Hoppa över navigering
 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt ärende, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. I Malmö stads riktlinjer för ekonomi formuleras hur stadens ekonomiska styrning ska fungera för att skapa en god ekonomisk hushållning. Det beskrivs att nämnder och bolag som i ett steg att bedriva en välfungerande och effektiv verksamhet ska upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning. Föreliggande riktlinjer för ekonomisk styrning ersätter den tidigare, KN-2020-3339.

  Bilagor

 3. Dans är ett starkt profilområde i Malmö och utvecklingen av Malmö som dansstad är utifrån identifierade behov ett av kulturnämndens prioriterade områden. Prioriteringen handlar både om att stärka förutsättningarna för den professionella danskonsten och om ökade möjligheter för unga att utöva dans i olika former. Handlingsplanen innehåller ett antal övergripande mål och förslag på insatser med det gemensamma syftet att långsiktigt stärka och främja det växande dansfältet i Malmö.

 4. Malmö stadsarkiv har behov av att minska öppettiderna för allmänheten dels då två av tre bibliotekarier flyttar över till den nya verksamheten Kulturfyren till hösten 2024. Och dels därför att det finns behov av att möta malmöbons individuella behov (snabb tillgång till allmänna handlingar) samt barn och ungdomar i grupper/klasser i större utsträckning.

   

  I dialog med medarbetarna och besökarna, med särskilt fokus på barn och unga (inklusive en barnkonsekvensanalys), har förslag till nya öppettider tagits fram där Malmöbornas behov står i centrum tillsammans med en hållbar arbetsmiljö.

  Bilagor

 5. Under varje mandatperiod ska nämnderna anta en Attestinstruktion som bygger på kommunfullmäktiges attestreglemente (STK-2019-1345) och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar för Malmö stad (STK-2022-582). Attestinstruktionen för kulturförvaltningen innehåller anvisningar som är specifika för kulturnämndens egen förvaltning. Föreliggande attestinstruktion ersätter den tidigare, KN-2020-3340.

  I ärendet ingår även en framtagen attestförteckning.

  Bilagor

 6. I sin vardagliga, och framför allt i kontakt med bankväsendet, avkrävs kulturförvaltningen en representant motsvarande firmatecknare.

 7. Malmö Kommunstyrelse förvaltar en fond vars avkastning skall delas ut som stipendier och bi-drag till konstnärer. Fonden heter Aase och Richard Björklunds fond.

  Konstnärerna skall vara födda eller bosatta i Skåne.

   

  Totalt 281 konstnärer har sökt stipendier, varav 104 män och 177 kvinnor och 107 konstnärer har sökt bidrag, varav 47 män och 60 kvinnor.

 8. Malmö Kommunstyrelse förvaltar en fond vars avkastning skall delas ut som stipendier till konstnärer. Fonden heter Ellen Trotzigs understöds- och stipendiefond.

  Konstnärerna skall vara födda eller bosatta i Skåne.

   

  Totalt 281 konstnärer har sökt stipendier, varav 104 män och 177 kvinnor.

 9. Malmö Kommunstyrelse förvaltar en fond, Emil Olssons minnesfond. Konstnärerna skall vara födda och bosatta i Skåne.

  Totalt 107 konstnärer har sökt bidrag, varav 47 män och 60 kvinnor.

 10. Efter en genomlysning av stadens arbete med Communities That Care (CTC) föreslår stadskontoret en verksamhetsförändring och att samordningen av metoden flyttas från stadskontoret till arbetsmarknads- och socialnämnden. Funktionen utvecklingsledare överförs från kulturnämnden, förskolenämnden och grundskolenämnden till fritidsnämnden.

   

  Kulturnämnden ställer sig positiv till verksamhetsförändringen som innebär en kommunbidragsöverföring med 794 tkr från kulturnämnden till fritidsnämnden.

  Bilagor

 11. Kulturnämnden har tagit del av en motion gällande att hedra fotbollsspelaren Bo ”Bosse” Larsson. Motionen förordas inte bifallas med motiveringen att det pågår en process för ny offentlig konst på Stadionområdet. Därför föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

 12. Kulturnämnden har fått in en motion om att uppföra ett nytt minnesmärke av Ricky Bruch. Kulturförvaltningen har berett ärendet och förordar inte förslaget då det inte går i linje med verksamhetens prioriteringar som anges i ärendet. Därför föreslås att motionen avslås.

  Bilagor

 13. Stadskontoret har skickat förslaget till ”Reviderade riktlinjer för inköpsverksamheten” på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag.

   

  Kulturnämnden ställer sig positiv till de reviderade riktlinjerna som går ut på att säkra upp att alla inköp görs rättssäkert, lagligt, smart och hållbart.

 14. Kulturförvaltningen har tagit del av ett malmöinitiativ gällande en staty av Bosse Larsson med föreslagen placering på Stadionområdet. Initiativet förordas inte bifall med motiveringen att det pågår en process för ny offentlig konst på Stadionområdet.

 15. Bilaga med förslag till stipendiater publiceras i anslutning till kulturnämndens sammanträde.

 16. Barnkonventionen fastslår att alla barn har rätt till kultur. Lokalt så är det kommunen, inom sina respektive områden, som ansvarar för att se till att barnkonventionen efterlevs.

   

  Barn och unga i Malmö är vår framtid och deras röster och perspektiv är avgörande när vi tillsammans skapar ett hållbart kulturutbud för alla unga malmöbor. Deras intressen, behov och önskemål ska vara vägledande. Unga har oavsett kön, ekonomi, funktion, bostadsområde eller familjebakgrund rätt till kultur. Kultur kan användas som ett verktyg för att minska och bryta utanförskap och segregation samt ge en meningsfull fritid. Genom sökta medel kan kulturnämnden ytterligare stärka nuvarande insatser.

  Bilagor

 17.   19

  Inkomna skrivelser KN 24 april 2024

 18.   20

  Anmälan delegationsbeslut KN 24 april 2024

 1. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt ärende, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 2. Anslaget för stöd till folkbildning 2024 uppgår till 18 960 tkr, enligt fastställd kulturstödsbudget. I föreliggande ärende föreslås fördelning av anslaget mellan studieförbunden.

   

  Ansökan från studieförbundet Ibn Rushd, föreslås bordläggas, med hänvisning till tidigare beslut att utreda om verksamheten uppfyller villkoren för stöd.

 3. I Malmö stads riktlinjer för ekonomi formuleras hur stadens ekonomiska styrning ska fungera för att skapa en god ekonomisk hushållning. Det beskrivs att nämnder och bolag som i ett steg att bedriva en välfungerande och effektiv verksamhet ska upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning. Föreliggande riktlinjer för ekonomisk styrning ersätter den tidigare, KN-2020-3339.

 4. Dans är ett starkt profilområde i Malmö och utvecklingen av Malmö som dansstad är utifrån identifierade behov ett av kulturnämndens prioriterade områden. Prioriteringen handlar både om att stärka förutsättningarna för den professionella danskonsten och om ökade möjligheter för unga att utöva dans i olika former. Handlingsplanen innehåller ett antal övergripande mål och förslag på insatser med det gemensamma syftet att långsiktigt stärka och främja det växande dansfältet i Malmö.

 5. Malmö stadsarkiv har behov av att minska öppettiderna för allmänheten dels då två av tre bibliotekarier flyttar över till den nya verksamheten Kulturfyren till hösten 2024. Och dels därför att det finns behov av att möta malmöbons individuella behov (snabb tillgång till allmänna handlingar) samt barn och ungdomar i grupper/klasser i större utsträckning.

   

  I dialog med medarbetarna och besökarna, med särskilt fokus på barn och unga (inklusive en barnkonsekvensanalys), har förslag till nya öppettider tagits fram där Malmöbornas behov står i centrum tillsammans med en hållbar arbetsmiljö.

 6. Under varje mandatperiod ska nämnderna anta en Attestinstruktion som bygger på kommunfullmäktiges attestreglemente (STK-2019-1345) och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar för Malmö stad (STK-2022-582). Attestinstruktionen för kulturförvaltningen innehåller anvisningar som är specifika för kulturnämndens egen förvaltning. Föreliggande attestinstruktion ersätter den tidigare, KN-2020-3340.

  I ärendet ingår även en framtagen attestförteckning.

 7. I sin vardagliga, och framför allt i kontakt med bankväsendet, avkrävs kulturförvaltningen en representant motsvarande firmatecknare.

 8. Malmö Kommunstyrelse förvaltar en fond vars avkastning skall delas ut som stipendier och bi-drag till konstnärer. Fonden heter Aase och Richard Björklunds fond.

  Konstnärerna skall vara födda eller bosatta i Skåne.

   

  Totalt 281 konstnärer har sökt stipendier, varav 104 män och 177 kvinnor och 107 konstnärer har sökt bidrag, varav 47 män och 60 kvinnor.

 9. Malmö Kommunstyrelse förvaltar en fond vars avkastning skall delas ut som stipendier till konstnärer. Fonden heter Ellen Trotzigs understöds- och stipendiefond.

  Konstnärerna skall vara födda eller bosatta i Skåne.

   

  Totalt 281 konstnärer har sökt stipendier, varav 104 män och 177 kvinnor.

 10. Malmö Kommunstyrelse förvaltar en fond, Emil Olssons minnesfond. Konstnärerna skall vara födda och bosatta i Skåne.

  Totalt 107 konstnärer har sökt bidrag, varav 47 män och 60 kvinnor.

 11. Efter en genomlysning av stadens arbete med Communities That Care (CTC) föreslår stadskontoret en verksamhetsförändring och att samordningen av metoden flyttas från stadskontoret till arbetsmarknads- och socialnämnden. Funktionen utvecklingsledare överförs från kulturnämnden, förskolenämnden och grundskolenämnden till fritidsnämnden.

   

  Kulturnämnden ställer sig positiv till verksamhetsförändringen som innebär en kommunbidragsöverföring med 794 tkr från kulturnämnden till fritidsnämnden.

 12. Kulturförvaltningen har tagit del av ett malmöinitiativ gällande en staty av Bosse Larsson med föreslagen placering på Stadionområdet. Initiativet förordas inte bifall med motiveringen att det pågår en process för ny offentlig konst på Stadionområdet.

 13. Kulturnämnden har tagit del av en motion gällande att hedra fotbollsspelaren Bo ”Bosse” Larsson. Motionen förordas inte bifallas med motiveringen att det pågår en process för ny offentlig konst på Stadionområdet. Därför föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen.

 14. Kulturnämnden har fått in en motion om att uppföra ett nytt minnesmärke av Ricky Bruch. Kulturförvaltningen har berett ärendet och förordar inte förslaget då det inte går i linje med verksamhetens prioriteringar som anges i ärendet. Därför föreslås att motionen avslås.

 15. Stadskontoret har skickat förslaget till ”Reviderade riktlinjer för inköpsverksamheten” på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag.

   

  Kulturnämnden ställer sig positiv till de reviderade riktlinjerna som går ut på att säkra upp att alla inköp görs rättssäkert, lagligt, smart och hållbart.

 16. Region Skånes kulturnämnd har till Malmö kulturnämnd översänt förslag till Regional kulturplan för Skåne 2025-2028 för remissyttrande. Planen är en uppdatering av nuvarande kulturplan för perioden 2020-2024, med i huvudsak oförändrad inriktning. Kulturförvaltningen ger förslag till yttrande.

 17. Bilaga med förslag till stipendiater publiceras i anslutning till kulturnämndens sammanträde.

 18. Barnkonventionen fastslår att alla barn har rätt till kultur. Lokalt så är det kommunen, inom sina respektive områden, som ansvarar för att se till att barnkonventionen efterlevs.

   

  Barn och unga i Malmö är vår framtid och deras röster och perspektiv är avgörande när vi tillsammans skapar ett hållbart kulturutbud för alla unga malmöbor. Deras intressen, behov och önskemål ska vara vägledande. Unga har oavsett kön, ekonomi, funktion, bostadsområde eller familjebakgrund rätt till kultur. Kultur kan användas som ett verktyg för att minska och bryta utanförskap och segregation samt ge en meningsfull fritid. Genom sökta medel kan kulturnämnden ytterligare stärka nuvarande insatser.

 19. § 58

  Inkomna skrivelser KN 24 april 2024

 20. § 59

  Anmälan delegationsbeslut KN 24 april 2024

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.