Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordningen

 3.   3

  Information

 4. Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid en fristående gymnasieskola där huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen. Bidrag från hemkommunen till fristående gymnasie- och gymnasiesärskola regleras i 16 kap. 52-55 §§, 17 kap. 31-36 §§ samt 19 kap. 45-48 §§ skollagen (2010:800). I 13 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) finns det närmre bestämmelser om bidrag till enskilda huvudmän för dessa skolformer.

  Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret och beslutas före kalenderårets början. Preliminära belopp gäller till dess att nämndsbudget 2023 är beslutad i nämnd och därmed nya ersättningsnivåer. Erhållen ersättning justeras retroaktivt för 2023 efter att nämndens budget är fastställd med nya bidragsnivåer.

  Sedan 2010 har enskilda huvudmän möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom förvaltningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (22 § förvaltningslagen SFS 1986:223). Då ett beslut behöver tas per fristående huvudman som Malmö stad har elever placerade i gymnasieskola och gymnasiesärskola och expedieras innan årets slut föreslås nämnden besluta att delegera beslutsrätten per huvudman till ekonomichef i enlighet med de prislistor som beslutas i detta ärende.

  Bilagor

 5. Bidraget till folkhögskolor avseende svenska för invandrare består av fyra nivåer. Studieväg 1, studieväg 2, studieväg 3 samt studieväg 1-3 distans. Undervisningsformen distans bedöms vara mindre kostsam att bedriva än studieväg 1–3 i närundervisning. Det är verksamhetens bedömning att det går att bedriva SFI distans i egen regi för samma kostnad oavsett studieväg.

  Nämndsbudget 2023 är planerad för beslut i januari 2023 och därmed föreslår förvaltningen att behålla 2022 års prisnivåer till dess att nämndsbudget 2023 beslutats. Ersättningen justeras retroaktivt efter det att nämndens budget är fastställd.

  Bilagor

 6. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2023–2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar. Upphandlingsplanen ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022.

  Bilagor

 7. Malmö stadsrevision har granskat gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbete med arbetsmarknadsåtgärder. Syftet med granskningen var att bedöma om nämnden har en tillräcklig styrning, hantering och uppföljning av extratjänster och övriga arbetsmarknadsanställningar som säkerställer kommunfullmäktiges målsättning inom målområdet utbildning och arbete. Stadsrevisionens bedömde att nämnden inom ramen för granskningen inte har en helt tillräcklig styrning, hantering och uppföljning av extratjänster och övriga arbetsmarknadsanställningar.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i yttrande 25 februari 2022 § 25 redogjort för vilka åtgärder nämnden avsåg att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisats i rapporten samt när åtgärderna skulle vara genomförda. Vidare presenterades den förväntade effekten av åtgärderna.

  Revisorskollegiet har begärt att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska inkomma med ett uppföljande yttrande med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits under 2022 och redogöra för vilken effekt dessa haft i nämndens verksamheter.

  Bilagor

 8. Stadsrevisionen granskade under 2021 gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbete med intern kontroll. Syftet med granskningen var att bedöma om nämnden hade en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll. Rapportens sammanvägda bedömning var att nämnden inte hade en helt tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll. I januari 2022 beslutade nämnden om ett första yttrande till revisorskollegiet där nämnden redogjorde för vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de iakttagelser, bedömningar och rekommendationer som redovisades i rapporten.

  Revisorskollegiet har även ålagt nämnden att inkomma med ett uppföljande yttrande som redovisar vilka åtgärder som vidtagits under 2022 och vilken effekt dessa haft i verksamheten. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande att översända till revisorskollegiet.

  Bilagor

 9. Malmö stadsrevision har i slutet på 2021 granskat gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Syftet med granskningen var att bedöma om nämnden säkerställer ett ändamålsenligt dataskyddsarbete. I granskningsrapporten var den samlade bedömningen att nämnden inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt att dataskyddsarbetet bedrivs ändamålsenligt.

  Revisorskollegiet behandlade rapporten under januari 2021 och rapporten skickades till nämnden för yttrande. Yttrandet var avsett att ge svar på vilka åtgärder nämnden skulle vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisades i rapporten. Det framgick även när åtgärderna senast ska vara genomförda.

  Nämnden yttrade sig i mars 2022 med förslag på hantering av de åtgärdspunkter som lyfts i rapporten. Nämnden har under 2022 stärkt sitt arbete med dataskydd och informationssäkerhet.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljande yttrande att översända till revisorskollegiet.

  Bilagor

 10. Kommunstyrelsen har sänt Remiss från Miljödepartementet - Förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2022 till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.

   

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden berörs främst av programområde Styrmedel för hållbar konsumtion som innefattar förslag om mer hållbara måltider i skolan. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ställer sig positiv till förslagen i rapporten gällande mer hållbara måltider i skolan.

  Bilagor

 11. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte.

  Bilagor

 12. Bilagor

 13.   13

  Presentationer på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2022-12-16

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.