Hoppa över navigering
 • Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 • Förvaltningen informerar om kulturhuvudstaden.

 • Förvaltningen informerar om Kontrakultur.

 • Kulturnämnden antog i december 2020 intern kontrollplan för 2021. Syftet med intern kontrollplanen är att granska eller åtgärda områden som identifierats genom en riskanalys i kulturnämndens verksamheter, men också utifrån en genomförd riskanalys av kommunstyrelsen för samtliga nämnder. I detta ärende rapporteras uppföljningen av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen för 2021.

  Kulturförvaltningen har identifierat tre granskningar där risken fortfarande är relevant och dessa kommer att lyftas in i nästa års internkontrollplan med föreslagna förbättringsåtgärder.

 • Det övergripande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls och att nämnden kan genomföra dess uppdrag. Med detta som utgångspunkt har kulturförvaltningen genomfört en riskanalys för 2022. Identifierade risker ingår tillsammans med åtgärder och granskningar, i förvaltningens förslag på intern kontrollplan.

 • Kommunfullmäktige har den 17 november 2021 fördelat extra anslag till bland annat kulturnämnden. Kulturnämnden har erhållit 20 miljoner kronor med syfte att återstarta och stärka kulturlivet och därigenom motverka de negativa effekterna av pandemin. Kulturnämnden har den 26 oktober beslutat om inriktning och former för fördelningen, under förutsättning att medel anslås. Anslaget riktas till det fria kulturlivet i form av sökbara arbetsstipendier till enskilda kulturutövare och produktionsstöd till fristående kulturorganisationer.

  Ett stort antal ansökningar har inkommit. 233 kulturskapare i Malmö föreslås få ett arbetsstipendium om 30 000 kr vardera och 94 kulturorganisationer föreslås få produktionsstöd. Stöden representerar sammantaget en stor bredd och mångfald vad gäller konstområden och inriktning.

 • Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Malmö för perioden 2022-2026. Programmet utgör Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och har till syfte att ge en samlad bild av Malmö stads inriktningar för att skapa förutsättningar för alla stadens invånare att få tillgång till goda bostäder.

  Bostadsförsörjningsprogrammet har skickats till stadens nämnder för yttrande.

  Kulturförvaltningen välkomnar bostadsförsörjningsprogrammet och ser positivt på de inriktningsmål och insatser som lyfts.

 • Malmö stads budgetprocess har under flera år varit senarelagd, och det gäller även budget 2022. Kulturstödsbudgeten fastställs i januari 2022, inklusive fördelningen av årliga verksamhetsstöd, vilket medför att kulturorganisationer som har fasta åtaganden för exempelvis personal och lokaler kan drabbas av likviditetsproblem. För att möjliggöra en förskottsutbetalning föreslås nämnden bevilja en del av verksamhetsstödet för 2022 till ett antal kulturorganisationer som har ansökt om detta. Hanteringen är densamma som föregående år.

 • Kulturnämnden gav 2019 utredningsdirektiv för utveckling av stödet till det fria kulturlivet och kulturnämnden har därefter beslutat om flera förändringar och kompletteringar av stödformerna. Några delar i utredningen återstår att behandla. En återrapportering har tidigare planerats till december 2021, men kulturförvaltningen ser behov av en förlängd tidsram.

 • Husiebibliotekets lokaler är nu förberedda för att utöka öppettiderna med meröppet, vilket innebär obemannad öppettid med självbetjäning. De utökade öppettiderna föreslås börja gälla preliminärt från och med den 17 januari 2022.

 • Kulturförvaltningen har tagit del av ett malmöinitiativ, där ärendet har behandlats i referens-gruppen för offentlig utsmyckning. Initiativet förordas att inte bifallas med motiveringen att Ricky Bruch minne redan hedras i minnesmärket Idrottens Walk of fame.

 • Kulturförvaltningen har tagit del av inkommit medborgarförslag, där ärendet har behandlats i
  referensgruppen för offentlig utsmyckning. Förslaget förordas inte bifall med motivering att föreslagen plats redan har ett befintligt minnesmärke som hedrar idrottslegender med koppling till Malmö.

 • I dokumentet beskrivs förutsättningar och utmaningar för den övergripande kompetensförsörjningen inom kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen har idag ingen akut kompetensbrist, men ser behov av ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete inom vissa områden såsom digital kompetens, specialist- och chefstjänster, interkulturalitet och representation i syfte att långsiktigt och hållbart kunna möta malmöbornas behov.

 • Kulturnämnden har för yttrande fått Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77), från Kulturdepartement. Svar ska lämnas till kommunstyrelsen senast 2021-12-29.

  Kulturförvaltningen menar att utredningen ger en rad konstruktiva förslag till utveckling och förstärkningar av den statliga kulturpolitiken, utifrån en genomarbetad och brett anlagd analys. I förslag till yttrande läggs fokus på insatser för ökad delaktighet, vilket är en prioriterad fråga för Malmös stad. I övrigt föreslår utredningen bland annat en översyn av kultursamverkansmodellen, vilket bör välkomnas utifrån ett storstadsperspektiv.

 • Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade 2021-09-27 § 268 att bemyndiga nämnderna och kommunstyrelsen att hålla sammanträden på distans.

  Frågan om utskott får ha sammanträde på distans är inte reglerad i kommunallagen och berörs inte i lagens förarbeten. Vad som står klart är att det inte finns något uttryckligt förbud mot distansdeltagande i utskott och frågan är såvitt känt inte rättsligt prövad. Närvaro genom deltagande på distans förutsätter att nämnden beslutar om att tillåta det och beslutar på vilket sätt deltagandet ska ske samt vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. SKR rekommenderar en kommun som avser att tillåta närvaro på distans i sammanträden i utskotten, att kommunen ställer samma krav på distansdeltagande i dessa sammanträden, som vid distansdeltagande i fullmäktige och nämnder.

 • Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen 6 kap. 40 § ger nämnden rätt att besluta i vilken utsträckning elegationsbeslut ska anmälas till den. Kulturnämnden har beslutat att samtliga beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte.

 • Till inkomna skrivelser hör beslut och information från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder samt övrig information som nämnden bör ta del av.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.