Hoppa över navigering
  • Föreliggande utredning är en slutrapportering av det uppdrag som nämnden formulerat i Nämndsbudget 2020 till förvaltningen om att ta fram alternativ till den befintliga resursfördelningsmodell som gäller för gymnasieskolorna i staden. En förändrad modell ska skapa förutsättningar för större likvärdighet. En förändrad modell ska också vara transparent och tydlig för nämnd, förvaltning, skolor och fristående huvudmän.

  • I motion till kommunfullmäktige föreslår Magnus Olsson (SD) kommunfullmäktige besluta att i enlighet med motionens intentioner uppdra åt berörda nämnder att utreda ett införande av avgifter för tolktjänster, för personer som vistats i Sverige mer än två år samt att efter genomförd utredning, ge berörda nämnder i uppdrag att införa avgifter för tolktjänster, samt att ge undantag för den enskilde som är synskadad, hörselskadad eller talskadad.
    Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har, som en av åtta nämnder, fått motionen på remiss.
    Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer, mot bakgrund av de krav som ställs i förvaltningslagen § 13 gällande myndigheters serviceskyldighet och för att den enskilde ska kunna tillvarata sina intressen och sin rätt, det som varken lämpligt eller möjligt att genomföra motionens förslag.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.