Hoppa över navigering
 • Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 • § 66

  Informationspunkt om sommaren 2022

 • § 67

  Informationspunkt om kulturhuvudstadsåret 2029

 • § 68

  Informationspunkt om arkitekturhuvudstadsåret 2023

 • Kulturnämndens resultat för perioden är ett överskott med 1 136 tkr. På helåret visar kulturnämnden en prognos på +2,8 mkr som beror på fondintäkter på 3,5 mkr som beräknas att inkomma och negativa ekonomiska konsekvenser av coronapandemin i verksamheten på -700 tkr.

  Kulturnämndens verksamheter har fortsatt att utvecklas under året med det övergripande målet att göra kulturen ännu mer tillgänglig, inkluderande och relevant för alla Malmöbor. I kulturnämndens budget för 2022 betonades några områden som extra prioriterade för utvecklingsinsatser under året: Likvärdig tillgång till kultur för alla Malmöbor, Kultur på nya platser i ett växande Malmö och Stärkta konstformer.

  I ärendet ingår också en revidering av internbudgeten 2022.

 • Kulturnämnden antog i december 2021 en intern kontrollplan för 2022. Syftet med intern kontrollplanen är att granska eller åtgärda områden som identifierats genom en riskanalys i kulturnämndens verksamheter, men också utifrån en genomförd riskanalys av kommunstyrelsen för samtliga nämnder. I detta ärende återrapporteras tre av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen.

 • Rosengårdsbiblioteket ska flyttas från nuvarande ersättningslokal Expo2021 till det nybyggda biblioteket som planeras att öppnas 2023-03-01. Arbetet som planeras pågå 2022-12-01 – 2023-02-28, kommer medföra behov av att periodvis hålla helt stängt i nuvarande lokal och periodvis hålla öppet med begränsad service. Rosengårdsborna kommer att erbjudas kompensatorisk biblioteksservice i närområdet.

 • Med anledning av att Malmö stads chefsdag arrangeras 19 oktober lyfter förvaltningen frågan om ändring av sammanträdestid för kulturnämndens sammanträde.

 • § 74

  Inkomna skrivelser KN 28 september 2022

 • § 75

  Anmälan av delegationsbeslut KN 28 september 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.