Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2.   2

  Informationspunkt Malmö Museum

 3.   3

  Informationspunkt: Allaktivitetshusen: Uppdag, samarbeten och beskrivning av modellen

 4.   4

  Informationspunkt: Kulturdriven utveckling för och med unga.

 5.   5

  Informationspunkt: Offentlig konst - Rosengårdsbiblioteket och Kulturfyren

 6. Biblioteken i Malmö vill göra en tillfällig justering av öppettiderna på Oxiebiblioteket från och med den 1 december, då det i dagsläget finns tider som inte nyttjas för biblioteksärenden. Genom att utöka öppettiderna på dagtid, då barn och vuxna rör sig i centrum, kommer fler att kunna använda biblioteket. Under perioden kommer användarundersökning och trygghetsskapande arbete att genomföras och utifrån det resultatet kommer nya öppettider att föreslås. 

  Bilagor

 7. Kulturnämnden samt dess arbetsutskott ska besluta om sammanträdestider för år 2024. Liggande förslag har tagits fram med hänsyn till kommunfullmäktige och kommunstyrelsens sammanträdesdagar inklusive tidplan för budget- och uppföljningsprocessen i Malmö stad, samt helgdagar 2024.

  Bilagor

 8. Stadskontoret har till kulturnämnden översänt ett Malmöinitiativ med förslaget att Malmö stad bör köpa kvarteret Kampen i Sofielund för att kunna etablera en urbankonsthall och ett gemenskaps- och kulturtorg. Kulturförvaltningen ser positivt på den fortsatta utvecklingen av verksamhetsområdet och kulturljudzonen i Sofielund och har återkommande kontakt med den förening som bedriver verksamhet med urban konst i den så kallade Hangaren i kvarteret Kampen.

   

  Frågan om ägandeskapet till fastigheten ligger utanför kulturnämndens ansvarsområde och kulturnämnden hänvisar frågan om ett eventuellt köp av fastigheten till tekniska nämnden.

   

  Bilagor

 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, utan eget ställningstagande, överlämnat begäran från stadsbyggnadsnämnden om uppdrag att ta fram en strategi för Malmös stadskärna för kännedom och synpunkter.

   

  Kulturnämnden instämmer i bedömningen att det finns ett behov av att samordna arbetet med utvecklingen av Malmös stadskärna. Nämnden ställer sig bakom uppdragsbeskrivningen för framtagandet av en strategi för Malmös stadskärna och ser fram emot att delta och bidra i arbetet med uppdraget, som behöver genomföras i nära samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar, samt i samverkan med berörda aktörer i stadskärnan. Nämnden vill betona att strategin bör utgöra en plattform för samarbete både inom staden och med stadens olika aktörer.

   

  Bilagor

 10.   10

  Inkomna skrivelser KN 29 november 2023

 11.   11

  Anmälan delegationsbeslut KN 29 november 2023

 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. § 115

  Informationspunkt Malmö Museum

 3. § 116

  Informationspunkt: Allaktivitetshusen: Uppdag, samarbeten och beskrivning av modellen

 4. § 117

  Informationspunkt: Kulturdriven utveckling för och med unga.

 5. § 118

  Informationspunkt: Offentlig konst - Rosengårdsbiblioteket och Kulturfyren

 6. Biblioteken i Malmö vill göra en tillfällig justering av öppettiderna på Oxiebiblioteket från och med den 1 december, då det i dagsläget finns tider som inte nyttjas för biblioteksärenden. Genom att utöka öppettiderna på dagtid, då barn och vuxna rör sig i centrum, kommer fler att kunna använda biblioteket. Under perioden kommer användarundersökning och trygghetsskapande arbete att genomföras och utifrån det resultatet kommer nya öppettider att föreslås. 

 7. Kulturnämnden samt dess arbetsutskott ska besluta om sammanträdestider för år 2024. Liggande förslag har tagits fram med hänsyn till kommunfullmäktige och kommunstyrelsens sammanträdesdagar inklusive tidplan för budget- och uppföljningsprocessen i Malmö stad, samt helgdagar 2024.

 8. Stadskontoret har till kulturnämnden översänt ett Malmöinitiativ med förslaget att Malmö stad bör köpa kvarteret Kampen i Sofielund för att kunna etablera en urbankonsthall och ett gemenskaps- och kulturtorg. Kulturförvaltningen ser positivt på den fortsatta utvecklingen av verksamhetsområdet och kulturljudzonen i Sofielund och har återkommande kontakt med den förening som bedriver verksamhet med urban konst i den så kallade Hangaren i kvarteret Kampen.

   

  Frågan om ägandeskapet till fastigheten ligger utanför kulturnämndens ansvarsområde och kulturnämnden hänvisar frågan om ett eventuellt köp av fastigheten till tekniska nämnden.

   

 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, utan eget ställningstagande, överlämnat begäran från stadsbyggnadsnämnden om uppdrag att ta fram en strategi för Malmös stadskärna för kännedom och synpunkter.

   

  Kulturnämnden instämmer i bedömningen att det finns ett behov av att samordna arbetet med utvecklingen av Malmös stadskärna. Nämnden ställer sig bakom uppdragsbeskrivningen för framtagandet av en strategi för Malmös stadskärna och ser fram emot att delta och bidra i arbetet med uppdraget, som behöver genomföras i nära samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar, samt i samverkan med berörda aktörer i stadskärnan. Nämnden vill betona att strategin bör utgöra en plattform för samarbete både inom staden och med stadens olika aktörer.

   

 10. Organisationer som Helamalmö är oerhört viktiga för staden. Deras passion och vilja att skapa förändring för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden är avgörande för stadens framtid. Malmö är föreningarnas stad, och föreningar som Helamalmö arbetar ständigt med en tät budget för att uppnå ett gemensamt mål: de ungas och staden Malmös bästa, både idag och i framtiden. Helamalmö är en organisation i Malmö, tillsammans med andra, som för närvarande bedriver arbetet för ett mer socialt hållbart samhälle med fokus på unga människor i socioekonomiskt utsatta områden. Det går inte att överskatta hur viktigt deras arbete är för tryggheten, men även för dessa ungas liv. Helamalmös verksamhetssiffror visar på 4 500 unga aktiva deltagare och cirka 250 000 besökare per år, med en personalstyrka på runt 250 medarbetare.


  Helamalmö hade tidigare ett nära samarbete med Stadsbiblioteket, vilket innebar att litteratur tillhandahölls organisationen. Ett samarbete som nu är vilande och på paus. Samtidigt är det väl känt hur viktig litteraturläsning är för dagens barn och unga, inte bara för att hålla jämna steg med skolan utan även för sin egen personliga och språkliga utveckling. Skolverket menar att forskning har visat att läsning har betydelse både för barnets språkutveckling och deras förmåga till fantasi och inlevelse. Skolverket menar att tillvägagångssättet för att stärka barns intresse för läsning och deras språkliga förmåga är att ha tillgång till god litteratur inom flera olika genrer, på andra språk men även på lätt svenska.

  Vår uppfattning är att organisationer som Helamalmö behöver stöd från kommunen för att utveckla fler samarbeten i staden, inklusive fler litteratursamarbeten. Att inspirera fler barn
  att läsa kommer även att stärka folkbildningen i staden.

 11. § 124

  Inkomna skrivelser KN 29 november 2023

 12. § 125

  Anmälan delegationsbeslut KN 29 november 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.