Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2.   2

  Informationspunkt Malmö Museum

 3.   3

  Informationspunkt: Konstmuseum

 4.   4

  Informationspunkt: Inköp av konst

 5. Kulturnämndens resultat för 2023 är ett överskott med 4 780 tkr. De tillfälliga fondintäkterna uppgick till 4 557 tkr och verksamheterna uppvisar ett överskott totalt med 223 tkr. Investeringarna under året uppgick till 31,2 mkr.

  Bilagor

 6. Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Med detta som utgångspunkt har kulturförvaltningen genomfört en riskanalys för 2024. Identifierade risker ingår tillsammans med åtgärder och granskningar, i förvaltningens förslag på intern kontrollplan.

  Bilagor

 7. Form/Design Center i Malmö är en plattform för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Form/Design Center får genom kulturnämnden ett årligt stöd från Malmö stad, vilket regleras genom en överenskommelse. Ärendet utgör underlag för beslut om stöd för verksamhetsåret 2024.

   

  Bilagor

 8. Malmö Stad är tillfrågad och utvald medarrangör till konferensen ”Beyond the Obvious 2024” som äger rum i Malmö den 29 maj – 1 juni 2024, i samarbete med det Bryssel-baserade europeiska nätverket och medlemsorganisationen ”Culture Action Europe”. Malmö har erbjudits möjligheten tack vare sin internationella prägel och det progressiva arbetet med kulturdriven stadsutveckling. Konferensen Beyond the Obvious är årligt återkommande och en av Europas mest inflytelserika kulturpolitiska mötesplatser. Temat för 2024 års konferens är ”Hur bygger vi en hel stad med hjälp av kultur”. Temat för konferensen är kulturdriven stadsutveckling och gestaltad livsmiljö. Samarbetet mellan Malmö Stads kulturnämnd och Culture Action Europe regleras via överenskommelse påskriven av Malmö Stads kommunalråd för Kultur och fritid och Culture Action Europes generalsekreterare.

   

  Bilagor

 9. Att stärka villkoren för bildkonstnärer är ett prioriterat område. Kulturnämnden beslutade hösten 2023 att ateljéstipendierna ska förändras och att antal och belopp väsentligt ska utökas.

   

  I föreliggande ärende ges förslag om formella bestämmelser med villkor och prioriteringar, i enlighet med den inriktning som kulturnämnden tidigare fastställt. En första utlysning planeras våren 2024.

   

 10. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2022 att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism (STK-2022-950). Stadskontoret har tagit fram samt skickat ett förslag till handlingsplan för åren 2024–2027 på remiss till berörda nämnder och kommunala bolag, utan eget ställningstagande, för inhämtande av synpunkter. Kulturnämndens ställer sig positiva till föreslagen handlingsplan och inkommer med synpunkter.

  Bilagor

 11.   13

  Anmälan delegationsbeslut KN 26 februari 2024

 12.   14

  Inkomna skrivelser KN 26 februari 2024

 1. Kulturnämndens resultat för 2023 är ett överskott med 4 780 tkr. De tillfälliga fondintäkterna uppgick till 4 557 tkr och verksamheterna uppvisar ett överskott totalt med 223 tkr. Investeringarna under året uppgick till 31,2 mkr.

 2. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2022 att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism (STK-2022-950). Stadskontoret har tagit fram samt skickat ett förslag till handlingsplan för åren 2024–2027 på remiss till berörda nämnder och kommunala bolag, utan eget ställningstagande, för inhämtande av synpunkter. Kulturnämndens ställer sig positiva till föreslagen handlingsplan och inkommer med synpunkter.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.