Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Beviljande av närvaro och yttranderätt

  • Skolverket, David Folke och Agnes Duregård

  • Lägesrapport, Martin Roth 

  • Information från skolchef/förvaltningsdirektör Anneli Schwartz

   • Stadsrevisionens årsrapport för GVN 2023
   • Skolinspektionen (Agnesfrids gymnasium, Bellevue gymnasium och MLC)
   • Lägesrapport UH
  • Verksamhetsrapportering gymnasieutbildningen, utbildningschef Johan Aspelin

  • Larmkedja, säkerhetssamordnare Arber Jasharaj

 4. Kvalitetsrapporten: Elevers utveckling mot målen inom vuxenutbildningen utgår från skollagens tredje kapitel, läroplanen för vuxenutbildning samt förordningen om vuxenutbildning. I kvalitetsrapporten ingår att följa upp måluppfyllelsen, verksamheternas arbete med elevens stöd och stimulans i sitt lärande, elevens utveckling av kunskap och kompetens samt verksamheternas lokala kompetensförsörjning till arbetslivet.

  Föreliggande rapport beskriver och analyserar resultatet för de elever som under 2023 har fullföljt sin utbildning. Resultatet visar på en positiv utveckling. Inom Komvux allmänna kurser på gymnasial nivå har elevernas resultat i matematik förbättrats. Inom yrkesutbildningarna i egen regi har andelen godkända betyg har bibehållits på en redan hög nivå samtidigt som andelen elever som avbryter sina studier har minskat från en redan låg nivå. Större andel elever som avslutar sfi fortsätter med studier på grundläggande nivå.

   

 5. Med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Bellevue gymnasium (GYVF-2023-2496) har det framkommit att det finns behov av att göra förändringar i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning. Skolinspektionens tillsyn visade bland annat att det inte fattas korrekta beslut om att minska utbildningens omfattning på introduktionsprogram på grund av särskilda skäl enligt 17 kap. 6 § skollagen (2010:800). Med anledning av detta ser nämnden behov av förstärkta åtgärder och föreslår mot denna bakgrund att delegat ska ändras från biträdande rektor till rektor vad gäller sådana beslut (se punkt 2.3.5 i nämndens delegationsordning).

 6. Den 31 oktober 2023 beslutade Skolinspektionen att förelägga Malmö stad att vidta åtgärder angående utbildningen på Bellevue gymnasium. Malmö stad förelades att lämna en redovisning angående de vidtagna åtgärderna senast den 22 april 2024. Skolinspektionen beviljade anstånd att inkomma med en redovisning till den 26 april.

  Malmö stad har vidtagit åtgärder på samtliga fyra punkter i Skolinspektionens föreläggande.

  1. Se till att individuella studieplaner för elever på introduktionsprogram, i de fall det är aktuellt, även innehåller uppgifter om insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling och som ingår i elevens utbildning.
  2. Upphör att undervisa elever i grundskoleämnen som de har godkända betyg i.
  3. Se till att utbildningen på introduktionsprogram bedrivs i en omfattning som motsvarar heltidsstudier, om det inte finns särskilda skäl att minska utbildningens omfattning för en elev som begär det.
  4. För varje anmälan om behov av särskilt stöd som inkommer till rektorn eller den rektorn har delegerat det till, ska rektorn se till att starta en utredning. Rektorn ska dokumentera hur många sådana anmälningar som inkommit till rektorn under perioden den 31 oktober 2023 till den 15 april 2024 samt vilket datum utredning har startat för respektive elev.
 7. Ljud- och Bildskolan LBS har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan LBS Kreativa Gymnasiet Malmö på adress i Malmö kommun från och med läsåret 2025/26.

  En utökning av estetiska programmet i Malmö bidrar, utifrån Skolverkets planeringsunderlag, inte till en ändamålsenlig dimensionering av gymnasial utbildning i Malmö och i samverkansområdet. Ljud- och Bildskolans utökning av platser trots minskad efterfrågan av programmet, riskerar därför att leda till en överetablering av utbildningsplatser. För Malmö stad kan konsekvensen av överetableringen bli att en skola eller utbildning måste avvecklas. Nämnden bedömer således att en etablering av estetiska programmet inriktning e-sport vid Ljud och Bildskolan Malmö sannolikt skulle innebära påtagligt negativa följder på lång sikt för den kommunala skolorganisationen.

 8. Skolinspektionen har skickat ansökan från Sveriges Ridgymnasium om godkännande av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Sveriges Ridgymnasium Svedala på Bökeberg Gård och Arena i Svedala kommun för yttrande till Malmö stad. Nämnden har möjlighet att yttra sig över om utbildningen innebär påtagligt negativa följder för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna.

  Förvaltningen föreslår nämnden att bedöma att en etablering av ridsport (NIU) enligt ansökan sannolikt skulle innebära påtagligt negativa följder på lång sikt för den kommunala skolorganisationen och för samverkansområdet.

   

 9. Designgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Designgymnasiet Malmö i Malmö kommun från och med läsåret 2025/2026.

  Malmö stad genom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).

  Föreliggande ansökan avser utökning av nationella program. Designgymnasiet Malmö erbjuder idag estetiska programmet inriktning bild- och formgivning, teknikprogrammet inriktning samhällsbyggande och miljö och teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling i Malmö och söker nu rätt till bidrag för utökning med estiska programmet inriktning modedesign. Programmet beräknas fullt utbyggt omfatta 36 elever.

  Skolverket bedömer i det regionala planeringsunderlaget för gymnasial utbildning i Skåne att andelen platser inom det estetiska programmet bör minska i Skåne. Skolverket ser även att ungdomars efterfrågan avseende estetiska programmet har minskat under de senaste åren samt att det finns risk för överskott av utbildad arbetskraft på arbetsmarknad.

  En utökning av estetiska programmet i Malmö bidrar, utifrån Skolverkets planeringsunderlag, inte till en ändamålsenlig dimensionering av gymnasial utbildning i Skåne och riskerar därför att leda till en överproduktion av utbildningsplatser. Förvaltningen föreslår nämnden således att bedöma att en etablering av estetiska programmet inriktning modedesign vid Designgymnasiet Malmö sannolikt skulle innebära påtagligt negativa följder på lång sikt för den kommunala skolorganisationen och för Malmöbor.

 10. DBGY Kronan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Lund på Kiliansgatan 12 i Lunds kommun från och med läsåret 2025/2026. Malmö stad får möjlighet att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen. En utökning av estetiska programmet bidrar inte enligt Skolverkets planeringsunderlag till en ändamålsenlig dimensionering av gymnasial utbildning inom samverkansområdet. Drottning Blankas gymnasiums planerade utökning om 36 platser trots minskad efterfrågan av programmet, riskerar därför att leda till en överetablering av utbildningsplatser. Förvaltningen föreslår att nämnden således bedömer att en etablering av estetiska programmet inriktning modedesign sannolikt skulle innebära påtagligt negativa följder på lång sikt för den kommunala skolorganisationen och för närliggande kommuner.

   

   

   

 11. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att lämna remissvar på utkast till lagrådsremiss från regeringen: ”Remiss av Utbildningsdepartementet om Skärpta krav i sfi”.

  Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) stärks. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och innebär bland annat att rätten att delta i sfi ska som huvudregel gälla i tre år. För den som har tagits emot till sfi före ikraftträdandet ska rätten att delta i utbildningen gälla till och med den 31 december 2027.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig i grunden positiv till förslagen i lagrådsremissen. För Malmö stad kommer förslaget att beröra cirka 1000 sfi-elever på framför allt sfi studieväg 1, det vill säga elever med kort utbildning, som med lagändringarna riskerar att inte kunna avsluta sfi inom tre år. Om dessa elever inte kan läsa sfi, så måste det finnas en hållbar lösning inom staden för dessa individer. Nämnden poängterar att bland annat utökat stöd och fler undervisningstimmar i sfi för individerna kommer att bli en följd av förslaget. Detta måste kompenseras ekonomiskt av staten. Dessutom måste kommunerna kompenseras för den ökade administration som är en följd av förslagen i lagrådsremissen.

  Den individuella studieplanen ska följa eleven under sfi-utbildningen, även om eleven under utbildningen byter huvudman. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden poängterar att rutinerna kring detta måste förtydligas.

  Ändringarna i skollagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. För den som har tagits emot till sfi före ikraftträdandet ska rätten att delta i utbildningen gälla till och med den 31 december 2027. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga särskilda invändningar mot detta förslag, utan menar att regeringen argumenterar väl för denna förändring. Dock är det viktigt att det görs en konsekvensbeskrivning av vad tidsbegränsningen av sfi innebär för gruppen elever som inte kommer att klara kursen

   

 12. Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet Uppföljning för utveckling – ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola (SOU 2023:95) till Malmö stad. Stadskontoret sammanställer yttrandet från berörda förvaltningar.

  I betänkandet lämnas förslag som syftar till att skapa ett sammantaget uppföljningssystem för att möta identifierade behov av ökad kunskap och statistik rörande villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet. Förslagen handlar om förbättrad verksamhetsstatistik på nationell nivå, förtydligade och förstärkta uppdrag till de statliga skolmyndigheterna samt ökad samverkan såväl mellan dessa myndigheter som med övriga nordiska länder. Vidare läggs förslag om framtagande av ett standardiserat självskattningsmått för de enkätundersökningar som genomförs med berörda barn, vårdnadshavare och elever samt om stöd till forskning på området. Slutligen föreslås ett sammanhållande ansvar till Skolverket för uppföljning, analys och redovisning av resultaten av det föreslagna uppföljningssystemet samt tillsättandet av ett ungdomsråd, bestående av representanter för funktionshinderorganisationerna, som ska medverka i Skolverkets uppföljnings- och utvärderingsarbete.

  Utgångspunkten för utredningens arbete är att kunskaperna om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet är fragmentariska och har betydande luckor.

  Mot bakgrund av den problembild som finns gällande berörda barn och elevers villkor i skolväsendet är det tydligt att åtgärder behöver vidtas samt att de identifierade behoven av mer kunskap och statistik på området behöver mötas.

  Förvaltningen föreslår därför att nämnden ställer sig positiv till de förslag utredningen lämnar om ett sammantaget uppföljningssystem rörande villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet samt lämnar nedan yttrande.

 13. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till revidering av ”Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamheten” (STK-2016-1296 2018-03-19). Förslaget innefattar generella och specifika uppdateringar samt tillägg kring nämndernas och de helägda bolagens ansvar för organisering av sin inköpsverksamhet. Riktlinjerna kompletterar inköpspolicyn och innefattar övergripande metodbeskrivningar för hur inköpsverksamheten i Malmö stad bör bedrivas.

  Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra nämndernas ansvar beträffande inköp och upphandling, men även att visa riktning i organiseringen och hanteringen av inköpsverksamheten. I de reviderade riktlinjerna för inköpsverksamheten förtydligar stadskontoret nämndens ansvar att ha en effektiv, ändamålsenlig och rättssäker inköpsverksamhet med rätt kompetens, tydlig inköpsorganisation och behöriga beställare.


  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen rekommenderar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ställa sig positiv till att stadskontorets upphandlingsenhet föreslås ansvara för att ramavtal upphandlas inom samtliga avtalsområden där inköpsbehoven berör flera nämnder. Som det ser ut idag kan flera nämnder ha ett identiskt inköpsbehov men nekas upphandlingssupport med hänvisning till att det totala inköpsbeloppet är för lågt.

  Förvaltningen rekommenderar nämnden att betona vikten av att stadskontorets upphandlingssupport även behöver vara ett stöd åt nämnderna vid komplexa nämndspecifika upphandlingar under tröskelvärdet, dvs. vid direktupphandlingar.

 14. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över motionen av John Roslund (M) om att införa en repetitionsvecka. Enligt motionen visar gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens analyser att de flesta elever som väljer att hoppa av gymnasieskolan gör det i början av höstterminen. John Roslund menar att en stor andel av de som hoppar av gymnasiet sannolikt är elever som gått på sommarskolan och som hade behövt extra stöd vid terminsstarten i form av repetition. Motionen föreslår därför att de som klarat sommarskolan ska erbjudas en repetitionsvecka i samband med skolstart i syfte att fräscha upp de kunskaper de skaffat sig i sommarskolan.

  Motionen har en god intention. Dock anser nämnden att om en repetition ska erbjudas behöver den vara tillgänglig för alla elever i årskurs 1 för att säkerställa likvärdighet. Vidare anser nämnden att en hel vecka är för omfattande för elever som har sommarlov vilket bekräftas av nämndens ungdomsråd. Det finns även en utmaning i att tillgodose att det finns lärarresurser för en repetitionsvecka.

  Med utgångspunkt av det som framkommer i yttrandet föreslår förvaltningen att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

   

 15. Verksamhetens namn är en viktig del i varumärkesorienteringen samt är en kulturbärare som bidrar till att skapa identitet och tillhörighet. På grund av nya bestämmelser i skollagen och för tydligheten kring utbildningens innehåll och placering föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att nämnden godkänner byte av namn från ”Lärvux i Malmö” till ”Anpassad Komvux Malmö”. Namnändringen träder i kraft den 1 maj 2024.

 16. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2023-01-17 § 3 att utse Surra Al Sakban (MP) till ersättare för perioden 2023-01-12 till 2026-12-31. Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2024 har avsägelse kommit in för politiska uppdrag för Surra Al Sakban (MP) (STK-2024-554). 

  Nämnden ska enligt nämndens arbetsordning utse ny ersättare i arbetsutskottet bland nämndens ledamöter eller ersättare. 

  Paragrafen föreslås att justeras omedelbart.

 17.   18

  Anmälningar för kännedom

 18. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.