Hoppa över navigering
 • Delårsrapporten är nämndens andra uppföljningsrapport för året. Den syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av verksamhet och ekonomi i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten avser perioden januari-augusti 2020 och omfattar en avstämning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad.

 • Budgetskrivelsen är gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens information till kommunstyrelsen inför styrelsens beredning av förslag till kommunfullmäktiges budget. I budgetskrivelsen beskriver nämnden sina största utmaningar på kort och lång sikt utifrån förändringar i omvärlden samt pågående och planerad förändring, effektivisering och kvalitetsutveckling av verksamheten.

 • Respektive nämnd ska varje år anta en verksamhetsspecifik lokalbehovsplan som fastslår lokalbehovet inför kommande år. På uppdrag av kommunstyrelsen ska nämnden lämna in uppgifter för att sammanställa kommunens samlade lokalbehov. Lokalbehovsplanen är grunden för det investeringsbehov av framtida lokaler som redovisas och beslutas i samband med kommunens mål och budget.

 • Miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-06-17 att skicka ut förslaget till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 på remiss till samtliga nämnder, kommunala bolag samt ett antal övriga intressenter för kännedom och synpunkter. Programmet är Malmös lokala agenda för arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av förslaget och kan bidra till de tre målen i miljöprogrammet genom att i första hand skapa förutsättningar för kärnuppdraget. Samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde strävar efter att vara hälsofrämjande och klimatsmarta inom ramen för kommunfullmäktiges mål om minskade utsläpp av växthusgaser så som det anges i Malmö stads budget 2020.
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lämnar synpunkter enligt föreliggande yttrande.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-15 att skicka, utan eget ställningstagande, förslag till ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer på remiss till samtliga nämnder, bolag och berörda fackförbund samt förslag till modell för Malmö stad att genomföra klimatväxling och förslag till miljö- och hälsofrämjande åtgärd i form av möjlighet till förmånscykel för Malmö stads medarbetare på remiss till samtliga nämnder och berörda fackförbund med svar till stadskontoret senast den 2 oktober 2020.
  Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer syftar till en förändring av res- och mötesvanorna för att minska klimatpåverkan och bidra till en minskning av stadens kostnader för resor. Förslaget tydliggör hur Malmö stad ser på användning av privat bil i tjänsten och användning av flyg vid tjänsteresor.
  Förslaget till klimatväxlingsmodell innebär att varje resa med flyg eller med privat bil i tjänst skapar ett påslag med 50 %. Dessa påslag används i första hand till subventionering av kollektivtrafikresande i tjänsten för alla anställda i Malmö stad. I andra hand enligt en åtgärdslista med beteendefrämjande och miljöfrämjande insatser som beslutas årligen av stadsdirektören i samråd med förvaltningschefsgruppen.
  Utifrån uppdrag gällande miljö- och hälsofrämjande förmåner för anställda har förslås att möjligheten till förmånscykel för Malmö stads anställda genom bruttolöneavdrag införs. En förmån i form av cykel eller elcykel går att få kostnadsneutral för arbetsgivaren genom bruttolöneavdrag samtidigt som nettovinst uppstår för den anställda.
  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår nämnden att ställa sig positiv till samtliga tre förslag; ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, klimatväxlingsmodell respektive förmånscykel. Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande påpekar att det behöver klargöras vilket mandat närmaste chef har att bevilja undantag från policy med riktlinjer både gällande resor med flyg och resor med egen bil samt att detta lämpligen kan göras i tillämpningsanvisningar till mötes- och resepolicyn. Vidare föreslås att det i yttrandet framförs att fördelningen av medel från klimatväxlingsmodellen ska ta hänsyn till respektive förvaltnings resmönster gällande klimatsmarta resor, kollektivtrafik, cykling eller till fots. Slutligen föreslås att det i yttrandet anges att de ekonomiska förutsättningarna bör framgå vid erbjudande om förmånscykel, vilka inkomstlägen som påverkar sjukpenning, föräldrapenning och ersättningar från arbetsgivaren såsom semestertillägg, extra föräldrapenning och liknande.

 • Nämnden är av uppfattningen att det är upp till varje nämnd att bestämma hur detaljerad nämndsbudget ska vara utifrån hur verksamheten är styrd och inte kommunstyrelsens uppdrag att fördela längre än ram till varje nämnd. Central styrning av detaljerade ekonomiska ramar för varje verksamhet för respektive nämnd blir svår att applicera då olika lagar och riktlinjer styr olika verksamheter vilket kräver stor detaljkunskap. Nämnden grundar sin uppfattning utifrån beslutat reglemente.

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets promemoria Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser som behandlar nödvändiga förändringar av utredningen Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) vilken ligger till grund för beslut om att införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Syftet med att införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor är att öka kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen.
  Förslagen i promemorian som denna remiss behandlar kommer av att det i Regeringskansliets beredning av betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) konstaterats att förslag gällande införandet av skyddad yrkestitel för undersköterska behöver kompletteras.
  Sammantaget är nämnden positiv till de förslag som redovisas i promemorian och ställer sig bakom dessa.

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillsammans med grundskolenämnden fått i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig för Malmö stads räkning gällande Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Förordning om skolenhetsregister (U2020/04723/GV).

  Promemorian föreslår en ny förordning om skolenhetsregister som reglerar att Skolverket ska föra ett skolenhetsregister som hanteras utanför myndighetens statistikverksamhet och därför ej omfattas av statistiksekretess.
  Sammantaget är nämnden positiv till de förslag som redovisas i promemorian och ställer sig bakom dessa.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.