Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2.   2

  Informationspunkt om Malmö Museer

 3. Kulturförvaltningen fick i uppdrag av kulturnämnden (KN-2019-4954) att återkomma med en utredning gällande ett permanent offentligt verk inom projektet Antirasistiskt Monument. Kulturförvaltningens utredning visar på att det finns förutsättningar för att uppföra ett permanent offentligt konstverk i Malmö. Utredningen har resulterat i att kulturförvaltningen tillsammans med andra berörda parter har byggt upp en processplanering och projektbudget.

  Projektet har genom sin breda förankring och samarbete goda förutsättningar att både vara aktuellt och angeläget för Malmö en längre tid framöver. Stort intresse och uppmärksamhet har getts från olika framstående aktörer som har lyft projektet som ett föredömligt sätt att arbeta med offentlig konst i Sverige idag. Det sätter Malmö på kartan som en stad som arbetar med konst i det offentliga rummet på ett nytt och intresseväckande sätt.

  Sammanfattningsvis ger utredningen tydliga indikationer på att ett permanent verk i Malmö skulle möta Malmö Stads ambitioner i sitt antirasistiska arbete. Det permanenta verket möter också kulturnämndens ambitioner om att ge samtidskonsten en självklar plats i det offentliga rummet.

  Bilagor

 4. Kulturnämnden samt dess arbetsutskott ska besluta om sammanträdestider för år 2023. Liggande förslag har tagits fram med hänsyn till kommunfullmäktige och kommunstyrelsens sammanträdesdagar inklusive tidplan för budget- och uppföljningsprocessen i Malmö stad, samt helgdagar 2023.

  Bilagor

 5. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till namn på gator, vägar, allmänna platser med mera i delområdena Bunkeflostrand, Vintrie, Norra Sorgenfri och Fortuna Hemgården i Malmö. Kulturnämnden har fått förslaget på remiss för kännedom och synpunkter.

  Kulturnämnden ställer sig positiv till vissa av namnförslagen. Särskilt positivt är det att förslagen till namn i delområdet Norra Sorgenfri tar sin utgångspunkt i kulturhistoria och lyfter fram framstående kvinnliga kulturpersonligheter i Malmö.

  Kulturnämnden vill dock framhäva att det finns risk för negativa associationer bland vissa namnförslag så som Blytorget och Kräftgången. Istället vill kulturnämnden se namnförslag som är mer associerade med Malmös kulturhistoria.

  Bilagor

 6. Stadsbyggnadsnämnden genomför, på uppdrag av kommunstyrelsen, en översyn och aktualisering av Översiktsplan för Malmö. Under 2020 redovisades delar av översynen – prioriterade inriktningar, strategier och en utblick mot 2050 för Malmö – och förslaget gick ut på samråd. Kulturnämnden yttrade sig då om planförslaget. Därefter har förslaget arbetats om och den 7 juni godkände Kommunstyrelsen förslag till Översiktsplan för Malmö för granskning. Kulturnämnden har fått möjlighet att lämna yttrande i ärendet.

  Översiktsplanen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur stadsmiljön ska utvecklas. Planförslaget anger Malmös utveckling på 20 års sikt med en utblick mot år 2050. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men utgör en vägledande utgångspunkt för samtliga stadsutvecklingsaktörer i staden.

  Bilagor

 7.   8

  Anmälan av delegationsbeslut KN 19 oktober 2022

 8.   9

  Inkomna skrivelser KN 19 oktober 2022

 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. § 85

  Informationspunkt om Malmö Museer

 3. Kulturförvaltningen fick i uppdrag av kulturnämnden (KN-2019-4954) att återkomma med en utredning gällande ett permanent offentligt verk inom projektet Antirasistiskt Monument. Kulturförvaltningens utredning visar på att det finns förutsättningar för att uppföra ett permanent offentligt konstverk i Malmö. Utredningen har resulterat i att kulturförvaltningen tillsammans med andra berörda parter har byggt upp en processplanering och projektbudget.

  Projektet har genom sin breda förankring och samarbete goda förutsättningar att både vara aktuellt och angeläget för Malmö en längre tid framöver. Stort intresse och uppmärksamhet har getts från olika framstående aktörer som har lyft projektet som ett föredömligt sätt att arbeta med offentlig konst i Sverige idag. Det sätter Malmö på kartan som en stad som arbetar med konst i det offentliga rummet på ett nytt och intresseväckande sätt.

  Sammanfattningsvis ger utredningen tydliga indikationer på att ett permanent verk i Malmö skulle möta Malmö Stads ambitioner i sitt antirasistiska arbete. Det permanenta verket möter också kulturnämndens ambitioner om att ge samtidskonsten en självklar plats i det offentliga rummet.

 4. Kulturnämnden samt dess arbetsutskott ska besluta om sammanträdestider för år 2023. Liggande förslag har tagits fram med hänsyn till kommunfullmäktige och kommunstyrelsens sammanträdesdagar inklusive tidplan för budget- och uppföljningsprocessen i Malmö stad, samt helgdagar 2023.

 5. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till namn på gator, vägar, allmänna platser med mera i delområdena Bunkeflostrand, Vintrie, Norra Sorgenfri och Fortuna Hemgården i Malmö. Kulturnämnden har fått förslaget på remiss för kännedom och synpunkter.

  Kulturnämnden ställer sig positiv till vissa av namnförslagen. Särskilt positivt är det att förslagen till namn i delområdet Norra Sorgenfri tar sin utgångspunkt i kulturhistoria och lyfter fram framstående kvinnliga kulturpersonligheter i Malmö.

  Kulturnämnden vill dock framhäva att det finns risk för negativa associationer bland vissa namnförslag så som Blytorget och Kräftgången. Istället vill kulturnämnden se namnförslag som är mer associerade med Malmös kulturhistoria.

 6. Kulturnämnden har för yttrande fått Kulturdepartementets betänkande Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44). Svar ska lämnas till kommunstyrelsen senast 2022-11-04. Kulturförvaltning ger förslag till yttrande.

 7. Stadsbyggnadsnämnden genomför, på uppdrag av kommunstyrelsen, en översyn och aktualisering av Översiktsplan för Malmö. Under 2020 redovisades delar av översynen – prioriterade inriktningar, strategier och en utblick mot 2050 för Malmö – och förslaget gick ut på samråd. Kulturnämnden yttrade sig då om planförslaget. Därefter har förslaget arbetats om och den 7 juni godkände Kommunstyrelsen förslag till Översiktsplan för Malmö för granskning. Kulturnämnden har fått möjlighet att lämna yttrande i ärendet.

  Översiktsplanen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur stadsmiljön ska utvecklas. Planförslaget anger Malmös utveckling på 20 års sikt med en utblick mot år 2050. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men utgör en vägledande utgångspunkt för samtliga stadsutvecklingsaktörer i staden.

 8. § 91

  Anmälan av delegationsbeslut KN 19 oktober 2022

 9. § 92

  Inkomna skrivelser KN 19 oktober 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.