Hoppa över navigering
 1.   1

  Ordföranden välkomnar kulturnämnden

 2.   2

  Justering av protokoll

 3. Kulturnämndens uppdrag regleras i det reglemente som kommunfullmäktige har fastställt. I reglementet beskrivs nämndens ansvarsområden och målgrupper samt nämndens övergripande arbetssätt. Kulturnämnden beslutar dock själv om sina arbetsformer så länge dessa inte strider mot gällande reglemente eller lagstiftning. Under tidigare mandatperiod har kulturnämnden inrättat ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare.

  Bilagor

 4. Val av ledamöter och ersättare till kulturnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026. I förvaltningens förarbete finns inga namngivna förslag utan ledamöter och ersättare nomineras av de förtroendevalda.

  Bilagor

 5. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företrädanämnden/förvaltningen. Nämnden utser därför namngivna personer med rätt att företrädanämnden/förvaltningen och underteckna handlingar å dess vägnar, motsvarande firmatecknare. Detta kan gälla allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.

  Firmatecknare är den som tecknar en juridisk persons firma, det vill säga har befogenhet att företa rättshandlingar vilka blir bindande för den juridiska personen. I kommunallagen finns inte begreppet firmatecknare. Vem som har rätt att teckna avtal och skriva under handlingar m.m. styrs ofta av reglemente och delegationsordning. Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.

  För att underlätta arbetet föreslås kulturdirektören få rätten att företräda nämnden/förvaltningen för att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar i ärenden där namngiven ansvarsförbindelse förväntastas. Kulturdirektörens ersättare föreslås få samma rätt att företräda nämnden/förvaltningen under hennes frånvaro. Vilka delegater som i övrigt får teckna avtal i nämndens ställe framgår av kulturnämndens delegationsordning.

  Bilagor

 6. Kulturnämnden ansvarar för att attestreglementet som är antaget av kommunfullmäktige följs. Nämnden kan utöver reglementet utfärda ytterligare attestinstruktioner för sitt verksamhetsområde. I attestinstruktionen står det bland annat vem som får attestera vad.

  Bilagor

 7. Kulturnämnden är anställningsmyndighet och har som sådan det yttersta arbetsmiljöansvaret för kulturförvaltningens medarbetare och chefer. Detta innebär att nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocess, det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt ansvarar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) följs upp.

  Kulturnämnden kan aldrig avsäga sig sitt arbetsmiljöansvar men för att kunna leva upp till kraven föreslås nämnden fördela arbetsmiljöuppgifterna till verksamheten. Kulturnämnden föreslås att fortsätta fördela arbetsmiljöuppgifterna inklusive brandskyddsarbetet till kulturdirektören som i sin tur fördelar till underställda chefer på ett sätt som är lämpligt och praktiskt.

  Bilagor

 8. Kulturnämnden samt dess arbetsutskott ska besluta om sammanträdestider för år 2023. Liggande förslag har tagits fram med hänsyn till kommunfullmäktige och kommunstyrelsens sammanträdesdagar inklusive tidplan för budget- och uppföljningsprocessen i Malmö stad, samt helgdagar 2023. Förslaget fastställdes preliminärt under tidigare mandatperiod vid kulturnämndens sammanträde 2022-10-19. Beslutet ska nu fastställas av tillträdande nämnd.

  Bilagor

 9. Kulturförvaltningen vill arrangera en utbildning om verksamheten för nämndens ledamöter.

  Bilagor

 10. I början av varje mandatperiod anordnar stadskontoret fortbildningstillfällen för nämndernas förtroendevalda inom områden såsom juridik, ekonomi och arbetsgivarfrågor och kommunikation och omvärld. För att ersättning för medverkan vid utbildningstillfällena ska utgå krävs beslut från nämnden.

  Bilagor

 1. § 1

  Ordföranden välkomnar kulturnämnden

 2. § 2

  Justering av protokoll

 3. Kulturnämndens uppdrag regleras i det reglemente som kommunfullmäktige har fastställt. I reglementet beskrivs nämndens ansvarsområden och målgrupper samt nämndens övergripande arbetssätt. Kulturnämnden beslutar dock själv om sina arbetsformer så länge dessa inte strider mot gällande reglemente eller lagstiftning. Under tidigare mandatperiod har kulturnämnden inrättat ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare.

 4. Val av ledamöter och ersättare till kulturnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026. I förvaltningens förarbete finns inga namngivna förslag utan ledamöter och ersättare nomineras av de förtroendevalda.

 5. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företrädanämnden/förvaltningen. Nämnden utser därför namngivna personer med rätt att företrädanämnden/förvaltningen och underteckna handlingar å dess vägnar, motsvarande firmatecknare. Detta kan gälla allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.

  Firmatecknare är den som tecknar en juridisk persons firma, det vill säga har befogenhet att företa rättshandlingar vilka blir bindande för den juridiska personen. I kommunallagen finns inte begreppet firmatecknare. Vem som har rätt att teckna avtal och skriva under handlingar m.m. styrs ofta av reglemente och delegationsordning. Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.

  För att underlätta arbetet föreslås kulturdirektören få rätten att företräda nämnden/förvaltningen för att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar i ärenden där namngiven ansvarsförbindelse förväntastas. Kulturdirektörens ersättare föreslås få samma rätt att företräda nämnden/förvaltningen under hennes frånvaro. Vilka delegater som i övrigt får teckna avtal i nämndens ställe framgår av kulturnämndens delegationsordning.

 6. Kulturnämnden ansvarar för att attestreglementet som är antaget av kommunfullmäktige följs. Nämnden kan utöver reglementet utfärda ytterligare attestinstruktioner för sitt verksamhetsområde. I attestinstruktionen står det bland annat vem som får attestera vad.

 7. Kulturnämnden är anställningsmyndighet och har som sådan det yttersta arbetsmiljöansvaret för kulturförvaltningens medarbetare och chefer. Detta innebär att nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocess, det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt ansvarar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) följs upp.

  Kulturnämnden kan aldrig avsäga sig sitt arbetsmiljöansvar men för att kunna leva upp till kraven föreslås nämnden fördela arbetsmiljöuppgifterna till verksamheten. Kulturnämnden föreslås att fortsätta fördela arbetsmiljöuppgifterna inklusive brandskyddsarbetet till kulturdirektören som i sin tur fördelar till underställda chefer på ett sätt som är lämpligt och praktiskt.

 8. Kulturnämnden samt dess arbetsutskott ska besluta om sammanträdestider för år 2023. Liggande förslag har tagits fram med hänsyn till kommunfullmäktige och kommunstyrelsens sammanträdesdagar inklusive tidplan för budget- och uppföljningsprocessen i Malmö stad, samt helgdagar 2023. Förslaget fastställdes preliminärt under tidigare mandatperiod vid kulturnämndens sammanträde 2022-10-19. Beslutet ska nu fastställas av tillträdande nämnd.

 9. Kulturförvaltningen vill arrangera en utbildning om verksamheten för nämndens ledamöter.

 10. I början av varje mandatperiod anordnar stadskontoret fortbildningstillfällen för nämndernas förtroendevalda inom områden såsom juridik, ekonomi och arbetsgivarfrågor och kommunikation och omvärld. För att ersättning för medverkan vid utbildningstillfällena ska utgå krävs beslut från nämnden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.