Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordningen

  • Lägesrapport i verksamheten, Martin Roth Rektor

  • Verksamhetsrapportering gymnasieutbildningen, utbildningschef Johan Aspelin
   - Övergångskonferens 
   - Ämnesplaner för Gy25 
   - Preliminär antagningsstatistik 

  • Rapport om kränkningsanmälningar 2022-2023, avdelningschef Elena Zukauskaite 

  • Verksamhetsrapportering vuxenutbildningen, utbildningschef Jonas Svensson
   - Samverkansavtal kommunala vuxenutbildningen
   - Yrkesutbildning Life Science 

  • Återkoppling medarbetarenkät, Hanna Boulter, HR-chef 

 3. Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljömiljöarbete (SAM) ska arbetsgivare göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar alla arbetsställen, alla chefsnivåer och hela samverkanssystemet. I sammanställningen presenteras resultatet av uppföljningen för 2023 och pågående arbete inom arbetsmiljöområdet i förvaltningen. Planerade åtgärder inom arbetsmiljöområdet presenteras, såväl på förvaltningsövergripande nivå som på stadsövergripande nivå.

 4. Malmö stadsrevision har granskat om fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt servicenämnden bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Granskningen har utförts genom dokumentstudier, intervjuer och stickprov. Inom varje förvaltning har tre arbetsställen valts ut. Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har två gymnasieskolor samt en skolenhet för vuxenutbildning granskats.

  Den sammanvägda bedömningen är att fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt servicenämnden bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns dock ett antal mindre brister som behöver åtgärdas. Åtgärdsplan framkommer i bilaga 2.

 5. Stadsbyggnadskontoret har sänt samråd för förslag till detaljplan för fastigheten Innerstaden 9:173 med flera till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Planförslaget syfte är att möjliggöra nybyggnad av bland annat lokaler för gymnasieutbildning och en multisporthall. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är positiv till planförslaget.

 6. Stadsbyggnadskontoret har sänt samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Smedjan 12 med flera till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Planförslaget möjliggör ny- och ombyggnation av bland annat bostäder och byggnader för centrumverksamhet. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är positiv till planförslaget.

   

 7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upprättar varje år en årsanalys som ligger till grund för den kommunövergripande årsredovisningen. Nämndens årsanalys 2023 innehåller en beskrivning av verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens grunduppdrag. Därefter följs verksamhetens utveckling under mandatperioden upp i förhållande till kommunfullmäktigemålen. I årsanalysen redovisas även de budgetuppdrag nämnden haft under perioden samt bokslut och analys av det ekonomiska utfallet. Som bilaga till årsanalysen finns en sammanställning av de indikatorer där olika delar av verksamheten kvantifieras.

   

 8. Malmö stadsrevision genomförde under hösten 2022 en granskning av arbetet med särskilt stöd i grundskola och gymnasieskola. Stadsrevisionens sammanvägda bedömning var då att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delvis bedrev ett ändamålsenligt arbete för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Utifrån revisionens rekommendationer har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomfört en rad insatser för att åtgärda de identifierade bristerna samt framöver bedriva ett ändamålsenligt för att tillgodose elevernas behov av särskilt stöd.

 9. Socialdepartementet har remitterat betänkandet För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66) till Malmö stad. I betänkandet lämnas förslag till hur kvaliteten i vården för placerade barn och unga kan öka. Stadskontoret sammanställer yttrandet från de berörda förvaltningarna. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram synpunkter på de förslag som berör kapitel tio med titeln En väl fungerande skolgång, och på betänkandets konsekvensanalys.

  Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker förslaget 10.5.2 om att en särskild kunskapsbedömning ska göras vid varje placering och varje skolbyte och anser att bestämmelsen bör formuleras om. Därmed bör även en justering av förslaget i 10.5.3 om socialnämndens kontakt med rektor angående utredning övervägas. Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig positiv till 10.5.4 som innebär att fler hälsbesök än vad som görs idag ska erbjudas och att det ska ske i samband med placering av barn och unga men att förslaget ska utredas vidare.

 10. Helena Nanne (M) har inkommit med ett nämndinitiativ till Kommunstyrelsen om ett Malmö fritt från rasism och hatbrott. Kommunstyrelsen beslutade därefter att ge stadskontoret i uppdrag att bereda nämndinitiativet. Innan kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet har stadskontoret remitterat nämndinitiativet till samtliga nämnder.

  Skolan har ett uppdrag att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar samt aktivt motverka diskriminering enligt skollag, diskrimineringslag och andra styrdokument. Enligt skollagen är det rektor och annan skolpersonal som skall ta ställning till om en polisanmälan ska göras. Förvaltningsövergripande rutin för polisanmälan tas fram 2024.

  Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Skolverket leder ett krav att alltid göra en polisanmälan till att det bland annat kan urholka tilliten mellan elever och skolans personal.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fastställda rutiner för hur personal ska agera om de får kännedom att elev upplever sig vara utsatt för kränkande behandling och/eller trakasserier. Nämnden får månatligen återrapportering om antalet anmälningar och kränkande behandling eller trakasserier via dess utskott. Vidare gör förvaltning en årlig sammanställning av alla kränkningsanmälningar.

  Lärarna i nämndens skolor arbetar med antidiskriminering och mänskliga rättigheter genom ordinarie verksamhet och under olika temadagar. På huvudmannanivå genomförs årligen en kvalitetsdialog. I detta forum deltar nämndens ledamöter, förvaltningsledning och skolledning. Skolorna lyfter bland annat sitt värdegrundsarbete och beslutsfattare ges tillfälle att ställa frågor. Nämnden samverkar med civilsamhällesaktörer och myndigheter för att motverka antisemitism och stärka den judiska identiteten.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning rekommenderar att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att avslå nämndinitiativet med hänvisning till vad som framgår i ärendet.

 11. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2022 att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Ett förslag på handlingsplan för åren 2024–2027 har tagits fram av stadskontoret. Kommunstyrelsen har skickat ut förslaget på remiss till berörda nämnder och bolag.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har förståelse för att stadens arbete mot islamofobi och antimuslimsk rasism behöver stärkas. Skolan har ett uppdrag att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar samt aktivt motverka diskriminering enligt skollag, diskrimineringslag och andra styrdokument.  

  Nämnden ser inget behov av att skapa ytterligare en handlingsplan då det redan ingår i skolans grunduppdrag och följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med skollag och läroplan. Stadsövergripande strategier bör integreras och följa Malmö stads struktur för målstyrning i enlighet med stadens budgetprocess istället för att ha separata uppföljningsprocesser. Nämndens verksamheter arbetar förebyggande mot alla typer av rasism och diskriminering vilket gör att det blir problematiskt att handlingsplanen endast fokuserar på islamofobi och antimuslismk rasism. Vidare påtalar nämnden vikten av att arbeta aktivt utifrån alla diskrimineringsgrunder som är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsnedsättning, sexuell läggning och ålder och som regleras i diskrimineringslagen.

  Nämnden instämmer i att samverkan är en viktig förutsättning för att gemensamt möta samhällets utmaningar för att motverka alla typer av rasism och diskriminering. Nämnden samverkar kontinuerligt med civilsamhällsaktörer och myndigheter i form av kompetens- och kunskapshöjande insatser. Till exempel använder sig nämnden redan idag av PI Malmös resurser för att arbeta med värdegrundsarbete. Därmed är det positivt att PI får ett fortsatt ansvar att stödja arbetet mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Dock ingår arbetet med värdegrund och diskriminering i nämndens grunduppdrag och därmed ska det betraktas som ett komplement till andra insatser och processer i nämndens verksamheter.    

 12. Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. En god intern kontroll tillser att verksamhetssystem och rutiner är ändamålsenliga, att redovisning är korrekt, att information rörande verksamheten är god och att verksamheten skyddas mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar.

  Uppföljning av internkontrollarbetet inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har under 2023 skett löpande. Den första uppföljningen av intern kontrollplan 2023 avsåg januari-augusti 2023. Föreliggande rapport avser uppföljning av helåret 2023 och innehåller redovisning av de direktåtgärder och granskningar som genomförts under året.

 13. Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska anta en plan för arbetet med intern kontroll.

  Med utgångspunkt i de risker som identifierats i genomförda riskanalyser inför intern kontroll 2024 har gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till internkontrollplan 2024.

   

 14. Av 17 kap. 7 § skollagen (2010:800) framgår att introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Planen ska innehålla utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 2013-07-01 (gyvf-2013-28) beslutat om riktlinjer för plan för utbildning avseende introduktionsprogram. Riktlinjerna reviderades av nämnden

  2019-12-05 (gyvf-2019-5158). Riktlinjerna styr vad planen för utbildning avseende introduktionsprogram måste innehålla för information, utöver det som framgår av skollagens föreskrifter.

  2022 beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att revidera då gällande delegationsordning. I samband med detta togs utbildningschefens möjlighet att fastställa plan för utbildning avseende introduktionsprogram bort – huvudmannen skulle själv fastställa denna plan. Med anledning av att utbildningschefen inte längre fattar beslut om denna plan behöver ”Riktlinjer för plan för utbildning avseende introduktionsprogram” revideras. I ärendet föreligger förslag till reviderade riktlinjer för plan för utbildning avseende introduktionsprogram.

 15. Introduktionsprogrammen har ingen nationell fastställd struktur och längd. Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan som beslutas av huvudmannen. Planen bör utgå ifrån de lokala förutsättningarna och elevernas behov. En tydlig plan ger goda förutsättningar för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. I Plan för utbildningar på introduktionsprogram 2024–2025 fastställs utbildningarnas syfte, huvudsakliga innehåll och längd.

 16. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ingick ett samarbetsavtal perioden 2022-05-01 –2023-04-30 med den idéburna organisationen Boost by FC Rosengård (Boost by FCR) för att i ett pilotprojekt arbeta kompletterande med målgruppen inom KAA som är i behov av individanpassat stöd för att komma i självförsörjning, genom arbete eller studier. Avtalet finansierades av kommunstyrelsen med 4 mnkr i Jobbpaktsmedel.

  Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2023-02-24 att förlänga samverkansavtalet under perioden 2023-01-05 -- 2024-04-30. Det förlängda avtalet finansierades av kommun-styrelsen med 2 mkr i Jobbpaktsmedel.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör utifrån samverkansprojektets rapport för 2023 bedömningen att samverkan mellan KAA och Boost by FCR skapar värde för målgruppen. Samverkan mellan KAA och Boost by FCR ger ökade möjligheter att på daglig basis er-bjuda målgruppen individuellt anpassade åtgärder och stöd för att kunna påbörja utbildning eller arbete. Det administrativa och kvalitetssäkrande arbetet som det innebär att samverka för att nå resultat bör dock lyftas upp som en resursfråga i relation till förvaltningens kapacitet under 2024. Vidare bör det noteras att samverkansprojektet endast når ett mindre antal deltagare.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att insatsen överensstämmer med syftet för kommunstyrelsen avsatta medel för insatser kopplade till Jobbpakten och kan vid beslut av nämnden finansieras genom att ansöka om 2 mkr från Jobbpaktsmedel i kommunstyrelsen för fortsatt samverkan perioden 2024-05-01 – 2025-04-30.

  Om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att åtgärden faller inom ramen för uppdraget, att förvaltningen skall administrera samverkan och att en förlängning av samarbetsavtalet bifalls, måste ett upphandlingsförfarande ske då samverkan genom ett så kallat IOP inte är möjligt.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ingick ett samarbetsavtal perioden 2022-05-01 –2023-04-30 med den idéburna organisationen Boost by FC Rosengård (Boost by FCR) för att i ett pilotprojekt arbeta kompletterande med målgruppen inom KAA som är i behov av individanpassat stöd för att komma i självförsörjning, genom arbete eller studier. Avtalet finansierades av kommunstyrelsen med 4 mnkr i Jobbpaktsmedel.

  Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2023-02-24 att förlänga samverkansavtalet under perioden 2023-01-05 - 2024-04-30. Det förlängda avtalet finansierades av kommun-styrelsen med 2 mkr i Jobbpaktsmedel.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör utifrån samverkansprojektets rapport för 2023 bedömningen att samverkan mellan KAA och Boost by FCR skapar värde för målgruppen. Samverkan mellan KAA och Boost by FCR ger ökade möjligheter att på daglig basis er-bjuda målgruppen individuellt anpassade åtgärder och stöd för att kunna påbörja utbildning eller arbete. Det administrativa och kvalitetssäkrande arbetet som det innebär att samverka för att nå resultat bör dock lyftas upp som en resursfråga i relation till förvaltningens kapacitet under 2024. Vidare bör det noteras att samverkansprojektet endast når ett mindre antal deltagare.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att insatsen överensstämmer med syftet för kommunstyrelsen avsatta medel för insatser kopplade till Jobbpakten och kan vid beslut av nämnden finansieras genom att ansöka om 2 mkr från Jobbpaktsmedel i kommunstyrelsen för fortsatt samverkan perioden 2024-05-01 – 2025-04-30.

  Om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att åtgärden faller inom ramen för uppdra-get, att förvaltningen skall administrera samverkan och att en förlängning av samarbetsavtalet bifalls, måste ett upphandlingsförfarande ske då samverkan genom ett så kallat IOP inte är möjligt.

  Vid gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2024-02-14 beslutade arbetsutskottet föreslå nämnden att inte förlänga samarbetsavtalet med Boost by FC Rosengård och att därmed inte ansöka om jobbpaktsmedel för det rubricerade projektet. 

   

   

 17. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har genomfört en översyn av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning. I översynen har behovet av att kvalitetssäkra styrkedjan enligt gällande lagstiftning varit vägledande. Ett antal nya punkter föreslås därför läggas till och några tas bort. Förändringar gäller bland annat förändringarna kopplat till beslut om ersättning för elevresor, utredning/beslut om att vidta eller inte vidta åtgärder i individärenden om diskriminering/kränkning, klagomålshantering samt samverkansavtal med kommuner för elever uttagna till nationell idrottsutbildning. I förslaget finns även ett antal språkliga justeringar och justeringar av aktuella lagrum.

  Alla föreslagna ändringar jämfört med tidigare version framgår av bilagan förslag till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med föreslagna ändringar. Ändringar framgår av genomstruken text samt i röd text. Bilagt finns även tidigare delegationsordning antagen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2023 samt den anpassade delegationsordningen med inarbetade förändringar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som nämnden föreslås fastställa.

 18. Det finns ett ökat nationellt fokus på tidiga och samordnande insatser för barn och unga. Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga utanförskap, missbruk och ohälsa, och tidiga insatser i samverkan med socialtjänsten kan vara avgörande för att bryta en negativ utveckling.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med grundskolenämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden kring barn och unga med fokus på förebyggande arbete och tidiga samordnande insatser. Nämnderna ser ett gemensamt behov av att fortsätta utveckla samverkan och stärka befintliga insatser.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att en ansökan om totalt 5 000 000 kronor görs till kommunstyrelsens anslag inom ”Unga i risk” för att finansiera uppbyggnaden av Brännaren som innefattar en del med ett skolsocialt team och en akutskola samt att ytterligare utveckla samverkan inom ramen för SSPF i Malmö stads gymnasieskolor.

 19.   20

  Anmälningar för kännedom

 20. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.