Hoppa över navigering
  • Föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2023 har sammanställts av kulturförvaltningen. Budgetskrivelsen utgör nämndens handling till kommunstyrelsen inför beredning av budget 2023.

  • I november 2020 gav kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att årligen göra granskningar av kulturorganisationer som beviljats stöd, som ett led i det löpande arbetet med intern kontroll. Denna granskning är den första återredovisningen kopplat till detta uppdrag.

    Utvalda kulturorganisationer för granskning som avser 2020 är ARS Nova, Bastionen, Jesper Nordberg enskild firma och KKV Monumental.

    Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att de granskade organisationerna väsentligen har en fungerande ekonomihantering och att de brister som påtalas i rapporten kan avhjälpas genom att de förstärker sina administrativa rutiner. En återkoppling kommer att göras med respektive organisation avseende de avvikelser som uppmärksammats och på de synpunkter som lämnats på kulturförvaltningens egen hantering av kulturstödsprocessen.

  • Kulturnämnden har att avge yttrande på en motion från Anders Andersson (V) och Carin Gustafsson (V) om att skapa en kommunhälsa.

    Kulturförvaltningen anser att en väl fungerande företagshälsovård som arbetar förebyggande bidrar till minskad ohälsa och olycksfall och därmed minskade kostnader för samhället. Företagshälsovården ska vara partsneutral och vid behov kunna användas som expertresurs för både arbetsgivare och medarbetare. Förvaltningen upplever att samarbetet med extern företagshälsovård fungerar bra och att det bidrar till goda förutsättningar för arbetsgivaren att arbeta effektivt och professionellt med såväl arbetsmiljö som rehabilitering. Frågan avseende en gemensam kommunhälsa utreds inom ramen för det sedvanliga upphandlingsarbetet för företagshälsovård i Malmö stad i samband med avtalsperiodens utgång.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.