Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Information: Rapport - Med kippa på möllan? En rapport om att stärka judiskt liv i Malmö

 4. - Verkssamhetsrapportering gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen, utbildningschefer Niklas Anderberg och Jonas Svensson
  - Preliminär antagningsrapport för gymnasieskolan 2023/24, antagningschef Cecilia Jönsson

 5. Rapport Elevers inflytande och trygghet inom vuxenutbildningen 2022, utgår från

  skollagen 4, 5 och 6 kapitel och utvärderar nämndens arbete med kommunfullmäktigemålen inom målområdet Trygghet och delaktighet.

  Rapporten fokuserar på verksamheternas demokratiuppdrag med tydliga kopplingar till elevers delaktighet och värdegrundsfrågor och elevers möjlighet till inflytande över utbildningen. Vidare följer rapporten upp verksamheternas arbete med trygghet och studiero, förmedlingen och för-ankringen av respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värde-ringarna. Rapporten utvärderar även huvudmannens arbete kring diskriminering och kränkande behandling. Avslutningsvis följs huvudmannens klagomålshantering upp.

  Bilagor

 6. Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) på Merit Malmö. Skolinspektionen genomförde granskningen mellan den 24 och 27 oktober 2022. I Skolinspektionens beslut daterat 2022-12-02 framgår att arbetet inom områdena Undervisning utifrån elevernas behov, förutsättningar och mål samt Ett undervisningsinnehåll för kommunikation och deltagande i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv behöver utvecklas.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har tagit del av Skolinspektionens beslut och påbörjat ett arbete för att höja verksamhetens kvalitet inom identifierade utvecklingsområden.

  Föreliggande tjänsteskrivelse (GYVF-2022-1941-15) och yttrande (GYVF-2022-1941-16) innehåller en redogörelse för arbetet som påbörjats och genomförts utifrån Skolinspektionens beslut.

  Bilagor

 7. Gymnasie – och vuxenutbildningsförvaltningen har tecknat ett nytt ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningarna i Skåne och västra Blekinge 2022 som gäller samtliga av förvaltningen skolor. Det är ett antal VFU-studenter från andra lärosäten i Sverige vilket innebär att det totala antalet VFU-studenter på förvaltningens enheter är ca 200 i omlopp. VFU-studenter är en viktig rekryteringsbas för förvaltningen. En framtida utmaning är att förvaltningen måste rusta för fler VFU-platser än det som finns tillgängliga i dagsläget. Hur detta kommer att se ut kommande år är svårt att prognostisera.

   

  Bilagor

 8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har fått möjlighet att yttra sig om Skolverkets förslag till Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027.
  Den förslagna nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2023–2027 fokuserar på elevers digitala kompetens och på användningen av digitala lärresurser i undervisning och lärande. Strategin innehåller två övergripande mål med tillhörande delmål. Delmålen utgår från sju särskilt prioriterade områden där Skolverket bedömer att skolväsendet behöver ta kliv framåt. Syftet med den nationella digitaliseringsstrategin är att peka ut en gemensam riktning för det fortsatta arbetet under åren 2023–2027 för att på så sätt öka likvärdigheten i förskola, skola och vuxenutbildning. 

  I tjänsteskrivelse (GYVF-2023-1148-3) med medföljande förslag till yttrande (GYVF-2023-1148-4) framgår förvaltningens synpunkter på förslaget till nationell digitalisstrategin för skolväsendet 2023-2027. 

  Föreliggande förslag till yttrande klargör att GVN instämmer i den nationella digitaliseringsplanens skrivning om att samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar för skolväsendets arbete. GVN saknar genomgående referenser till elever och personal inom skolformen anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola). GVN betonar vikten av att denna skolforms perspektiv synliggörs i en nationell digitaliseringsstrategi med ambitionen att omfatta alla elever. Även om vuxenutbildningen nämns i digitaliseringsstrategin saknas beskrivningar där denna skolforms utmaningar beaktas.

  GVN saknar en tydlighet kring kompetensutveckling och den digitala arbetsmiljön. GVN bedömer att det finns behov av en tydligare ansvarsfördelning om vem som ska göra vad och på vilken nivå i det nationella utbildningssystemet. GVN efterfrågar tydlighet kring vilken vetenskaplig grund den nationella digitaliseringsstrategin vilar på.

  Bilagor

 9. Skolinspektionen har till Malmö stad remitterat 4 ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskola i Malmö och i samverkansområdet Skåne och västra Blekinge, varav två i Malmö och två i samverkansområdet. Ansökningarna om godkännande som huvudman för fristående skola i Malmö utgörs av en ansökan om utökning av fristående gymnasieskola och en ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Ansökningarna om godkännande av huvudman för fristående skola i samverkansområdet utgörs av en ansökan om riksrekryterande utbildning och en ansökan om nyetablering av gymnasieskola. Skolinspektionen efterfrågar i remisserna inte förslag till beslut i kommunernas yttrande utan efterfrågar enbart etableringarnas ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt.

  Malmö stad genom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges möjlighet att yttra sig över ansökningarna i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Nämnden yttrar sig i fyra re-missvar, ett per ansökan.

  Bilagor

 10. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda och införa en maxgräns på antal elever per kurator och skolpsykolog. Bakgrunden till uppdraget är en motion av Mohamed Yassin (MP) och Stefana Hoti (MP) om barn och ungas psykiska ohälsa. Kommunfullmäktige biföll 2022-03-31 motionens yrkande om att grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och införa en maxgräns på antal elever per kurator och skolpsykolog.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande att översända till kommunfullmäktige. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att införa en maxgräns för antalet elever per skolkurator och skolpsykolog inom organisationen där antal elever hanteras på övergripande huvudmannanivå och föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att under mandatperioden införa en maxgräns för antalet elever per skolkurator och skolpsykolog utifrån utredningen Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11). Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vill samtidigt betona att en utökning av antalet skolpsykologer kommer att innebära en utökad kostnad och därmed behov av effektivisering gällande andra kostnadsposter inom verksamheten alternativt en finansiering genom en riktad satsning från kommunstyrelsen i kommunbidrag.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden återremitterade 2023-03-31 ärendet till förvaltningen med uppdraget om att återkomma till nämnden med information om hur elevernas tillgång till kurator och skolpsykolog ser ut per skolenhetsnivå i nuläget, samt att förvaltningen tar fram kostnader för att sätta ett maxantal om:

  • 300 respektive 400 elever per kurator på skolenhetsnivå,

  • 1000 respektive 900 elever per skolpsykolog på skolenhetsnivå,

  • 300 respektive 900 elever per kurator/skolpsykolog på huvudmannanivå.

  Bilagor

 11. John Roslund (M) har inkommit med en motion om att ta fram ett särskilt minnesdokument med Malmös stadsvapen att användas vid avtackning av Malmö stads fritidspolitiker. Förslaget innebär att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett särskilt minnesdokument med Malmö stadsvapen att användas vid avtackning av Malmö stads fritidspolitiker för att visa uppskattning av fritidspolitikers insats för stadens nämnder eller bolag.

  Motionen är lämnad på remiss till Malmö stads nämnder.

  Bilagor

 12. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2023-02-24 § 24, i samband med beslut om nämndsbudget 2023, att uppdra åt förvaltningen att: ”hitta effektiviseringsmöjligheter på förvaltningsnivå inom central administration, som inte innebär försämringar av kvaliteten på undervisning, elevhälsoarbete och lärarnas arbetsmiljö.”. På sammanträde 2023-03-31 fick nämnden en muntlig presentation av organisation, bemanning och arbetsuppgifter för förvaltningens centrala administration.

  Förvaltningens centrala administration säkerställer att nämnden uppfyller sina lagstadgade skyldigheter samt skyldigheter enligt reglemente och uppdrag från kommunfullmäktige utan att den administrativa bördan blir för stor i nämndens verksamheter. Den centrala administration säkerställer nämndens efterlevnad av skolförfattningarna som huvudman men även annan lag-stiftning som nämnden som offentlig förvaltning och arbetsgivare behöver efterleva såsom kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen, GDPR, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, språklagen, hälso- och sjukvårdslag-stiftning, LSS, lagen om medbestämmande i arbetslivet, arbetsmiljölagen med flera.

  Den centrala administrationen tar även fram förslag till fördelning av tilldelat kommunbidrag (2023 2,044 miljarder) för att kvalitativt uppfylla huvudmannens uppdrag enligt skollag samt är part i stadens övergripande samarbeten som främjar fullgörandet av nämndens uppdrag.

  Förvaltningens bedömning är att det inte finns utrymme för effektiviseringar inom central administration utan att det påverkar fullgörandet av nämndens uppdrag samt får negativa konsekvenser för skolverksamheterna. Med hänvisning till detta samt den presentation som visades för nämnden 2023-03-31 föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att uppdraget anses besvarat. 

  Bilagor

 13. Stadsbyggnadskontoret har sänt remiss av samråd för detaljplan för fastigheten Amphitrite 1 m.fl. i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5792) till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är positiv till planförslaget, framför allt att det möjliggör högskole- och universitetsutbildning och därmed bidrar till en gynnsam utbildningsmiljö i Västra hamnen där gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden planerar att starta två gymnasieskolor.

   

  Bilagor

 14.   15

  Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna med uppdrag att tydliggöra för ungdomsrådet om befintliga stödinsatser under hela skolgången

 15. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
  ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot
  eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
  ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta.
  De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som
  fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 16. Bilagor

 17.   18

  Presentationer på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2023-04-28

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.