Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2.   2

  Informationspunkt Malmö Museum

 3. Kulturnämndens verksamheter prognostiserar med +-0 resultat för helåret. Tillfälliga fondintäkter beräknas till 4 mkr vilket innebär att prognosen som lämnas är ett överskott med 4 mkr.

 4. Under sommaren har stadsarkivet utmaningar med bemanning på grund av semester. Detta påverkar ärendehantering samt aktiviteter som sker på stadsarkivet. Efter analys av besöksschema föreslår förvaltningen att öppettiderna på statsarkivet ändras från 10:00-18:00 till 10:00-14:00 på måndagar under veckorna 25-32.

 5. Enligt kommunallagen ska kommuner kontrollera och följa upp verksamhet/kommunal angelägenhet som genom avtal lämnats över till privata utförare samt i avtalen också säkra allmänhetens insyn. För att möta dessa krav ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheten som utförs av privata utförare. Förslag till program för mandatperioden 2022–2026 har tagits fram av stadskontoret och skickats ut på remiss till samtliga nämnder.

  Kulturnämnden är positiv till att den enskilda nämnden får välja vilken uppföljningsmetodik som kan vara aktuell. Vidare ser nämnden det som fördelaktigt att uppföljningen sker i samband med årsanalysen vilket bidrar till såväl ett mer effektivt uppföljningsarbete som till förenklad administration.

  Kulturnämnden har ingen verksamhet som omfattas av programmet

   

  Bilagor

 6.   6

  Anmälan delegationsbeslut KN 24 maj 2023

 7.   7

  Inkomna skrivelser KN 24 maj 2023

 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. § 64

  Informationspunkt Malmö Museum

 3. Kulturnämndens verksamheter prognostiserar med +-0 resultat för helåret. Tillfälliga fondintäkter beräknas till 4 mkr vilket innebär att prognosen som lämnas är ett överskott med 4 mkr.

 4. Under sommaren har stadsarkivet utmaningar med bemanning på grund av semester. Detta påverkar ärendehantering samt aktiviteter som sker på stadsarkivet. Efter analys av besöksschema föreslår förvaltningen att öppettiderna på statsarkivet ändras från 10:00-18:00 till 10:00-14:00 på måndagar under veckorna 25-32.

 5. Enligt kommunallagen ska kommuner kontrollera och följa upp verksamhet/kommunal angelägenhet som genom avtal lämnats över till privata utförare samt i avtalen också säkra allmänhetens insyn. För att möta dessa krav ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheten som utförs av privata utförare. Förslag till program för mandatperioden 2022–2026 har tagits fram av stadskontoret och skickats ut på remiss till samtliga nämnder.

  Kulturnämnden är positiv till att den enskilda nämnden får välja vilken uppföljningsmetodik som kan vara aktuell. Vidare ser nämnden det som fördelaktigt att uppföljningen sker i samband med årsanalysen vilket bidrar till såväl ett mer effektivt uppföljningsarbete som till förenklad administration.

  Kulturnämnden har ingen verksamhet som omfattas av programmet

   

 6. § 68

  Anmälan delegationsbeslut KN 24 maj 2023

 7. § 69

  Inkomna skrivelser KN 24 maj 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.