Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom
  vid den vidare hanteringen av varje enskilt ärende, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid
  all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte
  nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är
  särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2.   2

  Informationspunkt: Policy för nationella minoriteter

 3.   3

  Informationspunkt: Studio Syd - en ny ateljéverksamhet för funktionstödsvarierade konstnärer

 4.   4

  Informationspunkt: Presentation förstudie Cirkusens Hjärta samt förslag fortsatt hantering

 5. Malmö stad är sedan den 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet, och tar emot ett årligt statsbidrag på 1 980 000 kronor för att genomföra insatser inom ramen för finskt

  förvaltningsområde. Kommunstyrelsen (STK-2023-1254) har beslutat att fördela

  470 000 kronor till kulturnämnden för 2024. Sverigefinska Malmöbor har erbjudits möjlighet att delta i dialogmöten och framföra synpunkter och önskemål, såväl inom fokusområdet kultur som i centrala samråd.

  Bilagor

 6. En ny styrelse valdes i mars 2023 och ett arbete påbörjades för att minska kostnadsnivån. Prognosen för 2023 är ett underskott med -250 tkr. Budgeten som har skickats in till förvaltningen för 2024 anses inte vara realistisk på grund av för högt budgeterade intäkter. Förvaltningen kommer att begära in ny reviderad budget efter kulturnämndens beslut om nivån på verksamhetsstödet för 2024. Förvaltningen kommer under året ha regelbundna uppföljningar med föreningen.

   

  Bilagor

 7. Nämndsbudgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomi för 2024. Kulturnämndens kommunbidrag uppgår till 588 379 tkr och investeringsramen till 37 000 tkr.

  Bilagor

 8. Rubricerad motion har från stadskontoret överlämnats till kulturnämnden för yttrande. Motionen har även överlämnats till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.

  Förslagsställarna menar att det är hög tid att fler kvinnonamn syns och hörs i det offentliga rummet i Malmö och föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt berörda nämnder att inventera gators, torgs och platsers namn för att därefter i förekommande fall ändra memorialnamn under manlig pseudonym till kvinnans födelsenamn samt att uppdra åt Stadsbyggnadsnämnden att öka andelen kvinnliga memorialnamn vid namngivning med memorialnamn för att uppnå ökad jämställdhet.

  Bilagor

 9. Anton Sauer från Centerpartiet föreslår att man ska ge fler böcker till föreningar som Helamalmö. Bakgrunden till förslaget är ett tidigare samarbete där Stadsbiblioteket brukade ge böcker till Helmalmö. Initiativet vill att man ska börja ge böcker igen, särskilt med tanke på unga människor i områden där det är svårt ekonomiskt och på grund av rapporter som säger att barn har svårare att läsa och skriva.

   

  Kulturnämnden håller med om att föreningar som Helamalmö är viktiga för stadens utveckling och för att skapa trygghet. Men samarbetet mellan Helamalmö och Stadsbiblioteket var ett tillfälligt test för att undersöka ett nytt sätt att arbeta läsfrämjande på och inte långsiktigt hållbart. Kulturnämnden påpekar att Biblioteken i Malmö arbetar för hela Malmö, med att tillgängliggöra bibliotek och främja läsning. BiM samarbetar med flera föreningar i gemensamma utmaningar och målgrupper.

   

  Bilagor

 10. Anton Sauer (C) och Nicola Rabi (M) har 2023-12-20 inlämnat ett nämndsinitiativ angående förslag till paus av allt Malmö stads stöd till studieförbundet Ibn Rushd och granskning av deras verksamhet i staden.

   

  Bilagor

 11.   13

  Inkomna skrivelser KN 30 januari 2024

 12.   14

  Anmälan delegationsbeslut KN 30 januari 2024

 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt ärende, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. § 2

  Informationspunkt: Policy för nationella minoriteter

 3. § 3

  Informationspunkt: Studio Syd - en ny ateljéverksamhet för funktionstödsvarierade konstnärer

 4. § 4

  Informationspunkt: Presentation förstudie Cirkusens Hjärta samt förslag fortsatt hantering

 5. Malmö stad är sedan den 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet, och tar emot ett årligt statsbidrag på 1 980 000 kronor för att genomföra insatser inom ramen för finskt förvaltningsområde. Kommunstyrelsen (STK-2023-1254) har beslutat att fördela  470 000 kronor till kulturnämnden för 2024. Sverigefinska Malmöbor har erbjudits möjlighet att delta i dialogmöten och framföra synpunkter och önskemål, såväl inom fokusområdet kultur som i centrala samråd.

 6. En ny styrelse valdes i mars 2023 och ett arbete påbörjades för att minska kostnadsnivån. Prognosen för 2023 är ett underskott med -250 tkr. Budgeten som har skickats in till förvaltningen för 2024 anses inte vara realistisk på grund av för högt budgeterade intäkter. Förvaltningen kommer att begära in ny reviderad budget efter kulturnämndens beslut om nivån på verksamhetsstödet för 2024. Förvaltningen kommer under året ha regelbundna uppföljningar med föreningen.

   

 7. Rubricerad motion har från stadskontoret överlämnats till kulturnämnden för yttrande. Motionen har även överlämnats till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.

  Förslagsställarna menar att det är hög tid att fler kvinnonamn syns och hörs i det offentliga rummet i Malmö och föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt berörda nämnder att inventera gators, torgs och platsers namn för att därefter i förekommande fall ändra memorialnamn under manlig pseudonym till kvinnans födelsenamn samt att uppdra åt Stadsbyggnadsnämnden att öka andelen kvinnliga memorialnamn vid namngivning med memorialnamn för att uppnå ökad jämställdhet.

 8. Stadskontoret har för yttrande översänt en remiss angående ett nämndinitiativ om att riva upp kommunstyrelsens beslut om bidrag till Ibn Rushd för en årlig Eidfestival för åren 2024, 2025 och 2026.

   

 9. Anton Sauer från Centerpartiet föreslår att man ska ge fler böcker till föreningar som Helamalmö. Bakgrunden till förslaget är ett tidigare samarbete där Stadsbiblioteket brukade ge böcker till Helmalmö. Initiativet vill att man ska börja ge böcker igen, särskilt med tanke på unga människor i områden där det är svårt ekonomiskt och på grund av rapporter som säger att barn har svårare att läsa och skriva.

   

  Kulturnämnden håller med om att föreningar som Helamalmö är viktiga för stadens utveckling och för att skapa trygghet. Men samarbetet mellan Helamalmö och Stadsbiblioteket var ett tillfälligt test för att undersöka ett nytt sätt att arbeta läsfrämjande på och inte långsiktigt hållbart. Kulturnämnden påpekar att Biblioteken i Malmö arbetar för hela Malmö, med att tillgängliggöra bibliotek och främja läsning. BiM samarbetar med flera föreningar i gemensamma utmaningar och målgrupper.

   

 10. Anton Sauer (C) och Nicola Rabi (M) har 2023-12-20 inlämnat ett nämndsinitiativ angående förslag till paus av allt Malmö stads stöd till studieförbundet Ibn Rushd och granskning av deras verksamhet i staden.

   

 11. § 11

  Inkomna skrivelser KN 30 januari 2024

 12. § 12

  Anmälan delegationsbeslut KN 30 januari 2024

 13. Nämndsbudgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomi för 2024. Kulturnämndens kommunbidrag uppgår till 588 379 tkr och investeringsramen till 37 000 tkr.

 14. I ärendet presenteras förslag till kulturstödsbudget för 2024, inklusive fördelning av verksamhetsstöd till kulturorganisationer. Anslaget förstärks med 2 512 000 kr och uppgår 2024 till 83 900 000 kr.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.