Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2023–2024 för kulturnämnden. I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder årligen ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar över tröskelvärdet och efterfrågan på nya inköpslösningar. Nämndernas planer ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen.

  Bilagor

 3. Kulturnämnden antog i december 2021 intern kontrollplan för 2022. Syftet med intern kontrollplanen är att granska eller åtgärda områden som identifierats genom en riskanalys i kulturnämndens verksamheter, men också utifrån en genomförd riskanalys av kommunstyrelsen för samtliga nämnder. I detta ärende rapporteras uppföljningen av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen för 2022.

  Bilagor

 4. I sin fördjupade granskning av intern kontroll (SR-2021-67) gör stadsrevisionen bedömningen att kulturnämnden har en inte helt tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll. Kulturnämnden har vidtagit ett antal åtgärder för att utveckla arbetet med internkontroll utifrån revisionens rekommendationer. I detta ärende återrapporteras resultat och effekter av genomförda åtgärder.

  Bilagor

 5. Malmö stads budgetprocess har under flera år varit senarelagd, och det gäller även budget 2023. Kulturstödsbudgeten fastställs i januari 2023, inklusive fördelningen av årliga verksamhetsstöd, vilket medför att kulturorganisationer som har fasta åtaganden för exempelvis personal och lokaler kan drabbas av likviditetsproblem. För att möjliggöra en förskottsutbetalning föreslås nämnden bevilja en del av verksamhetsstödet för 2023 till ett antal kulturorganisationer som har ansökt om detta. Hanteringen är densamma som föregående år.

  Bilagor

 6.   6

  Anmälan av delegationsbeslut KN 21 december 2022

 7.   7

  Inkomna skrivelser KN 21 december 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.