Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2.   2

  Informationspunkt Malmö Museum

 3. Föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2024 har sammanställts av kulturförvaltningen. Budgetskrivelsen utgör nämndens handling till kommunstyrelsen inför beredning av budget 2024.

   

  Bilagor

 4. 2008 fick kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att uppföra ett minnesmärke över bortgångna artister med Malmöanknytning. Utifrån gällande kriterier görs ett urval som förs till kulturnämnden för beslut. Förvaltningen föreslår att beslutade kriterier bör upplösas och i samband med det se processen med Way to go färdigställd.

  Bilagor

 5. Lindängenbiblioteket förstärks med utökad mötesplatsfunktion och har nu två lokaler på

  Lindängenområdet kallade Centrum (nuvarande lokal) och Motetten. I samband med öppnandet av den nya lokalen Motetten på Munkhättegatan 184:2, önskas öppettiderna utökas från och med 2023-09-01. 

  Bilagor

 6. Med hänsyn till ett förändrat rättsläge och ny rättspraxis avseende tillämpningen av dataskyddslagstiftningen har dataskyddsombudets ansvar blivit mer omfattande och komplext och Malmö stad, med dess helägda bolag, är en stor organisation. Med hänsyn härtill förstärkte staden ifjol med ytterligare ett dataskyddsombud samtidigt som dåvarande dataskyddsombud Niina Stiber valde att gå till en annan tjänst inom förvaltningen.

   

  Sedan maj månad 2022 är Kajsa Thelin och Martin Axelsson utsedda som dataskyddsombud på heltid för kommunens nämnder och helägda bolag.

   

  I februari månad 2023 lämnade Kajsa Thelin sin tjänst som dataskyddsombud för en annan tjänst inom förvaltningen.

   

  Inför ersättningsrekryteringen gjordes valet att bryta ut ansvaret för att utveckla Malmö stads systematiska arbete med dataskydd från dataskyddsombudstjänsten för att istället lägga det i en dataskyddsspecialisttjänst.

  Bilagor

 7. Gunilla Ryd (V) har inkommit med en motion om att införa kommunalt finansierade lekotek i Malmö. Genom lekoteken ska Malmös barn gratis kunna låna hem leksaker, men lekoteken ska också vara mötesplatser som erbjuder aktiviteter och plats för lek. Avsikten är att bidra till integrationen och sammanhållningen i samhället genom att skapa meningsfulla mötesplatser för barn och vuxna.

   

  Kulturnämnden delar Gunilla Ryds uppfattning om att staden ska bidra till att skapa en meningsfull fritid för barn och unga och att den sociala och ekologiska hållbarheten är viktiga perspektiv i detta arbete. Däremot menar kulturnämnden att den professionella kultur- och fritidsverksamhet som idag bedrivs av bland annat kulturnämnden och fritidsnämnden redan gör mycket av det som Gunilla Ryg vill ge i uppdrag till ”lekoteken” och att stadens verksamhet väl svarar mot de behov som uttrycks av barn och unga.

  Bilagor

 8. Kommunfullmäktige har lämnat en motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om en mötesplats för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) till funktionsstödsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden för yttrande. Nima Gholam Ali Pour föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda inrättandet av en mötesplats för personer med NPF. 

  ? 

  ?Kulturförvaltningen verkar aktivt för att alla invånare ska ges likvärdiga möjligheter till deltagande, inflytande och medskapande i stadens kulturliv. I kulturförvaltningens samtliga verksamheters grunduppdrag ingår det att vara tillgängliga för personer med NPF. Arbetet utvecklas kontinuerligt och förbättras i samverkan med andra verksamheter och nämnder och i samklang med Malmöborna och tid vi lever i. Eftersom intentionen med motionen redan är en integrerad del av Malmö stads arbete föreslår kulturnämnden att motionen avslås. ?

   

  Bilagor

 9.   10

  Anmälan delegationsbeslut KN 14 juni 2023

 10.   11

  Inkomna skrivelser KN 14 juni 2023

 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. § 71

  Informationspunkt Malmö Museum

 3. Föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2024 har sammanställts av kulturförvaltningen. Budgetskrivelsen utgör nämndens handling till kommunstyrelsen inför beredning av budget 2024.

   

 4. 2008 fick kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att uppföra ett minnesmärke över bortgångna artister med Malmöanknytning. Utifrån gällande kriterier görs ett urval som förs till kulturnämnden för beslut. Förvaltningen föreslår att beslutade kriterier bör upplösas och i samband med det se processen med Way to go färdigställd.

 5. Lindängenbiblioteket förstärks med utökad mötesplatsfunktion och har nu två lokaler på

  Lindängenområdet kallade Centrum (nuvarande lokal) och Motetten. I samband med öppnandet av den nya lokalen Motetten på Munkhättegatan 184:2, önskas öppettiderna utökas från och med 2023-09-01. 

 6. Med hänsyn till ett förändrat rättsläge och ny rättspraxis avseende tillämpningen av dataskyddslagstiftningen har dataskyddsombudets ansvar blivit mer omfattande och komplext och Malmö stad, med dess helägda bolag, är en stor organisation. Med hänsyn härtill förstärkte staden ifjol med ytterligare ett dataskyddsombud samtidigt som dåvarande dataskyddsombud Niina Stiber valde att gå till en annan tjänst inom förvaltningen.

   

  Sedan maj månad 2022 är Kajsa Thelin och Martin Axelsson utsedda som dataskyddsombud på heltid för kommunens nämnder och helägda bolag.

   

  I februari månad 2023 lämnade Kajsa Thelin sin tjänst som dataskyddsombud för en annan tjänst inom förvaltningen.

   

  Inför ersättningsrekryteringen gjordes valet att bryta ut ansvaret för att utveckla Malmö stads systematiska arbete med dataskydd från dataskyddsombudstjänsten för att istället lägga det i en dataskyddsspecialisttjänst.

 7. Gunilla Ryd (V) har inkommit med en motion om att införa kommunalt finansierade lekotek i Malmö. Genom lekoteken ska Malmös barn gratis kunna låna hem leksaker, men lekoteken ska också vara mötesplatser som erbjuder aktiviteter och plats för lek. Avsikten är att bidra till integrationen och sammanhållningen i samhället genom att skapa meningsfulla mötesplatser för barn och vuxna.

   

  Kulturnämnden delar Gunilla Ryds uppfattning om att staden ska bidra till att skapa en meningsfull fritid för barn och unga och att den sociala och ekologiska hållbarheten är viktiga perspektiv i detta arbete. Däremot menar kulturnämnden att den professionella kultur- och fritidsverksamhet som idag bedrivs av bland annat kulturnämnden och fritidsnämnden redan gör mycket av det som Gunilla Ryd vill ge i uppdrag till ”lekoteken” och att stadens verksamhet väl svarar mot de behov som uttrycks av barn och unga.

 8. Kommunfullmäktige har lämnat en motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om en mötesplats för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) till funktionsstödsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden för yttrande. Nima Gholam Ali Pour föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda inrättandet av en mötesplats för personer med NPF. 

  Kulturförvaltningen verkar aktivt för att alla invånare ska ges likvärdiga möjligheter till deltagande, inflytande och medskapande i stadens kulturliv. I kulturförvaltningens samtliga verksamheters grunduppdrag ingår det att vara tillgängliga för personer med NPF. Arbetet utvecklas kontinuerligt och förbättras i samverkan med andra verksamheter och nämnder och i samklang med Malmöborna och tid vi lever i. Eftersom intentionen med motionen redan är en integrerad del av Malmö stads arbete föreslår kulturnämnden att motionen avslås.

   

 9. § 79

  Anmälan delegationsbeslut KN 14 juni 2023

 10. § 80

  Inkomna skrivelser KN 14 juni 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.