Hoppa över navigering
 • Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt ärende, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 • § 114

  Information från kulturförvaltningen

 • Verksamhetsidé – bibliotek, internationellt center för yttrandefrihet och kulturmötesplats för unga och unga vuxna i Hyllie.

  Kulturnämnden antog i mars 2021 ett inriktningsbeslut för nytt bibliotek och mötesplats för unga i Hyllie, inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Embassy of Sharing. Hyllie är ett av stadens starkast växande områden, det förväntas en befolkningstillväxt på 50% från 2019 till 2030. År 2040 beräknas 25 000 personer vara bosatta här, varav en stor andel barn och unga. Här saknas i dagsläget både biblioteksverksamhet och övrig kulturverksamhet för unga.

  Embassy of Sharing vann Malmö stads markanvisningstävling för kvarteret Härbärget. Kvarteret har en central och kollektivtrafiknära placering bredvid Hyllie stationstorg och köpcentret Emporia, i nära anslutning till huvudgatorna Hyllie boulevard och Hyllie allé. Hyllie planeras bli en ny stadskärna och kvarteret kommer bli en mittpunkt för hela området. Embassy av Sharings konceptet och vision består av sju byggnader med olika identiteter och funktioner med blandning av både traditionella och nyskapande funktioner och miljöer. Utgångspunkten för konceptet är ambitionen att arbeta för att uppnå FN:s 17 globala mål till 2030 och precis som namnet antyder ska det nya området genomsyras av hållbarhet och delningsekonomiprincipen. Genom att dela produkter, tjänster, ytor och erfarenheter är ambitionen att tillsammans åstadkomma mer och förbruka mindre. Konceptet och arbetsprocessen utgår från att bygga community och täta samarbeten med aktörer från näringslivet, kulturen, idéburen sektor och akademin.

  Biblioteksverksamheten kommer att bestå av ett bibliotek med Hyllie och närområden som upptagningsområde, samt ett utvidgat Dawit Isaak-bibliotek i form av ett internationellt center för yttrandefrihet. Biblioteksverksamheten vänder sig till Malmöbor i alla åldrar, men har unga och unga vuxna som prioriterad målgrupp. Lokalerna kommer vara flexibla och kunna anpassas efter behov och intresse som kan skifta med tiden. Driftsmodellen ska ge utrymme för andra aktörer, som staden, civilsamhället, det fria kulturlivet, att ha tillfälliga eller mer permanenta aktiviteter.

  Kulturförvaltningens planerade verksamhet i Hyllie utgår från grundfunktioner såsom bibliotek och kreativ mötesplats för unga och unga vuxna. Åldersgruppen 16–25 år har idag minst utbud av kulturmötesplatser men är samtidigt den åldersgrupp som ökar mest demografiskt. Koncept och ytterligare funktioner för verksamheten kommer att utvecklas i tät dialog med de tilltänkta målgrupperna. Dessa funktioner kan exempelvis vara: studior för filmskapande, inspelningsstudior, poddrum, bokningsbara mötesrum och öppen scen. Verksamheten ska fylla de behov som finns men också vara flexibel för att kunna anpassas till morgondagens behov. Det finns möjlighet att bygga vidare på de framgångsrika koncept kring delaktighet, delningsekonomi och hållbarhet som tagits fram på exempelvis biblioteket Garaget, Arena 305 och KRUT, samt vidareutveckla dessa i en miljö med andra aktörer som delar samma vision.

 • I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2022–2022 för kulturnämnden. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.