Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordningen

 3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås inrätta ett arbetsutskott samt att välja ledamöter och ersättare till arbetsutskottet under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Arbetsutskottet föreslås benämnas gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott och bestå av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

 4. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen. Nämnden utser därför namngivna personer med rätt att företräda nämnden/förvaltningen och underteckna handlingar å dess vägnar. Detta kan gälla allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.

 5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har den 28 oktober 2022 § 150 beslutat om sammanträdestider för år 2023. Justering av sammanträdestiderna gjordes den 25 november 2022 § 166. Den nytillträdda gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i detta ärende att fastställa sammanträdestiderna för gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 2023. Sammanträdestider för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott samt presidieberedning beslutas på respektive organs första sammanträde år 2023.

 6.   6

  Information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.