Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordningen

 3.   3

  Information

 4. Inför nämndsbudget 2021 beslutade nämnden att anta en ny resursfördelningsmodell för gymnasie- och gymnasiesärskola – med syfte att öka likvärdigheten. Inför nämndsbudget 2022 gjordes en utvärdering för ytterligare justeringar av modellen (GYVF-2021-2954).

  Utvärderingen baserar sig på den resursfördelningsmodell som ligger till grund för nämndsbudget 2022 och ger förslag på justeringar inför nämndsbudget 2023 för att ta steg mot ökad likvärdighet.

  Malmö stads budget 2023 med plan för åren 2024-2025 ska segregationen minska och Malmö ska bli en mer jämlik stad så att alla ges möjligheter att leva goda liv. Välfärden ska finnas där för alla som behöver den. Fler unga i Malmö ska klara skolan och gå ut gymnasiet. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ge eleven en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Alla ska ha rätt till stöd och stimulans för att kunna nå så långt som möjligt. Resultatskillnaderna mellan Malmös skolor är stora och speglar i sin tur barns ojämlika uppväxtvillkor och socioekonomiska förutsättningar i staden. Det sambandet måste brytas. Malmö stad ska fortsätta att sträva efter minskad skolsegregation med de medel som står kommunen till buds. Särskilt fokus ska läggas vid att synliggöra yrkesutbildningens möjligheter.

  Förbrukningsmaterial relaterat till de nationella yrkesutbildningarna har under 2022 ökat betydligt. Från 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskolan. Detta innebär förändringar som kan komma att påverka kostnadsbilden för programmen.

  Malmö stad ligger relativt högt i prissättningen kring majoriteten av programmen inom gymnasiet när man jämför med riksprislistan, andra skånska kommuner samt storstadsregionerna. Malmö avviker främst gällande lokalkostnad per elev men även inom andra poster. För att möjliggöra större likvärdighet och korrigera förhållandet till riksprislistan inför 2023 har förslag tagits fram och inarbetats i nämndsbudget.

  Bilagor

 5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget är nämndens överordnade styrdokument.

  I nämndsbudget ingår en beskrivning av hur nämnden planerar att arbeta utifrån kommunfull-mäktiges mål och utifrån de uppdrag som tilldelats gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

  I nämndsbudget ingår även plan för verksamhet och plan för ekonomin utifrån Malmö stads budget 2023.

  I föreliggande ärende ingår Plan för verksamhet och Plan för ekonomin. Plan för kommunfullmäktigemål och de budgetuppdrag som tilldelats nämnden beslutas i mars 2023.

  Bilagor

 6. Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid en fristående gymnasieskola där huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen. Bidrag från hemkommunen till fristående gymnasie- och gymnasiesärskola regleras i 16 kap. 52-55 §§, 17 kap. 31-36 §§ samt 19 kap. 45-48 §§ skollagen (2010:800). I 13 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) finns det närmre bestämmelser och bidrag till enskilda huvudmän för dessa skolformer. Priserna för Grundbelopp gy samt gysär är förenligt med nämndsbudget 2023 (GYVF 2022-4997). För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom förvaltningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (22 § förvaltningslagen SFS 1986:223).

  Bilagor

 7. Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner bokförs så att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna samt att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Nämnden ansvarar för att denna attestförteckning hålls aktuell och förvaras på ett överskådligt sätt.

  Den 8 februari 2023 behandlar kommunstyrelsen ett ärende om uppdatering av tillämpningsanvisningarna avseende attest av presidiets utgifter. Uppdateringen avser att beslutattest av nämndens löpande utgifter för till exempel administration, lokaler, samt enklare förtäring vid nämndsmöten ska kunna beslutattesteras inom nämndens förvaltningsuppdrag av tjänsteperson. I ärendet revideras även ersättning till förtroendevald som utbetalas i enlighet med arvodesregler för förtroendevalda i Malmö stad.

  I samband med uppdateringen har även en reviderad attestinstruktion och attestförteckning tagits fram.

  Beslutet föreslås börja gälla den 1 mars 2023.

  Bilagor

 8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens krisledningsplan syftar till att beskriva förvaltningens övergripande arbete med att minska sårbarheter inom nämndens uppdrag samt att hantera fredstida krissituationer och oönskade händelser. Krisledningsplanen har blivit reviderad och ska antas för den kommande mandatperioden.

  Bilagor

 9. Stadsbyggnadskontoret har sänt remiss av samråd för detaljplan del av fastigheten Hamnen 21:149 i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5697) till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är positiv till planförslaget, framför allt att det möjliggör högskole- och universitetsutbildning och därmed bidrar till en gynnsam utbildningsmiljö i Västra hamnen där gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden planerar att starta två gymnasieskolor. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vill framföra vikten av att detaljplanen ej ska medge uppförande av byggnader för gymnasieutbildning.

  Bilagor

 10. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte.

  Bilagor

 11.   11

  Avstängning av elev på Malmö Latinskola

 12.   12

  Ersättning och förlorad arbetsinkomst för deltagande på Skolriksdag 2023

 13. Bilagor

 14.   14

  Presentationer på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2023-01-27

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.