Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordningen

  • Lägesrapport i verksamheten kopplade till Israel/Hamas, Martin Roth

  • Information från förvaltningsdirektör/skolchef: 

   • Handlingsplan Malmö Lärlingscenter, förvaltningsdirektör Anneli Schwartz 

   • Uppdatering kring konsekvenserna av Skolinspektionens beslut om nedläggning av fristående gymnasium, förvaltningsdirektör Anneli Schwartz 

   • Omvärldsbevakning, förvaltningsdirektör Anneli Schwartz

  • Modern systemmiljö, avdelningschef Lisbeth Gyllander Torkildsen

 3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget är nämndens överordnade styrdokument.

  I nämndsbudget ingår en beskrivning av hur nämnden planerar att arbeta utifrån kommunfullmäktiges mål och utifrån de uppdrag som tilldelats gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

  I nämndsbudget ingår även plan för verksamhet och plan för ekonomin utifrån Malmö stads budget 2024. I föreliggande ärende ingår Plan för verksamhet och Plan för ekonomin. Plan för kommunfullmäktigemål och de budgetuppdrag som tilldelats nämnden beslutas i mars 2024.

  Plan för verksamhet och Plan för ekonomin återremitterades vid nämnden 2023-12-19 och förvaltningen gavs i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys av effektiviseringar. En konsekvensanalys bifogas nu ärendet. De konsekvenser som efterfrågas i relation till effektiviseringskravet på 1 procent har utvärderats i samband med redan beslutade ärenden. Grunduppdraget ska inte påverkas menligt och arbetsmiljön för verksamheternas personal ska inte försämras. För gymnasieskolan och vuxenutbildningen innebär detta att verksamheten fortsatt kan drivas med hög kvalitet och att neddragningar för undervisning och elevhälsa inte kommer att bli aktuellt.

   

   

  Bilagor

 4. Bidraget till fristående gymnasieskola och anpassade gymnasieskola består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid en fristående gymnasieskola där huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen. Bidrag från hemkommunen till fristående gymnasieskola regleras i 16 kap. 52–55 §§, 17 kap. 31-36 §§ samt 19 kap. 45-48 §§ skollagen (2010:800). I 13 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) finns det närmre bestämmelser gällande bidrag till enskilda huvudmän för dessa skolformer.

  I beredningen av ärendet föreslog gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att priserna för grundbelopp är förenliga med nämndsbudget 2024. För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom förvaltningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42 § förvaltningslagen SFS 2017:900).

  Då gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade att återremittera nämndsbuget 2024 vid dess sammanträde 2023-12-19, § 194, gjorde förvaltningen ett alternativt förslag till beslut i ärendet som antogs av nämnden. Beslutet gjordes gällande att bidragsnivåerna avseende grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp 2024 baserades på ersättningar enligt 2023 års budget, fram till dess att budget för 2024 beslutats av nämnd.

  Då nytt förslag till nämndsbudget för år 2024 föreligger, föreslås nämnden besluta om nya bidragsnivåer avseende grundbelopp och tilläggsbelopp 2024 till fristående huvudmän (i enlighet med bilaga Grundbelopp frist gy 2024 samt Grundbelopp frist anpassad gy 2024).

  Bilagor

 5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hyr enligt hyreskontrakt 4944-1613-033 fastigheten Heleneholm 4, Stadsfastigheter, för den juridiska skolenheten Heleneholms gymnasium. Hyreskontraktet avser hyrestiden 2021-01-01 till och med 2024-12-31.

   

  Med anledning av omfattande renoveringsbehov av fastigheten Heleneholm 4 avvecklas Heleneholms gymnasium som juridisk skolenhet inför hösten 2024. Då hyresavtalet för Heleneholms gymnasium inte förlängs på grund av fastighetens renoveringsbehov, beslutade nämnden 2023- 09-29 om en ny gymnasieorganisation för läsår 2024/2025 där nämnden inte längre erbjuder utbildningsplatser på Heleneholms gymnasium kommande läsår (GYVF-2023-2922).

   

  Facklig samverkan är genomförd avseende flytt av programmen på Heleneholms gymnasium till Malmö Neptunigymnasium och Malmö Citadellsgymnasium.

   

  Bilagor

 6. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen. Nämnden utser därför namngivna personer med rätt att företräda nämnden/förvaltningen och underteckna handlingar å dess vägnar. Detta kan gälla allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2023-01-12, § 4, om vilka i nämnd och förvaltning som fick rätt att teckna avtal, ansökningar och liknande handlingar för nämnden och förvaltningens räkning. På grund av personalavgång av ekonomichef Emma Sandberg föreslås en korrigering av tidigare beslut, där ny ekonomichef Filippa Mellbourn föreslås att, två i förening, ha rätt att underteckna avtal, ansökningar och likande handlingar.

  Bilagor

 7. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ där de yrkar att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att söka och inleda samarbete med relevanta aktörer i civilsamhället i syfte att bekämpa hedersförtrycket.

  Det finns redan idag en etablerad samverkan med lokala organisationer och myndigheter som kan ge stöd och hjälp för elever och för att ge kunskapshöjande insatser hos personal vid behov i verksamheter. Vidare finns det olika resurser och verktyg som medarbetare använder sig av för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Utifrån verksamheternas behov kan ytterligare föreläsningar och kompetenshöjande insatser införas. Utifrån detta föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska anse initiativet besvarat.

  Bilagor

 8. Moderaterna har inkommit med nämndinitiativ där de yrkar att uppdra gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att digitalisera hela det systematiska arbetsmiljöarbetet för att öka möjligheterna till uppföljning, överblickbarhet och transparens. Det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs främst digitalt. Vidare pågår det utvecklingsarbete för att digitalisera de få delar som fortfarande genomförs analogt såsom tillbud för elev. Utvecklingsarbetet kommer vara klar juni 2024. Med hänvisning till det föreslår Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden anser nämndinitiativet besvarat.

   

  Bilagor

 9. Moderaterna har inkommit med ett nämndinitiativ angående Malmö Neptunigymnasium för att stärka skolans profil med att skapa en vårdprofil och utreda vilken spetsutbildning som kan erbjudas. Malmö Neptunigymnasium ska starta höstterminen 2024. Moderaterna föreslår att Malmö Neptunigymnasium ska få en vårdprofil som gör att skolan skiljer sig från övriga gymnasieutbildningar och attraherar elever i grundskolan som har planer på att bli sjuksköterskor eller läkare. Ett sådant tillskott till Malmö stads utbildningsverksamhet skulle vara givande för såväl staden, samhället och för Malmös skolverksamhet enligt initiativet.

  Inför starten av Malmö Neptunigymnasium arbetar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen med att den nya gymnasieskolan ska ha förutsättningar för att ingå i Vård- och Omsorgscollege samt planerar för att starta riksrekryterande spetsutbildningar efter att lagändringarna gällande spetsutbildningar fastställts. Med hänvisning till pågående arbetet rekommenderar förvaltningen att anse nämndinitiativet besvarat.

  Bilagor

 10. Kulturnämnden har tagit beslut om ett långsiktigt styrdokument – ”Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024–2030”. Arbetet med att ta fram ett nytt kulturstrategiskt program för Malmö stad har tagit avstamp i de positiva erfarenheterna från den tidigare kulturstrategin som löpte ut 2021. Det kulturstrategiska programmet kommer att utgöra en långsiktig kulturstrategisk riktning för hela Malmö stad, där nämnder och bolag tillsammans förstärker utvecklingen mot en hållbar stad. Förslaget har remitterats till stadens berörda nämnder, kommunala bolag, Region Skåne och KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) för att inhämta synpunkter. Kulturnämnden önskar genom remissrundan särskilt svar på två frågeställningar.

  Förvaltningen föreslår nämnden att ställa sig positiv till ett gemensamt och långsiktigt styrdokument för Malmö stad där samverkan har en central roll för att tillsammans skapa en hållbar stad kopplat till kulturstrategin. Nämnden föreslås att anse det fördelaktigt att uppföljningen av stadsövergripande strategier integreras i och följer Malmö stads struktur för målstyrning i enlighet med stadens budgetprocess istället för att ha separata uppföljningsprocesser. Nämnden föreslås vilja vara delaktig i framtagande av en handlingsplan där nämndens verksamheter berörs.

  Bilagor

 11. Den 24 mars 2016 § 40 beslutade arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att nämndens arkivredovisning ska revideras årligen. Under år 2023 har arkivredovisningen setts över i sin helhet, vilket resulterat i att processer, handlingstyper och gallringsfrister ändrats, lagts till och tagits bort. Stadsarkivet har i enlighet med föreskrift för den kommunala arkivvården i Malmö stad genomfört tillsyn av förslaget till reviderad arkivredovisning.

  Bilagor

 12. Enligt skollagen 4 kap 3 §, ska ett systematiskt kvalitetsarbete genomföras både på huvud-mannanivå och enhetsnivå. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att systematiskt samt kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten, för att uppnå nationella mål. Nämnden har tidigare fastslagit ramverk för kvalitetsarbetet (GVN 2022-06-16, § 91 GYVF-2022-1892), ramverket reviderades av nämnden 2023-09-29 § 139. Syftet med ramverket är att skapa strukturer och systematik för huvudmannens arbete med att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet.

   

  Enligt det reviderade ramverket (GYVF-2023-3368) ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under januari månad ta del av en promemoria om avbrott och genomströmning inom vuxenutbildningen. Föreliggande PM behandlar genomströmning inom den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) och kopplas till indikatorerna i Skolverkets regeringsuppdrag. Genomströmning inom Komvux mäts utifrån elever som läst och avslutat en utbildning. Genomströmningen i denna PM analyseras utifrån andel kursdeltagare som gjort avbrott från utbildningen. Senaste tillgänglig statistik avser år 2022.

   

  Bilagor

 13. Skolinspektionen beslutade den 14 december 2023 att återkalla godkännandet för TAU Learning Aktiebolag som huvudman för TAU Hantverksskola Gymnasium i Malmö kommun. TAU bedriver utbildning på bygg- och anläggningsprogrammet och hantverksprogrammet. Återkallandet gäller från och med den 7 januari 2024.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att dessa elever erbjuds plats på Universitetsholmen Malmö Lärlingscenter som kan ta emot dem. Beslutet innebär att den gällande gymnasieorganisationen justeras med anledning av att gymnasieskolan TAU lagts ner.

   

  Bilagor

 14. Enligt gällande preliminär anpassad gymnasieorganisation 2024/2025 erbjuds programmet för anpassad gymnasieskola Administration, handel och varuhantering (AHADM) både på Valdemarsro gymnasium och på Malmö Restaurangskola. För att öka kvalitén och samla resurser och personal föreslås programmet enbart erbjudas på en av gymnasieskolorna – Malmö Restaurangskola.

  Bilagor

 15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkände 2023-12-19 § 190 gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till rapport om nämndens kompetensförsörjningsarbete 2023.

  På grund av ett skrivfel i rapportens tabell presenterad på sidan 6 överlämnas reviderad rapport för nytt godkännande.

  Bilagor

 16. Planerade aktiviteter och utbildningsdagar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024 redovisas i ärendet.

  Bilagor

 17. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

 18.   20

  Avstängning av elev på Malmö Lärlingscenter

 19.   21

  Avstängning av elev på Malmö Idrottsgymnasium

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.