Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordningen

 3.   3

  Information

 4.   4

  Avstängning av elev på Pauliskolan

 5.   5

  Avstängning av elev på Pauliskolan

 6.   6

  Avstängning av elev på Komvux Malmö

 7. Enligt skollagen är målet för den kommunala vuxenutbildningen att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Det ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personliga utveckling. En förutsättning för att öka andelen malmöbor som är självförsörjande är ett allsidigt utbud inom reguljär vuxenutbildning och möjlighet till riktade insatser där introduktionsutbildningar utgör ett insteg till reguljära studier. I ärendet redovisar förvaltningen förslag till plan för organisation för vuxenutbildningen budgetåret 2023.

  Bilagor

 8. I nämndsbudget tas varje år ett nämndsbeslut om prislistor för vuxenutbildningen gällande folkhögskolornas sfi samt interkommunala utbildningsplatser. För att möjliggöra transparens och tydlighet för hur vuxenutbildningens resursfördelningsmodell fungerar och möjliggöra huvudmannens inflytande presenteras i detta ärende, förslag till förändring av resursfördelningen inom vuxenutbildningen som helhet.

  Bilagor

 9. Denna rapport handlar om elevers utveckling mot målen, och är en del av en serie rapporter som presenteras för nämnden över året. Huvudmannens ansvar för elevers inflytande, trygghet och studiero, elevhälsa och likvärdighet, frånvaro och avbrott, genomströmning samt övergångsarbete följs upp under året i separata rapporter och promemorior.

  Bilagor

 10. Antagningsenheten har sammanställt en antagningsrapport med bilagor för gymnasieskolan 2022. Rapporten omfattar utbud, sökande och antagna för gymnasieskolorna i Malmö oavsett huvudman samt Malmöungdomars val och antagning i annan kommun eller friskola.

  Gymnasieantagningen avslutade den 15 september 2022 antagningen inför läsåret 2022/2023 till de nationella programmen. Därefter går ansvaret över till rektorerna för dessa program. Antagningen till introduktionsprogrammen ligger kvar på gymnasieantagningen hela läsåret.

  Bilagor

 11. Antagningsenheten har sammanställt antagningsrapport för gymnasiesärskolan 2022. Rapporten omfattar utbud, sökande och antagna för gymnasiesärskolans program i Malmö samt en prognos för kommande läsår i form av statistik över grundsärskolans elevunderlag.

  Bilagor

 12. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda och införa en maxgräns på antal elever per kurator och skolpsykolog. Bakgrunden till uppdraget är en motion av Mohamed Yassin (MP) och Stefana Hoti (MP) om barn och ungas psykiska ohälsa. Kommunfullmäktige biföll 2022-03-31 motionens yrkande om att grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och införa en maxgräns på antal elever per kurator och skolpsykolog.

   

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utrett ärendet och föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att fatta beslut om en skrivelse till kommunfullmäktige att beakta i kommande budgetprocess.

  Bilagor

 13. Föreliggande ärende avser ett tillägg till Gymnasieorganisation 2023/2024 som beslutades av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 30 september 2022. Nationella yrkespaket består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen kan användas på gymnasieskolans introduktionsprogram. Genom att erbjuda det nationella yrkespaketet Larm och säkerhet möter gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden elevernas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden, branschens efterfrågan och tillhandahåller ett större utbud inom erbjudna yrkespaket.

  Bilagor

 14. Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av gymnasieskolan Pauliskolan, Malmö kommun för att bedöma om den granskade verksamheten följer gällande bestämmelser. Skolinspektionen genomförde tillsynen av Pauliskolan mellan den 19 och 21 april 2022. I Skolinspektionens beslut daterat 2022-06-15 framgår att det finns brister inom områdena extra anpassningar, utbildning på introduktionsprogram och ordningsregler.


  Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Malmö kommun att senast den 1 november 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. Föreliggande ärende innehåller en redovisning av de åtgärder som genomförts utifrån Skolinspektionens beslut.

  Bilagor

 15. Stadsrevisionen granskade under 2021 gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbete med intern kontroll. Granskningsrapportens sammanvägda bedömning var att nämnden inte hade en helt tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll. Utifrån granskningsresultaten ålade revisorskollegiet nämnden att inkomma med ett yttrande som gav svar på vilka åtgärder nämnden avsåg att vidta med anledning av de iakttagelser, bedömningar och rekommendationer som redovisades i rapporten. Nämnden beslutade om yttrande till revisorskollegiet på sammanträde den 28 januari 2022. Ett av nämndens åtaganden var att genomlysa de tre senaste årens (2019,2020,2021) interna kontrollplaner för att säkerställa att alla åtgärdsförslag återrapporteras. I ärendet återrapporteras åtgärder kopplade till totalt fem granskningarna från åren 2019, 2020 och 2021.

  Bilagor

 16. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska årligen fastställa sammanträdestider för nästkommande år. Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 2023.

  Bilagor

 17. Stadsbyggnadsnämnden har sänt granskning av Översiktsplan för Malmö till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är positiv till förslaget men påpekar vikten av att barn- och ungas plats i staden analyseras samt att skolornas viktiga roll i stadsbyggnadsprocessen betonas och vidareutvecklas.

  Bilagor

 18. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot remiss av Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2023-2025. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är positiv till handlingsplanen och ett fortsatt samarbete med Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC).

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på att chefers och medarbetares kompetens kring minoritetslagstiftning fördjupas och att samarbetet med IRIS-skolan fortsätter och utvecklas ytterligare.

  Bilagor

 19. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte.

  Bilagor

 20. Bilagor

 21.   21

  Presentationer på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2022-10-28

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.