Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordningen

 3.   3

  Information

 4. Kvalitetsrapport - elevers utveckling mot målen, gymnasieskolan 2021/2022, utgår från skollagens tredje kapitel och utvärderar nämndens arbete med kommunfullmäktigemålen inom målområdet Utbildning och arbete.

  I rapporten följs elevernas kunskapsutveckling i enlighet med skollagens syfte för de olika skolformerna. I rapporten ingår uppföljning måluppfyllelsen, verksamheternas arbete med ledning och stimulans, elevers och vårdnadshavares löpande information om elevens utveckling samt arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

  Bilagor

 5. Rapporten – likvärdighet och pedagogiskt stöd, vuxenutbildningen 2021/2022, utgår från skollagens första och andra kapitel och utvärderar nämndens kompensatoriska uppdrag. Rapporten redogör för huvudmannens ansvar för lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning och hur verksamheterna har kompenserat för skillnader i elevernas bakgrund och för deras olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Bilagor

 6. Rapport - övergångar mellan skolformer utgår från skollagens andra och tredje kapitel och fokuserar på Malmö stads arbete med övergångar mellan och inom skolformer. I rapporten utvärderas i vilken mån övergångsarbetet har bidragit till att eleven kunnat gå igenom sin utbildning utan hinder och att verksamheterna i sitt arbete underlättat övergången för eleven från en skolform till en annan. Vidare beskrivs det kommunala aktivitetsansvarets (KAA-UngMalmö) och elevhälsans roll i övergångsarbetet.

  Bilagor

 7. Som ett led i arbetet med kommunfullmäktigemålen ”Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande” och ”Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med särskilt fokus på svenska språket”, satsar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i budget 2022 på fler utbildningar som kombinerar yrkesutbildning med svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk.


  Syftet med nämndens satsning är att möjliggöra övergångar från sfi och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå till studier som leder till anställningsbarhet.

  Under 2022 har gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen startat ett projekt för att skapa fler kombinationsutbildningar med olika yrkesutgångar för vuxenstuderande.

  Bilagor

 8. Samhällsorienteringsverksamheten inom vuxenutbildningen vill initiera ett avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) för samverkan mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Hela människan gällande anordnande av kurser i samhällsorientering riktat till den thailändska gruppen.

  Bilagor

 9. Stadsbyggnadskontoret har översänt ändring av detaljplan för fastigheten Tuborg 1 i Fågelbacken i Malmö till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har synpunkter på cykelparkeringsregleringen i planförslaget.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen konstaterar att förslaget innebär avsteg från minsta parkeringsbehov som använts tidigare för skolorna i kommunal regi och bedömer således att förslaget, i sin nuvarande form, inte överensstämmer med policyns likvärdighetsprincip.

  Bilagor

 10. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska årligen fastställa sammanträdestider för nästkommande år. Beslut om sammanträdestider för 2023 fattades den 28 oktober 2022 § 150. Efter att beslutet fattades har behov av att flytta nämndens konstituerande sammanträde uppkommit. Därför föreslås att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens konstituerande sammanträde flyttas från den 9 januari 2023 till den 12 januari 2023.

  Även datum för utbildning av den nytillträdda nämnden föreslås i detta ärende.

  Bilagor

 11. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte.

  Bilagor

 12. Bilagor

 13.   14

  Avstängning av elev på Pauliskolan

 14.   15

  Avstängning av elev på Pauliskolan

 15.   16

  Avstängning av elev på Agnesfrids gymnasium från viss utbildning med praktiska inslag

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.