2. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 3.   3

  Informationspunkt "Med kippa på möllan - en rapport om att stärka judiskt liv i Malmö"

 4.   4

  Informationspunkt - Malmö om the making

 5.   5

  Informationspunkt - Offentlig konst

 6.   6

  Informationspunkt - Malmö Museer

 7. Malmö Museer är södra Sveriges största museum med uppdrag att samla, vårda, tillgängliggöra och förmedla dagens och morgondagens kulturarv. I enlighet med museilagen ska Malmö Museer, bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning samt arbeta för Malmöbornas likvärdiga tillgång till kultur och bildning.

  Malmö Museer har under ett antal år haft ekonomiska utmaningar och behöver få en ekonomi i balans, det krävs ekonomiska åtgärder både på intäkts- och kostnadssidan. Med anledning av detta har förvaltningen gjort en översyn av entréavgifter för vuxna på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum.

  Förvaltningen föreslår efter genomförd översyn en höjning av entréavgifter för Malmö Museer och Malmö Konstmuseum, samt separat biljettpris till Wisdome Malmö.

  De nya entréavgifterna föreslås träda i kraft fr.o.m. 2023-06-01. För Wisdome Malmö föreslås biljettpriset för föreställning börjar gälla från 2023-04-27 i och med att Wisdome Malmö då öppnar för allmänheten. Förvaltningen föreslår även att det fr.o.m. 2023-06-01 införs en särskild entréavgift till Malmö Museer och Malmö Konstmuseum för pensionärer som föreslås följa entréavgiften för studenter.

  Förvaltningen vill särskilt lyfta att barn och unga till och med 19 år fortsatt kommer ha fritt inträde till Malmö Museer (exklusive föreställningar på Wisdome) och Malmö Konstmuseum.

  Bilagor

 8. 2023 är starten på en ny mandatperiod och en ny inriktning och planering behöver göras för nämndens mål. I detta ärende behandlas två typer av mål, dels kulturnämndens egna nämndsmål, dels kulturnämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål (KF-mål)

  Bilagor

 9. Kulturnämnden har hösten 2022 gett kulturförvaltningen i uppdrag att efter dialog med det fria kulturlivet återkomma till kulturnämnden med förslag kring fleråriga verksamhetsstöd.

  Kulturförvaltningen föreslår en modell med 3-åriga verksamhetsstöd, med successiv implementering från och med verksamhetsåret 2024. I övrigt föreslås vissa justeringar av villkoren för projektstöd.

  Bilagor

 10. I en årlig rapport redovisar nämnderna till kommunfullmäktige vilka av kommunfullmäktige godkända motioner inte har åtgärdats. Varje nämnd är skyldig att rapportera status till kommun-styrelsen och rapport ska ange orsaken till att motionen inte verkställdes.

  Bilagor

 11. Rubricerat Malmöinitiativ har från stadskontoret överlämnats till kulturnämnden för vidare behandling då det har uppnått minst 100 röster. Initiativet har även överlämnats till tekniska nämnden.

  Initiativtagaren har ett önskemål om att staden ska uppmärksamma Malmös äldsta vattenförsörjningssystem genom att placera ut minnesplattor på Stortorget, vid den ursprungliga brunnens placering, på gågatorna för uppmärkning av de äldsta trävattenledningarna samt vid Pildammarna. Initiativtagaren önskar även att den ursprungliga brunnen på Stortorget gestaltas genom ny markbeläggning.

  Förfrågningar och önskemål om skyltning av historiska miljöer, byggnader, händelser m.m. hanteras löpande av kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen föreslår att initiativets förslag till skyltning av stadens äldsta vattenförsörjning hanteras av Malmö stads program för minnesskyltar.

  Vad gäller initiativets förslag till ny markbeläggning på platsen för den ursprungliga brunnen på Stortorget överlåts frågan till tekniska nämnden, som ansvarar för förvaltning och utveckling av stadens allmänna mark.

  Bilagor

 12. Stadskontoret har till kulturnämnden översänt ett Malmöinitiativ med förslag om att inrätta Litteraturhus Malmö i Suellska villan vid Folkets Park. Kulturförvaltningen menar att de verksamheter som skulle kunna inrymmas i ett litteraturhus till stor del redan finns i Malmö, främst genom Biblioteken i Malmö och inom fria kulturlivet, och föreslår att initiativet avslås.

  Bilagor

 13. Folkbildningsrådet har för yttrande översänt ett förslag till ny modell för villkor och fördelning av statsbidrag till verksamhet i studieförbunden. Förslaget innebär att fördelningen av statsbidragen ska baseras på bedömningar och indikatorer kopplade till kvalitativa mål, till skillnad mot nuvarande modell, där fördelningen beräknas utifrån kvantitativ verksamhetsstatistik.

  Kulturförvaltningen ger förslag till yttrande.

  Bilagor

 14.   16

  Inkomna skrivelser KN 29 mars 2023

 15.   17

  Anmälan delegationsbeslut KN 29 mars 2023

 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. § 32

  Informationspunkt "Med kippa på möllan - en rapport om att stärka judiskt liv i Malmö"

 3. § 33

  Informationspunkt - Malmö om the making

 4. § 34

  Informationspunkt - Offentlig konst

 5. § 35

  Informationspunkt - Malmö Museer

 6. Malmö Museer är södra Sveriges största museum med uppdrag att samla, vårda, tillgängliggöra och förmedla dagens och morgondagens kulturarv. I enlighet med museilagen ska Malmö Museer, bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning samt arbeta för Malmöbornas likvärdiga tillgång till kultur och bildning.

  Malmö Museer har under ett antal år haft ekonomiska utmaningar och behöver få en ekonomi i balans, det krävs ekonomiska åtgärder både på intäkts- och kostnadssidan. Med anledning av detta har förvaltningen gjort en översyn av entréavgifter för vuxna på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum.

  Förvaltningen föreslår efter genomförd översyn en höjning av entréavgifter för Malmö Museer och Malmö Konstmuseum, samt separat biljettpris till Wisdome Malmö.

  De nya entréavgifterna föreslås träda i kraft fr.o.m. 2023-06-01. För Wisdome Malmö föreslås biljettpriset för föreställning börjar gälla från 2023-04-27 i och med att Wisdome Malmö då öppnar för allmänheten. Förvaltningen föreslår även att det fr.o.m. 2023-06-01 införs en särskild entréavgift till Malmö Museer och Malmö Konstmuseum för pensionärer som föreslås följa entréavgiften för studenter.

  Förvaltningen vill särskilt lyfta att barn och unga till och med 19 år fortsatt kommer ha fritt inträde till Malmö Museer (exklusive föreställningar på Wisdome) och Malmö Konstmuseum.

 7. 2023 är starten på en ny mandatperiod och en ny inriktning och planering behöver göras för nämndens mål. I detta ärende behandlas två typer av mål, dels kulturnämndens egna nämndsmål, dels kulturnämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål (KF-mål)

 8. Kulturnämnden har hösten 2022 gett kulturförvaltningen i uppdrag att efter dialog med det fria kulturlivet återkomma till kulturnämnden med förslag kring fleråriga verksamhetsstöd.

  Kulturförvaltningen föreslår en modell med 3-åriga verksamhetsstöd, med successiv implementering från och med verksamhetsåret 2024. I övrigt föreslås vissa justeringar av villkoren för projektstöd.

 9. I en årlig rapport redovisar nämnderna till kommunfullmäktige vilka av kommunfullmäktige godkända motioner inte har åtgärdats. Varje nämnd är skyldig att rapportera status till kommun-styrelsen och rapport ska ange orsaken till att motionen inte verkställdes.

 10. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till namn på gator på UMAS, fastigheten Allmänna sjukhuset 7. Kulturnämnden har fått förslaget på remiss för kännedom och synpunkter.

 11. Rubricerat Malmöinitiativ har från stadskontoret överlämnats till kulturnämnden för vidare behandling då det har uppnått minst 100 röster. Initiativet har även överlämnats till tekniska nämnden.

  Initiativtagaren har ett önskemål om att staden ska uppmärksamma Malmös äldsta vattenförsörjningssystem genom att placera ut minnesplattor på Stortorget, vid den ursprungliga brunnens placering, på gågatorna för uppmärkning av de äldsta trävattenledningarna samt vid Pildammarna. Initiativtagaren önskar även att den ursprungliga brunnen på Stortorget gestaltas genom ny markbeläggning.

  Förfrågningar och önskemål om skyltning av historiska miljöer, byggnader, händelser m.m. hanteras löpande av kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen föreslår att initiativets förslag till skyltning av stadens äldsta vattenförsörjning hanteras av Malmö stads program för minnesskyltar.

  Vad gäller initiativets förslag till ny markbeläggning på platsen för den ursprungliga brunnen på Stortorget överlåts frågan till tekniska nämnden, som ansvarar för förvaltning och utveckling av stadens allmänna mark.

 12. Stadskontoret har till kulturnämnden översänt ett Malmöinitiativ med förslag om att inrätta Litteraturhus Malmö i Suellska villan vid Folkets Park. Kulturförvaltningen menar att de verksamheter som skulle kunna inrymmas i ett litteraturhus till stor del redan finns i Malmö, främst genom Biblioteken i Malmö och inom fria kulturlivet, och föreslår att initiativet avslås.

 13. Stadsbyggnadskontoret har överlämnat förslag till Malmö stads strategi för kustskydd för kännedom och synpunkter.

 14. Folkbildningsrådet har för yttrande översänt ett förslag till ny modell för villkor och fördelning av statsbidrag till verksamhet i studieförbunden. Förslaget innebär att fördelningen av statsbidragen ska baseras på bedömningar och indikatorer kopplade till kvalitativa mål, till skillnad mot nuvarande modell, där fördelningen beräknas utifrån kvantitativ verksamhetsstatistik.

  Kulturförvaltningen ger förslag till yttrande.

 15. § 45

  Inkomna skrivelser KN 29 mars 2023

 16. § 46

  Anmälan delegationsbeslut KN 29 mars 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.