Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2.   2

  Informationspunkt om status på arbetet med snubbelstenar

 3.   3

  Informationspunkt om läget och händelser på Stadsbiblioteket

 4. Kulturförvaltningen har i uppdrag att årligen göra granskningar av kulturorganisationer som beviljats stöd med huvudfokus på aktörernas ekonomihantering.

  Utvalda kulturorganisationer för granskning som avser 2021 är Författarcentrum Syd, Scenfest i Malmö, Imagenes del Sur och Jazz i Malmö.

  Granskningsrapporten visar att de granskade föreningarna generellt har god ordning i sin ekonomiska redovisning. En del förbättringsförslag har framförts till föreningarna och en återkoppling kommer att göras av förvaltningen med respektive organisation.

  Bilagor

 5. 21 december kommer kulturnämnden, tillsammans med berörda tjänstemän, att ha en avtackning för den avgående nämnden. Avtackningen kommer ske i Köpenhamn. För att få logistiken att gå ihop föreslås kulturnämnden att flytta sitt nämndsammanträde från klockan 13:00 till klockan 12:30.

  Bilagor

 6.   7

  Inkomna skrivelser 22 november 2022

 7.   8

  Anmälan av delegationsbeslut KN 22 november 2022

 8. I Malmö stads budget för 2019 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utreda ansvaret för förvaltningen av stadens 11 kulturfastigheter som idag förvaltas av kulturnämnden. I återrapporten av ärendet föreslås att förvaltning av byggnaderna bör ligga där bäst kompetens på området finns samt med följsamhet mot nämndernas reglemente. För samtliga kulturfastigheter förutom Garveriet finns nu långsiktiga lösningar för förvaltningen.

  Kommunfullmäktige beslutade att ge kulturnämnden och servicenämnden i gemensamt uppdrag att skyndsamt utreda Garveriets fysiska förutsättningar och fatta beslut avseende önskad långsiktig lösning för byggnaden, inklusive plan för finansiering av föreslagen lösning.

  Bilagor

 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. § 102

  Informationspunkt om status på arbetet med snubbelstenar

 3. § 103

  Informationspunkt om läget och händelser på Stadsbiblioteket

 4. Kulturförvaltningen har i uppdrag att årligen göra granskningar av kulturorganisationer som beviljats stöd med huvudfokus på aktörernas ekonomihantering.

  Utvalda kulturorganisationer för granskning som avser 2021 är Författarcentrum Syd, Scenfest i Malmö, Imagenes del Sur och Jazz i Malmö.

  Granskningsrapporten visar att de granskade föreningarna generellt har god ordning i sin ekonomiska redovisning. En del förbättringsförslag har framförts till föreningarna och en återkoppling kommer att göras av förvaltningen med respektive organisation.

 5. En remiss från miljödepartementet har inkommit. Kulturnämnden ställer sig positiv till förslagen som berör kulturnämndens ansvars- och verksamhetsområden.

 6. 21 december kommer kulturnämnden, tillsammans med berörda tjänstemän, att ha en avtackning för den avgående nämnden. Avtackningen kommer ske i Köpenhamn. För att få logistiken att gå ihop föreslås kulturnämnden att flytta sitt nämndsammanträde från klockan 13:00 till klockan 12:30.

 7. § 107

  Inkomna skrivelser 22 november 2022

 8. § 108

  Anmälan av delegationsbeslut KN 22 november 2022

 9. I Malmö stads budget för 2019 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utreda ansvaret för förvaltningen av stadens 11 kulturfastigheter som idag förvaltas av kulturnämnden. I återrapporten av ärendet föreslås att förvaltning av byggnaderna bör ligga där bäst kompetens på området finns samt med följsamhet mot nämndernas reglemente. För samtliga kulturfastigheter förutom Garveriet finns nu långsiktiga lösningar för förvaltningen.

  Kommunfullmäktige beslutade att ge kulturnämnden och servicenämnden i gemensamt uppdrag att skyndsamt utreda Garveriets fysiska förutsättningar och fatta beslut avseende önskad långsiktig lösning för byggnaden, inklusive plan för finansiering av föreslagen lösning.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.