Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt ärende, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2.   2

  Informationspunkt: Information från upphandlingsenheten

 3.   3

  Informationspunkt: Malmö in the making

 4.   4

  Informationspunkt: Kulturfyren - information om kulturförvaltningens nya mötesplats i Hyllie

 5. Den första prognosen för året visar totalt en budgetavvikelse +-0. Underskott prognostiseras på Biblioteken i Malmö och på Staben samt överskott på Kulturarrangemang och Mötesplatser.

  Bilagor

 6. Unga Konsthallstorget” var ett pilotprojekt genomfört av Malmö Konsthall 2022 och har sedan utvecklats i samarbete med KRUT, Arena 305, Malmö Kulturskola och Malmös fritidsgårdar år 2023. Under 2024 planeras ett nytt genomförande baserat på lärdomar från tidigare projekt. För att möjliggöra detta föreslås tillfälliga ändringar i öppettiderna på Malmö Konsthall.

  Bilagor

 7. Stadskontoret har till kulturnämnden översänt ett Malmöinitiativ med förslag om att inrätta ett nytt fotomuseum i Malmö, både för att visa historiska fotografier från Malmö och för att ställa ut samtida fotografi. Kulturförvaltningen menar att det redan finns kompetens och utställningsmöjligheter i befintliga verksamheter, främst Malmö Museum, Malmö konstmuseum och Malmö stadsarkiv. Vid ett eventuellt förfärdigande av ett nytt konstmuseum kommer även möjligheterna att exponera fotografiska verk och samlingar att öka. Kulturförvaltningen föreslår att initiativet avslås.

   

  Bilagor

 8. I en motion föreslår Anfal Mahdi (V) kommunstyrelsen att inrätta en kommunövergripande samordnare för att bekämpa antimuslimsk rasism/islamofobi, med en utvärdering av verksamheten senast våren 2026. Stadskontoret har remitterat motionen (STK-2024-472) till berörda nämnder för synpunkter. Kulturförvaltningen tar del av det föreslagna initiativet och anser det vara av vikt att inte föregå arbetet med handlingsplanen mot islamofobi och antimuslimsk rasism (STK-2022-1455) samt dess slutsatser. Mot bakgrund av det pågående arbetet med handlingsplanen mot islamofobi och antimuslimsk rasism föreslår kulturnämnden att motionen avslås.

  Bilagor

 9.   10

  Anmälan delegationsbeslut KN 30 maj 2024

 10.   11

  Inkomna skrivelser KN 30 maj 2024

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.