Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Ändring och fastställande av dagordning

 3. - Verksamhetsrapportering gymnasieskola och vuxenutbildningen, utbildningschefer Niklas Andersson och Jonas Svensson

  - Uppföljning nämndinitiativ, avdelningschef Elena Zukauskaite

  - Modern systemmiljö, avdelningschef Lisbeth Gyllander Torkildsen

   

 4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att det finns ett ledningssystem som säkerställer att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Författningen ska tillämpas på verksamheter som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387).

  Kommunfullmäktige har genom reglemente beslutat att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för att bedriva korttidstillsyn för skolungdom inom gymnasiesärskolan i enlighet med 9 kap. 7 § LSS. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde omfattar verkställighet av Funktionsstödsförvaltningens gynnande beslut i ärenden om korttidstillsyn enligt LSS.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har i samråd med funktionsstödsförvaltningen tagit fram förslag till ledningssystem gällande kvalitetsarbetet för verksamhet enligt LSS med korttidstillsyn.

  Bilagor

 5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gett gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag (2023-02-24 §24) att öka samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att verka för att fler individer med ekonomiskt bistånd ska genomgå vuxenutbildning. I ärendet beskrivs befintlig samverkansstruktur och pågående utvecklingsarbete inom ramen för bland annat den strategiska överenskommelsen (SÖK).

  Bilagor

 6. Varje nämnd i Malmö stad utgör egna upphandlande myndigheter och har ansvar för de inköp som görs inom nämndens verksamheter. Enligt Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamhet och enligt gällande lagstiftning ska upphandlande myndigheter besluta om riktlinjer för sin användning av direktupphandling. Riktlinjerna ska överensstämma med lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Riktlinjer vid direktupphandling beslutades av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-06-18, §70. Reviderade riktlinjer går upp till ny nämnd för beslut.

  Vid utskottets beredning av ärendet önskade utskottet att ärendet kompletterades med tidigare rutiner och riktlinjer till nämnden. Ärendet kompletteras med handlingar senare. 

  Bilagor

 7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om stadskontorets förslag till program för uppföljning av privata utförare med riktlinjer för nämnder och styrelser.

  Enligt kommunallagen ska kommuner kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen också säkra allmänhetens insyn. För att möta dessa krav ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, som bland annat framför följande:
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget att nämnden själv får välja uppföljningsmetodik utifrån tjänstens karaktär och innehåll i avtalen. Nämnden är även positiv till att uppföljning ska ske i samband med årsanalys och årsredovisning då detta är redan är en etablerad form för uppföljning och rapportering.

  Stadskontorets program för uppföljning av privata utförare lämnar inga skarpa förslag eller riktlinjer kring vilka tjänster som privata utförare innefattar utan lämnar till respektive nämnd att bedöma detta. Nämnden ser en risk med att denna otydlighet kommer medföra att nämnderna inom Malmö stad tolkar riktlinjerna olika och till följd av detta inte ger kommuninvånarna en samstämmig redogörelse över vilka avtal som lämnats ut till privata utförare. Nämnden efterfrågar även tydligare anvisningar för hur nämnderna ska rapportera i årsanalysen

  Bilagor

 8. Helårsprognosen för 2023 visar på ett överskott om 10 000 tkr, främst på grund av mindre antal elever än budgeterat inom gymnasie och vuxenutbildningen. Ett överskott prognostiseras för posterna färre vuxenutbildningsplatser och gymnasieplatser. Ett underskott prognostiseras för posterna statsbidrag och underskott i vuxenutbildningens egen regi.

   

  Bilagor

 9. Den 1 juli 2023 träder ändringar i Skollagen (2010:800) i kraft. Ändringarna ställer krav på kommuner att samverka inom planering, dimensionering och erbjudande av utbildning (2 kap. 2 b §). I Skåne och västra Blekinge finns ett samverkansavtal för gymnasieskola (Dnr LAI 23-001).

  För att säkerställa att lagstiftningens krav följs inom samverkansområdet samt öka förutsättningarna för att rätt utbildning på rätt plats med rätt kapacitet ska finnas i samverkansområdet har en bilaga till samverkansavtalet tagits fram av Skånes Kommuners politiska styrgrupp för gymnasiesamverkan.

  Bilagans syfte är att reglera hur den gemensamma processen för utbud och dimensionering ska utformas samt definiera berörda aktörernas funktioner och ansvar.

  Skånes Kommuners politiska styrgrupp beslutade 2023-04-13 § 3 att ställa sig bakom bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne och rekommenderade kommunerna i samverkansområdet att fastställa bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne.

  Bilagor

 10. Enligt Skollagen 15 kap. 30 § har varje kommun ansvar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning i egen regi eller genom samverkansavtal. Utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. Ungdomarna ska erbjudas ett allsidigt urval av yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram - programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår nämnden i detta ärende fastställa slutlig gymnasieorganisation 2023/2024.

  Bilagor

 11. International Baccalaureate (IB) är en internationell utbildning som erbjuds vid Malmö Borgar-skola. Utbildningen har sedan 2013 (GYVF-2013-290) vad gäller ansökan, mottagande och antagning reglerats på samma sätt som nationella program enligt svensk lagstiftning. Malmö Borgarskola erbjuder även International Baccalaureate Career-related Programmes (IB-CP) som är ett IB-program med yrkesinriktning. Även detta program ska regleras som ett nationellt program enligt svensk lagstiftning.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2013-12-13 § 74 att anta riktlinjer för mottagning och antagning av utbildningen. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har sett behov av revidering av nämnda riktlinjer och presenterar detta i föreliggande ärende. 

  Bilagor

 12. Ny gymnasieskola i Malmö Stad ska startas höstterminen 2024 inom fastigheten Gäddan 8.

  Namn för verksamheten behöver fastställas för att varumärkesbyggande, marknadsföring och gymnasievalskommunikation ska kunna påbörjas.

  Föreslaget namn, Malmö Neptunigymnasium, följer förvaltningens riktlinje för namngivning av verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

  Bilagor

 13. Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. En god intern kontroll tillser att verksamhetssystem och rutiner är ändamålsenliga, att redovisning är korrekt, att information rörande verksamheten är god och att verksamheten skyddas mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar.

   

  Arbetet med intern kontroll bygger på riskanalyser som genomförs inom respektive förvaltning för att identifiera, värdera och föreslå hantering av risker. De risker som bedöms vara prioriterade omsätts i internkontrollplaner bestående av planerade granskningar och direktåtgärder. Föreliggande rapport avser återrapportering av risker med höga riskvärden som inte återfinns i internkontrollplanen.

   

  Bilagor

 14. Under semesterperioden, 2023-06-23 – 2023-08-31, föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utöka möjligheten för andra vice ordförande och enskilda ledamöter att vid behov fatta beslut i brådskande fall där nämndens avgörande inte kan avvaktas (§ 39 KL) och i de ärenden som är delegerade till ordförande/vice ordförande, preciserade i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

  Bilagor

 15. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 16. Bilagor

 17.   19

  Presentationsunderlag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-05-25

 1. Nämndsekreterare Philip Nilsson genomför upprop.

 2. Vänsterpartiet och Moderaterna har inkommit med varsitt nämndinitiativ inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2023-05-25. 

 3. - Verksamhetsrapportering gymnasieskola och vuxenutbildningen, utbildningschefer Niklas Andersson och Jonas Svensson

  - Uppföljning nämndinitiativ, avdelningschef Elena Zukauskaite

  - Modern systemmiljö, avdelningschef Lisbeth Gyllander Torkildsen

   

 4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att det finns ett ledningssystem som säkerställer att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Författningen ska tillämpas på verksamheter som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387).

  Kommunfullmäktige har genom reglemente beslutat att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för att bedriva korttidstillsyn för skolungdom inom gymnasiesärskolan i enlighet med 9 kap. 7 § LSS. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde omfattar verkställighet av Funktionsstödsförvaltningens gynnande beslut i ärenden om korttidstillsyn enligt LSS.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har i samråd med funktionsstödsförvaltningen tagit fram förslag till ledningssystem gällande kvalitetsarbetet för verksamhet enligt LSS med korttidstillsyn.

  Bilagor

 5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gett gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag (2023-02-24 §24) att öka samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att verka för att fler individer med ekonomiskt bistånd ska genomgå vuxenutbildning. I ärendet beskrivs befintlig samverkansstruktur och pågående utvecklingsarbete inom ramen för bland annat den strategiska överenskommelsen (SÖK).

  Bilagor

 6. Varje nämnd i Malmö stad utgör egna upphandlande myndigheter och har ansvar för de inköp som görs inom nämndens verksamheter. Enligt Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamhet och enligt gällande lagstiftning ska upphandlande myndigheter besluta om riktlinjer för sin användning av direktupphandling. Riktlinjerna ska överensstämma med lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Riktlinjer vid direktupphandling beslutades av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-06-18, §70. Reviderade riktlinjer går upp till ny nämnd för beslut.

  Vid utskottets beredning av ärendet önskade utskottet att ärendet kompletterades med tidigare rutiner och riktlinjer till nämnden. Ärendet kompletteras med handlingar senare. 

  Bilagor

 7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om stadskontorets förslag till program för uppföljning av privata utförare med riktlinjer för nämnder och styrelser.

  Enligt kommunallagen ska kommuner kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen också säkra allmänhetens insyn. För att möta dessa krav ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, som bland annat framför följande:
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget att nämnden själv får välja uppföljningsmetodik utifrån tjänstens karaktär och innehåll i avtalen. Nämnden är även positiv till att uppföljning ska ske i samband med årsanalys och årsredovisning då detta är redan är en etablerad form för uppföljning och rapportering.

  Stadskontorets program för uppföljning av privata utförare lämnar inga skarpa förslag eller riktlinjer kring vilka tjänster som privata utförare innefattar utan lämnar till respektive nämnd att bedöma detta. Nämnden ser en risk med att denna otydlighet kommer medföra att nämnderna inom Malmö stad tolkar riktlinjerna olika och till följd av detta inte ger kommuninvånarna en samstämmig redogörelse över vilka avtal som lämnats ut till privata utförare. Nämnden efterfrågar även tydligare anvisningar för hur nämnderna ska rapportera i årsanalysen

  Bilagor

 8. Helårsprognosen för 2023 visar på ett överskott om 10 000 tkr, främst på grund av mindre antal elever än budgeterat inom gymnasie och vuxenutbildningen. Ett överskott prognostiseras för posterna färre vuxenutbildningsplatser och gymnasieplatser. Ett underskott prognostiseras för posterna statsbidrag och underskott i vuxenutbildningens egen regi.

   

  Bilagor

 9. Den 1 juli 2023 träder ändringar i Skollagen (2010:800) i kraft. Ändringarna ställer krav på kommuner att samverka inom planering, dimensionering och erbjudande av utbildning (2 kap. 2 b §). I Skåne och västra Blekinge finns ett samverkansavtal för gymnasieskola (Dnr LAI 23-001).

  För att säkerställa att lagstiftningens krav följs inom samverkansområdet samt öka förutsättningarna för att rätt utbildning på rätt plats med rätt kapacitet ska finnas i samverkansområdet har en bilaga till samverkansavtalet tagits fram av Skånes Kommuners politiska styrgrupp för gymnasiesamverkan.

  Bilagans syfte är att reglera hur den gemensamma processen för utbud och dimensionering ska utformas samt definiera berörda aktörernas funktioner och ansvar.

  Skånes Kommuners politiska styrgrupp beslutade 2023-04-13 § 3 att ställa sig bakom bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne och rekommenderade kommunerna i samverkansområdet att fastställa bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne.

  Bilagor

 10. Enligt Skollagen 15 kap. 30 § har varje kommun ansvar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning i egen regi eller genom samverkansavtal. Utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. Ungdomarna ska erbjudas ett allsidigt urval av yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram - programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår nämnden i detta ärende fastställa slutlig gymnasieorganisation 2023/2024.

  Bilagor

 11. International Baccalaureate (IB) är en internationell utbildning som erbjuds vid Malmö Borgar-skola. Utbildningen har sedan 2013 (GYVF-2013-290) vad gäller ansökan, mottagande och antagning reglerats på samma sätt som nationella program enligt svensk lagstiftning. Malmö Borgarskola erbjuder även International Baccalaureate Career-related Programmes (IB-CP) som är ett IB-program med yrkesinriktning. Även detta program ska regleras som ett nationellt program enligt svensk lagstiftning.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2013-12-13 § 74 att anta riktlinjer för mottagning och antagning av utbildningen. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har sett behov av revidering av nämnda riktlinjer och presenterar detta i föreliggande ärende. 

  Bilagor

 12. Ny gymnasieskola i Malmö Stad ska startas höstterminen 2024 inom fastigheten Gäddan 8.

  Namn för verksamheten behöver fastställas för att varumärkesbyggande, marknadsföring och gymnasievalskommunikation ska kunna påbörjas.

  Föreslaget namn, Malmö Neptunigymnasium, följer förvaltningens riktlinje för namngivning av verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

  Bilagor

 13. Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. En god intern kontroll tillser att verksamhetssystem och rutiner är ändamålsenliga, att redovisning är korrekt, att information rörande verksamheten är god och att verksamheten skyddas mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar.

   

  Arbetet med intern kontroll bygger på riskanalyser som genomförs inom respektive förvaltning för att identifiera, värdera och föreslå hantering av risker. De risker som bedöms vara prioriterade omsätts i internkontrollplaner bestående av planerade granskningar och direktåtgärder. Föreliggande rapport avser återrapportering av risker med höga riskvärden som inte återfinns i internkontrollplanen.

   

  Bilagor

 14. Under semesterperioden, 2023-06-23 – 2023-08-31, föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utöka möjligheten för andra vice ordförande och enskilda ledamöter att vid behov fatta beslut i brådskande fall där nämndens avgörande inte kan avvaktas (§ 39 KL) och i de ärenden som är delegerade till ordförande/vice ordförande, preciserade i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

  Bilagor

 15. Vänsterpartiet har 2023-05-24 inkommit med ett nämndinitiativ med förslag till uppdrag åt förvaltningen och ordförande att besvara frågor kopplade till elprogrammet på Universitetsholmens gymnasium. 

  Bilagor

 16. Moderaterna har 2023-05-24 inkommit med ett nämndinitiativ avseende förslag till uppdrag om att senast höstterminen anordna en träff med Malmö stads samtliga fria och kommunala gymnasierektorer i syfte att bygga upp ett fungerande samarbete. 

  Bilagor

 17. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 18. Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.