Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordningen

 3.   3

  Information

 4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är ytterst ansvarig för de personuppgifter som behandlas inom förvaltningens verksamhetsområden. Nämndens ansvar syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Detta innebär att nämnden bland annat ansvarar för att verksamheterna följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt att det bedrivs ett aktivt, systematiskt, riskbaserat och långsiktigt dataskyddsarbete i enlighet med Malmö stads riktlinjer för behandling av personuppgifter och tillämplig lagstiftning.

  Vidare är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarig för informationssäkerheten inom sin förvaltning. Nämnden ska tillse att den nya riktlinjen och anvisningarna för informationssäkerhet, som gäller från den 1 november 2022, efterlevs. Förvaltningen ska bedriva ett systematiskt, riskbaserat och långsiktigt informationssäkerhetsarbete. Arbetet bedrivs sedan hösten 2022 inom ramen för ”Malmö stads ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd” (Malmö stads LISD).

  Bilagor

 5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget är nämndens överordnade styrdokument. I nämndsbudget ingår en beskrivning av hur nämnden planerar att arbeta utifrån kommunfull-mäktiges mål och utifrån de uppdrag som tilldelats gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I nämndsbudget ingår även plan för verksamhet och plan för ekonomin utifrån Malmö stads budget 2023.

  I föreliggande ärende ingår Plan för verksamhet och Plan för ekonomin. Plan för kommunfullmäktigemål och de budgetuppdrag som tilldelats nämnden beslutas i mars 2023.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2023-01-27, § 11, att återremittera nämndsbudget 2023 till förvaltningen med motiveringen att återkomma med en detaljerad beskrivning för hur minskade intäkter, ökade kostnader och effektiviseringskrav ska finansieras, samt återkomma med en konsekvensanalys för hur nämndsbudgeten förväntas påverka verksamheten inom respektive område, inklusive elevhälsa- samt studie och yrkesvägledning.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram en konsekvensanalys som ligger som en bilaga i ärendet.

  Bilagor

 6. Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid en fristående gymnasieskola där huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen. Bidrag från hemkommunen till fristående gymnasie- och gymnasiesärskola regleras i 16 kap. 52-55 §§, 17 kap. 31-36 §§ samt 19 kap. 45-48 §§ skollagen (2010:800). I 13 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) finns det närmre bestämmelser och bidrag till enskilda huvudmän för dessa skolformer. Priserna för Grundbelopp gy samt gysär är förenligt med nämndsbudget 2023 (GYVF 2022-4997). För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom förvaltningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (22 § förvaltningslagen SFS 1986:223).

  Bilagor

 7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upprättar varje år en årsanalys som ligger till grund för den kommunövergripande årsredovisningen. Nämndens årsanalys 2022 innehåller bokslut och analys av det ekonomiska utfallet, en beskrivning av verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens grunduppdrag samt en redogörelse för väsentliga avvikelser. I årsanalysen redovisas även de budgetuppdrag nämnden haft under perioden. Därefter följs verksamhetens utveckling under mandatperioden upp i förhållande till kommunfullmäktigemålen.

  Bilagor

 8. Kommunstyrelsen begär årligen in en redovisning över EU-projekt och övrigt internationellt samarbete. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter bedriver ett omfattande skolutvecklingsarbete, vilket genomsyras av ett internationellt perspektiv genom samverkan kring internationella frågor. Flertalet internationella projekt pågår, varav två startades upp 2022 där både elever och lärare deltar i erfarenhetsutbyte. Projekten syftar till att finansiera europeiska elevutbyten och elevpraktik samt fortbildning för personal inom Europa. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens internationella arbete redogörs i rapporten ”Redovisning av internationellt arbete 2022”.

  Bilagor

 9. Syftet med att följa upp arbetsmiljöarbetet är att sådant som inte fungerat tillfredsställande ska kunna förbättras genom åtgärder. Detta är reglerat i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Med start 2022 infördes en ny modell för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Malmö stad. Implementeringen av den nya modellen kommer att ske under en tvåårsperiod för att alla förvaltningar ska kunna vara i mål och använda modellen i sin helhet 2023.

  I ärendet redovisas förvaltningens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022.

  Bilagor

 10. Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. En god intern kontroll tillser att verksamhetssystem och rutiner är ändamålsenliga, att redovisning är korrekt, att information rörande verksamheten är god och att verksamheten skyddas mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar.

  Uppföljning av internkontrollarbetet inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har under 2022 skett vid två tillfällen. Den första uppföljningen avsåg januari-augusti 2022. Föreliggande rapport avser uppföljning av helåret 2022 och innehåller redovisning av de direktåtgärder och granskningar som genomförts under året.

  Bilagor

 11. Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska anta en plan för arbetet med intern kontroll.

  Med utgångspunkt i de risker som identifierats i genomförda riskanalyser inför intern kontroll 2023 har gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till internkontrollplan 2023

  Bilagor

 12. Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har varje nämnd det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom dess ansvarsområden och ska se till att det finns en organisering och ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en god intern kontroll. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade den 25 februari 2022 om riktlinjer för nämndens arbete med intern kontroll.

  I ärendet föreslås ändringar i riktlinjerna. Utöver redaktionella ändringar föreslås ändringar gällande hur riskanalys förankras med nämnden samt hur förvaltningens ledningsgrupp följer upp identifierade risker.

  Bilagor

 13. Rapport – Kvalitet och inflytande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2021/2022, utgår från skollagens 4 kapitel.

  Rapporten fokuserar på elevernas inflytande över utbildningen samt läroplanernas demokratiuppdrag och följer upp i vilken mån eleverna ges möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande samt hur elevföreträdare ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse. Rapporten avslutas med uppföljning av huvudmannens klagomålshantering.

  Bilagor

 14. Malmö stadsrevision har granskat arbetet med särskilt stöd i grundskola och gymnasieskola. Stadsrevisionens sammanvägda bedömning är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Granskningen visar att det inte är säkerställt att elevers behov av särskilt stöd utreds skyndsamt, samt att det finns en risk för att de åtgärder som vidtas inom ramen för åtgärdsprogrammet inte alltid ger effekt. Brist identifieras även avseende skolenheternas användning av huvudmannens mallar för arbetet med särskilt stöd. Vidare rekommenderas gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att följa upp att utredningar, beslut och uppföljningar uppfyller kommunens riktlinjer och Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. (SKOLFS 2022:334) samt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån 3 kap. 7 § 3 st. skollagen för att säkerställa att elever ges det särskilda stöd som de är i behov av.

  Revisorskollegiet har begärt ett yttrande där nämnden ger ett sammanfattande svar utifrån granskningens slutsats samt redovisar vilka åtgärder som planeras att genomföras, deras förväntade effekt och när de senast ska vara genomförda, utifrån de bedömningar och rekommendationer som redovisas i stadsrevisionens rapport.

  Bilagor

 15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över betänkande av Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan (SOU 2022:53). Utredningens uppdrag har varit att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap eller stärkt statligt ansvar för skolan. I utredningen har alla skolformer utom förskolan ingått.

  Utredningen lämnar inga skarpa förslag eller författningsförslag, utan bedömningar. Innan bedömningar eventuellt kan realiseras krävs ytterligare utredning. Utredningen tar inte ställning till om skolan ska förstatligas, utan beskriver hur detta kan göras.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utgår från att utredningens bedömningar utreds vidare och remitteras på nytt som förslag, i den mån det finns avsikt att förverkliga dem. Detta antagande grundas på den terminologi som betänkandet använder. Bedömningar kommenteras därför inte i yttrandet.

  Bilagor

 16. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ingått ett samarbetsavtal perioden 2022-05-01 –2023-04-30 med den idéburna organisationen Boost by FC Rosengård (Boost by FCR) för att i ett pilotprojekt arbeta kompletterande med målgruppen inom KAA som är i behov av individanpassat stöd för att komma in i självförsörjning, genom arbete eller studier. Avtalet har finansierats av kommunstyrelsen med 4 mnkr i Jobbpaktsmedel.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör i rapport för perioden 2022-05-01 – 2022-12-31 bedömningen att samverkan mellan KAA och Boost by FCR skapar värde för målgruppen och bidrar till måluppfyllelsen. Därför avser gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ansöka om medel för fortsatt samverkan perioden 2023-05-01 – 2024-04-30.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att ansökan överensstämmer med syftet för kommunstyrelsen avsatta medel för insatser kopplade till Jobbpakten.

  Bilagor

 17.   17

  Avstängning av elev på Agnesfrids gymnasium

 18. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 19. Bilagor

 20.   20

  Presentationer på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2023-02-24

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.