Hoppa över navigering
 • Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt ärende, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 • Säkerhets- och beredskapsenheten på stadskontoret ansvarar för stora delar av säkerhetsarbetet under valåret. Trygghets- och säkerhetssamordnare Annika Arkenheim och Thomas Bull besöker kulturnämndens sammanträde för att kort informera om struktur och rutiner kring valet.

 • Utvecklingsledaren för det romska biblioteket presenterar sig kort.

 • Enheten för Strategi och kvalitet informerar om kulturintressemätningen 2021.

 • Sedan 2016 har Malmö stad haft en särskild handlingsplan för den romska minoriteten i enlighet med Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Kommunens verksamhet Romskt informations- och kunskapscenter har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut uppdraget att samordna arbetet med handlingsplanen.
   
  Under 2022 revideras Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022. Den reviderade handlingsplanen kommer sträcka sig mellan 2023 – 2025 och samtliga nämnder i Malmö stad omfattas. Syftet med handlingsplanen är att tillgodose den nationella minoriteten romer i Malmö mänskliga rättigheter i enlighet med nationell minoritetslagstiftning. Handlingsplanens övergripande mål är att säkerställa att kommunens förvaltningar har förutsätt-ningar att leva upp till Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk avseende den romska minoriteten och därmed Regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032.

  När ärendet har varit på remiss hos berörda nämnder kommer handlingsplanen att samrådas med Romska Rådet innan ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 • Lokalbehovsplanen utgör grunden för kulturnämndens lokalförsörjningsarbete samt är underlag till Malmö stads lokalförsörjningsplan. Planen beskriver nya och förändrade lokalbehov, möjliga effektiviseringar och anger riktning och prioritering för kulturnämndens planering framåt. Lokalbehovsplanen uppdateras årligen och utgör ett kvalitativt och tydligt beslutsunderlag som underlättar beslutsgångar och möjliggör prioriteringar med en tydlig koppling till de politiska målen.

 • Kulturnämnden gav 2019 utredningsdirektiv för utveckling av stödet till det fria kulturlivet och kulturnämnden har därefter beslutat om flera förändringar av stödformerna. I ärendet återrapporteras kvarvarande delar av utredningen, som omfattar en översyn av stipendiet Kulturkraft, förslag kring långsiktiga verksamhetsstöd samt en återrapportering om kulturstöd i form av fria lokaler.

 • Stadskontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tillsammans med MLAB (Malmö Leasing AB) och berörda förvaltningar utrett om Malmö Leasing har rätt förutsättningar att arbeta strategiskt för en effektiv och optimerad fordonsflotta och därmed bidra till en minskad klimat- och miljöpåverkan. Man har även utrett hur Malmö stad kan organisera sig för att få fart och struktur på etableringen av laddplatser för stadens förvaltningar och bolag.

  Kulturförvaltningen ställer sig positiv till innehållet i remissen. Förslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för kulturförvaltningen.

 • Kulturnämnden har för yttrande fått en motion av Nicola Rabi (M) och Peter Ollén (M) med förslag att Malmö kommunfullmäktige uppdrar åt kulturförvaltningen och gatukontoret att ta fram betongsuggor med en unik design för Malmö.

  Förslag till yttrande biläggs i ärendet.

 • Under hösten 2021 renoverades och förbereddes Husiebiblioteket inför att bli ett meröppet bibliotek. Biblioteket öppnade upp för meröppet 2022-01-26. Nu föreslås meröppettiderna ökas med tio timmar per vecka från och med 2022-09-01.

 • § 81

  Anmälan av delegationsbeslut KN 31 augusti 2022

 • § 82

  Inkomna skrivelser 31 augusti 2022

 • Takbelysningen på Garaget är föråldrad och till stor del ur funktion. Fastighetsägaren Stadsfastigheter har identifierat att hela belysningen måste bytas ut mot LED-belysning för att få en hållbar och långsiktig lösning. Bytet brådskar då hösten och mörkret närmar sig.  Bytet beräknas ta fyra dagar. Då takhöjden på Garaget är ansenlig kommer armaturbytet göras med lift och elektrikerna har meddelat att detta av säkerhetsskäl inte kan göras under öppettider. Garaget behöver därför hålla stängt fyra heldagar 20220913 – 20220916 för att möjliggöra ett säkert och effektivt byte.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.