Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2.   2

  Informationspunkt från Malmö kulturskola

 3.   3

  Informationspunkt Malmö Museer

 4.   4

  Kulturintressemätning

 5.   5

  Utbildning inom arbetsmiljö

 6. Anslaget för stöd till folkbildande verksamhet uppgår till 19 046 tkr, enligt fastställd kulturstödsbudget 2023. Föreliggande ärende avser fördelningen av anslaget. Mot bakgrund av att deltagandet i studieförbundens cirkelverksamhet totalt har minskat betydligt föreslås att 75% av anslaget fördelas enligt ordinarie bestämmelser och att 25% av anslaget reserveras. Kulturförvaltningen föreslås återkomma med förslag till disponering.

  Bilagor

 7. Anslaget för Malmö stads kulturstipendier är enligt fastställd budget 600 tkr. För 2023 föreslås 12 stipendier à 50 tkr, varav 10 stipendier för konstnärlig utveckling och 2 stipendier för värdefulla insatser. I ärendet ingår även förslag till mottagare av kulturstipendium till Gunni Johanssons minne 2023.

  Bilagor

 8. Socialstyrelsen genomför under åren 2021–2023 en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden i syfte att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Genom ett statsbidrag kan kommuner ansöka om medel för att genomföra sociala insatser. Det totala statsbidraget är 250 miljoner kr, varav Malmö tilldelats 22 200 700 kr.

  Kommunstyrelsen kommer i maj att besluta om hur medlen fördelas mellan stadens nämnder. Kulturnämnden ska därför 26 april fatta beslut om hur ansökan ska se ut för nämndens verksamhet.

   

  Kulturnämndens ansökan utgår från möjligheten att förstärka två prioriterade områden i nämndsbudget för 2023, barns och ungas kulturella allemansrätt på fritid samt barns och ungas delaktighet och inflytande. Totalt ansöker kulturnämnden om 5,5 miljoner kronor.

   

  Bilagor

 9. Kulturnämnden gav vid sammanträde 2022-09-28 kulturförvaltningen i uppdrag att kartlägga hur ateljésituationen ser ut i Malmö samt återkomma med förslag på hur kulturnämnden kan bidra till att konstnärer fortsatt kan verka och utvecklas i staden.

  I ärendet ges en nulägesbild utifrån den genomförda kartläggningen samt de insatser som i dagsläget pågår eller planeras för att skapa bättre förutsättningar för konstnärer och andra kulturutövare avseende bland annat tillgången till lokaler. Vidare föreslås kulturnämnden besluta om en tillfällig förstärkning av innevarande års ateljéstipendier och en översyn av nuvarande form av ateljéstipendier för bildkonstnärer.

   

  Bilagor

 10.   11

  Inkomna skrivelser KN 26 april 2023

 11.   12

  Anmälan delegationsbeslut KN 26 april 2023

 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. § 48

  Informationspunkt från Malmö kulturskola

 3. § 49

  Informationspunkt Malmö Museer

 4. Malmö Kommunstyrelse förvaltar en fond vars avkastning skall delas ut som stipendier till konstnärer. Fonden heter Ellen Trotzigs understöds- och stipendiefond.

  Konstnärerna skall vara födda eller bosatta i Skåne.

  Totalt 299 konstnärer har sökt stipendier, varav 112 män och 187 kvinnor.

 5. Malmö Kommunstyrelse förvaltar en fond vars avkastning skall delas ut som stipendier och bi-drag till konstnärer. Fonden heter Aase och Richard Björklunds fond.

  Konstnärerna skall vara födda eller bosatta i Skåne.

  Totalt 299 konstnärer har sökt stipendier, varav 112 män och 187 kvinnor och 99 konstnärer har sökt bidrag, varav 37 män och 62 kvinnor.

 6. Malmö Kommunstyrelse förvaltar en fond, Emil Olssons minnesfond. Konstnärerna skall vara födda och bosatta i Skåne.

  Totalt 99 konstnärer har sökt bidrag, varav 37 män och 62 kvinnor.

   

 7. § 53

  Kulturintressemätning

 8. § 54

  Utbildning inom arbetsmiljö

 9. Anslaget för stöd till folkbildande verksamhet uppgår till 19 046 tkr, enligt fastställd kulturstödsbudget 2023. Föreliggande ärende avser fördelningen av anslaget. Mot bakgrund av att deltagandet i studieförbundens cirkelverksamhet totalt har minskat betydligt föreslås att 75% av anslaget fördelas enligt ordinarie bestämmelser och att 25% av anslaget reserveras. Kulturförvaltningen föreslås återkomma med förslag till disponering.

 10. Socialstyrelsen genomför under åren 2021–2023 en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden i syfte att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Genom ett statsbidrag kan kommuner ansöka om medel för att genomföra sociala insatser. Det totala statsbidraget är 250 miljoner kr, varav Malmö tilldelats 22 200 700 kr.

  Utöver Malmös andel av statsbidraget om ca 22,2 miljoner kronor har kommunstyrelsen möjliggjort 15 miljoner för kommunens nämnder att äska för arbete med hållbar lokal utveckling inom områdena; ökad trygghet, minskad segregation, minskad brottslighet och särskilt satsa på att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.

  Kommunstyrelsen kommer i maj att besluta om hur medlen fördelas mellan stadens nämnder. Kulturnämnden ska därför 26 april fatta beslut om hur ansökan ska se ut för nämndens verksamhet.

  Kulturnämndens ansökan utgår från möjligheten att förstärka två prioriterade områden i nämndsbudget för 2023, barns och ungas kulturella allemansrätt på fritid samt barns och ungas delaktighet och inflytande. Totalt ansöker kulturnämnden om 5,5 miljoner kronor.

   

   

 11. Kulturnämnden gav vid sammanträde 2022-09-28 kulturförvaltningen i uppdrag att kartlägga hur ateljésituationen ser ut i Malmö samt återkomma med förslag på hur kulturnämnden kan bidra till att konstnärer fortsatt kan verka och utvecklas i staden.

  I ärendet ges en nulägesbild utifrån den genomförda kartläggningen samt de insatser som i dagsläget pågår eller planeras för att skapa bättre förutsättningar för konstnärer och andra kulturutövare avseende bland annat tillgången till lokaler. Vidare föreslås kulturnämnden besluta om en tillfällig förstärkning av innevarande års ateljéstipendier och en översyn av nuvarande form av ateljéstipendier för bildkonstnärer.

   

 12. Kulturnämnden ställer sig positiv till att Malmö stad använder ett minnesdokument för att tacka av Malmö stads förtroendevalda.

 13. § 60

  Inkomna skrivelser KN 26 april 2023

 14. § 61

  Anmälan delegationsbeslut KN 26 april 2023

 15. Avsluta samarbetet med Drag Story Hour

  Malmö Stadsbibliotek arrangerar sedan en tid sagostunder med två dragqueens vid namn Lady Busty och Miss Shameless Winewhore. Nästa sagostund är på lördag 15 april. Vi Sverigedemokrater menar att det är olämpligt att dragqueens läser så kallat normkreativa sagor för barn.


  Drag Story Hour skriver så här på sin hemsida (översatt från engelska):
  DSH fångar barndomens fantasi och lekfullhet och ger barn glamourösa, positiva och oblygt queera förebilder. I sådana här sammanhang får barn se människor som trotsar rigida könsstereotyper och kan föreställa sig en värld där alla får vara sitt autentiska jag!
  Dragqueens är överdrivet sminkade män sprungna ur gayvärldens nöjesscen. De förknippas med en burlesk, sexualiserad vuxenmiljö – inte med sagostunder för tvååringar. Kulturförvaltningen bör ställa sig frågan om det verkligen är för barnens bästa att Fröken Skamlös Vinhora och Fru Bystig läser normkreativa sagor om könsidentitet för barn i åldern 2–7 år. Barn ska ges en säker miljö där de inte uppmanas av dragqueens att ifrågasätta och grubbla över för dem abstrakta och obegripliga begrepp som könsidentitet. Låt barnen landa i sitt eget utan påtryckningar.


  Med anledning av ovanstående föreslår SD kulturnämnden besluta:


  – Att uppdra åt kulturförvaltningen att omgående avsluta samtliga samarbeten och allt samröre med Drag Story Hour, ”Lady Busty” och ”Miss Shameless Winewhore”.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.