Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom
  vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande
  integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter
  om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2.   2

  Informationspunkt Malmö Museum

 3.   3

  Informationspunkt: Dragning av kulturlivsanalys Rosengård

 4. Stadsbyggnadskontoret har överlämnat förslag till planprogram för västra Flensburg i Södra Innerstaden i Malmö (Pp 6056) för kännedom och synpunkter.

   

  Syftet med planprogrammet är att studera förutsättningarna för att utveckla västra Flensburg. Programmet utgör en samlad målbild och visar en möjlig framtida utveckling av platsen. Det lägger fram en strukturplan och ger utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för fortsatt planering.

  Planprogrammet syftar också till att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede breddas med synpunkter och erfarenheter från boende och verksamma i området.

  Omvandlingen av västra Flensburg innebär en stor förändring som kommer att kräva omfattande offentliga investeringar. Det finns därför behov av att samordna utvecklingen.

  Bilagor

 5. 2021 löpte Malmös kulturstrategi ut, en strategi som lett till en rad förvaltningsövergripande samarbeten och framflyttade positioner för kulturen i Malmö. För att även framåt tydliggöra stadens gemensamma riktning i frågor som rör konst och kultur kopplat till hållbar samhällsutveckling har kulturförvaltningen tagit fram ett förslag till Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024–2030. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden skickar förslaget på remiss till stadens samtliga nämnder och bolag.

   

  Formgivningen är inte färdigarbetat än och kommer fastställas efter remissutskicket.

  Bilagor

 6. Att stärka villkoren för bildkonstnärer är ett prioriterat område för kulturnämnden. Kulturförvaltningen presenterade våren 2023 en kartläggning av ateljésituationen i Malmö. Som ett led i de fortsatta insatserna inom området har kulturförvaltningen fått i uppdrag att se över nuvarande form av ateljéstipendier och att ta fram förslag till ett utvecklat stöd.

   

  Malmö har en stark konstscen som bidrar till stadens attraktivitet och utveckling. Kulturförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret har ett gemensamt fokus på att bevara och skapa nya ateljéer och det finns planer för ett nytt Konstmuseum. Det pågår också ett utvecklingsarbete med den offentliga konsten.

   

  För att stärka den fortsatta utvecklingen av Malmö som konststad föreslås en ny form av två-åriga stipendier för konstnärer inom bild och form, som riktas till en bredare krets av konstnärer i Malmö och har en mera flexibel utformning. En viktig förutsättning för att stödet ska få önskad effekt är en ökad anslagsnivå från och med 2024.

   

  Bilagor

 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ett förslag på förlängning av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) för Kraftsamling Herrgården till kulturnämnden för beslut om nämndens åtaganden i avtalet. Samordningsfunktionen för Kraftsamling Herrgården, där tjänstepersoner från samtliga avtalsparter finns representerade, är överens om att föreslå en förlängning av avtalet. Förlängningen avser perioden 2024–2025.

   

  Kulturförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om förlängning. Avtalet har möjliggjort en utveckling av arbetet i Herrgården från korta och tillfälliga punktinsatser till ett mer långsiktigt, strukturerat och samordnat arbete och kulturförvaltningens bedömning är att Kraftsamling Herrgården även fortsatt är en viktig plattform för samverkan i ett av de områden i Malmö där barn och unga står längst ifrån sina rättigheter. Kulturnämnden föreslås godkänna förslaget till nytt avtal.

  Bilagor

 8. Kulturförvaltningen har tagit emot ett förslag via Malmöinitiativet om att starta ett museum för TV och datorspel.

   

  Det är glädjande och inspirerande att det finns ett engagemang för att lyfta fram TV- och

  datorspel i Malmö. Att etablera ett nytt museum kräver dock stora investeringar och driftskostnader. TV- och datorspelindustrin uppmärksammas redan på bland annat Malmö museum som visar tillfälliga utställningar om spel och gaming. Malmö museum kommer även att uppmärksamma spelbranschen i sin nya basutställning om Malmös industrihistoriska utveckling som planeras öppna 2024.

  Bilagor

 9. I regeringens kulturbudget kommer anslaget till Sveriges studieförbund minskas med 250 miljoner kronor år 2024, 350 miljoner kronor år 2025 och 500 miljoner kronor år 2026. Det är nästan en tredjedel av det totala anslaget på tre år. Regeringens beslut riskerar att demolera en grundpelare i den svenska demokratiska kulturpolitiken - folkbildningens historiska roll för demokratiseringen av Sverige präglar vårt land än idag. 

   

  Studieförbunden är beroende av det nationella stödet för att fungera, och regeringens nedskärningar kommer få omfattande inverkan även på lokalsamhället. I Malmö bedriver studieförbunden ett mycket viktigt folkbildningsarbete, och de är en central aktör i civilsamhället. Utan mångfalden av studieförbund skulle mycket viktigt arbete i staden stanna av. 

 10.   10

  Inkomna skrivelser KN 25 oktober 2023

 11.   11

  Anmälan delegationsbeslut KN 25 oktober 2023

 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom
  vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande
  integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter
  om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. § 103

  Informationspunkt Malmö Museum

 3. § 104

  Informationspunkt: Dragning av kulturlivsanalys Rosengård

 4. Stadsbyggnadskontoret har överlämnat förslag till planprogram för västra Flensburg i Södra Innerstaden i Malmö (Pp 6056) för kännedom och synpunkter.

   

  Syftet med planprogrammet är att studera förutsättningarna för att utveckla västra Flensburg. Programmet utgör en samlad målbild och visar en möjlig framtida utveckling av platsen. Det lägger fram en strukturplan och ger utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för fortsatt planering.

  Planprogrammet syftar också till att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede breddas med synpunkter och erfarenheter från boende och verksamma i området.

  Omvandlingen av västra Flensburg innebär en stor förändring som kommer att kräva omfattande offentliga investeringar. Det finns därför behov av att samordna utvecklingen.

 5. 2021 löpte Malmös kulturstrategi ut, en strategi som lett till en rad förvaltningsövergripande samarbeten och framflyttade positioner för kulturen i Malmö. För att även framåt tydliggöra stadens gemensamma riktning i frågor som rör konst och kultur kopplat till hållbar samhällsutveckling har kulturförvaltningen tagit fram ett förslag till Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024–2030. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden skickar förslaget på remiss till stadens samtliga nämnder och bolag.

   

  Formgivningen är inte färdigarbetat än och kommer fastställas efter remissutskicket.

 6. Att stärka villkoren för bildkonstnärer är ett prioriterat område för kulturnämnden. Kulturförvaltningen presenterade våren 2023 en kartläggning av ateljésituationen i Malmö. Som ett led i de fortsatta insatserna inom området har kulturförvaltningen fått i uppdrag att se över nuvarande form av ateljéstipendier och att ta fram förslag till ett utvecklat stöd.

   

  Malmö har en stark konstscen som bidrar till stadens attraktivitet och utveckling. Kulturförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret har ett gemensamt fokus på att bevara och skapa nya ateljéer och det finns planer för ett nytt Konstmuseum. Det pågår också ett utvecklingsarbete med den offentliga konsten.

   

  För att stärka den fortsatta utvecklingen av Malmö som konststad föreslås en ny form av två-åriga stipendier för konstnärer inom bild och form, som riktas till en bredare krets av konstnärer i Malmö och har en mera flexibel utformning. En viktig förutsättning för att stödet ska få önskad effekt är en ökad anslagsnivå från och med 2024.

   

 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ett förslag på förlängning av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) för Kraftsamling Herrgården till kulturnämnden för beslut om nämndens åtaganden i avtalet. Samordningsfunktionen för Kraftsamling Herrgården, där tjänstepersoner från samtliga avtalsparter finns representerade, är överens om att föreslå en förlängning av avtalet. Förlängningen avser perioden 2024–2025.

   

  Kulturförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om förlängning. Avtalet har möjliggjort en utveckling av arbetet i Herrgården från korta och tillfälliga punktinsatser till ett mer långsiktigt, strukturerat och samordnat arbete och kulturförvaltningens bedömning är att Kraftsamling Herrgården även fortsatt är en viktig plattform för samverkan i ett av de områden i Malmö där barn och unga står längst ifrån sina rättigheter. Kulturnämnden föreslås godkänna förslaget till nytt avtal.

 8. Kulturförvaltningen har tagit emot ett förslag via Malmöinitiativet om att starta ett museum för TV och datorspel.

   

  Det är glädjande och inspirerande att det finns ett engagemang för att lyfta fram TV- och

  datorspel i Malmö. Att etablera ett nytt museum kräver dock stora investeringar och driftskostnader. TV- och datorspelindustrin uppmärksammas redan på bland annat Malmö museum som visar tillfälliga utställningar om spel och gaming. Malmö museum kommer även att uppmärksamma spelbranschen i sin nya basutställning om Malmös industrihistoriska utveckling som planeras öppna 2024.

 9. § 110

  Anmälan delegationsbeslut KN 25 oktober 2023

 10. § 111

  Inkomna skrivelser KN 25 oktober 2023

 11. Det har framkommit signaler att Malmö Amatörteaterforum, MAF, har ekonomiska problem. Därför föreslås att kulturförvaltningen får i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamheten och ekonomin i föreningen.

 12. I regeringens kulturbudget kommer anslaget till Sveriges studieförbund minskas med 250 miljoner kronor år 2024, 350 miljoner kronor år 2025 och 500 miljoner kronor år 2026. Utifrån det minskade anslaget ger kulturnämnden kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma med en konsekvensanalys om hur det minskade anslaget påverkar studieförbunden i Malmö. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.