Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Ändring och fastställande av dagordning

 3. Enligt skollagen 20 kap, 2 § är målet för den kommunala vuxenutbildningen att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att få stöd i sin personliga utveckling. En förutsättning för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande är ett allsidigt utbud inom reguljär vuxenutbildning och möjlighet till riktade insatser där introduktionsutbildningar utgör ett insteg till reguljära studier. I ärendet redovisar förvaltningen förslag till plan för organisation för vuxenutbildningen budgetåret 2024.

  Bilagor

  • Verksamhetsrapportering gymnasiet, utbildningschefer Johan Aspelin och Niklas Anderberg 

  • Introduktionsprogrammen, utbildningschef Johan Aspelin 

  • Personalförändringar, förvaltningschef Anneli Schwartz 

  • Elevärenden, förvaltningschef Anneli Schwartz

  • Uppdatering Skolinspektionen, förvaltningschef Anneli Schwartz

  • Internat Skånes Kommuner, förvaltningschef Anneli Schwartz 

 4. Huvudmannaplanen för studie- och yrkesvägledning är framtagen med syfte att konkretisera de nationella målen för studie- och yrkesvägledning och vad målen innebär samt stärka styrning och ledning av studie- och yrkesvägledning för ökad likvärdighet och valkompetens för enskilde.

  Varje skola och verksamhet skriver årligen en handlingsplan för vägledningen på skolan utifrån huvudmannaplan. Planen ska genomsyra hela skolans systematiska arbete med studie- och yrkesvägledning för att:

  • minska avbrott
  • öka genomströmningen och anställningsbarhet

  Måluppfyllelsen när det gäller studie- och yrkesvägledning följas upp via avbrott och genomströmning och övergångar mellan skolformer samt till arbetslivet.

   

  Bilagor

 5. I samband med det systematiska kvalitetsarbetet framkom det att det finns ett behov av att stödja elever med diagnosticerad språkstörning samt elever som tangerar diagnoskriterier för språkstörning. Med anledning av detta föreslås elevhälsan utökas med logopedisk verksamhet.

  Offentligt finansierad hälso-och sjukvårdsverksamhet ska enligt hälso- och sjukvårdslagen vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet och verksamheten ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Kvalitéten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (4 kap. 1 § och 5 kap 1 och 4 §§ hälso- och sjukvårdslagen).

  För att bedriva logopedverksamhet inom elevhälsan, som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, ska det således finnas ett ledningssystem. Det är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

   

  Bilagor

 6. Kommunfullmäktige gav i Malmö stads budget 2022 kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och arbetsmarknads och socialnämnden, utveckla och stärka arbete att få fler företagsetableringar i staden som bidrar till fler jobb för Malmöborna. Kommunfullmäktige godkände återrapporteringen av budgetuppdraget 2022 och gav kommunstyrelsen tillsammans med tekniska nämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utveckla och stärka arbetet att få fler företagsetableringar i staden. Vidare gav kommunfullmäktige uppdrag åt berörda nämnder att tillsammans omsätta de erfarenheter och rekommendationer som inhämtas i det fortsatta arbetet med företagsetableringar (STK-2022-1469).

  I denna återrapportering av uppdraget fokuserar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på utbildningen vilket är nämndens kärnuppdrag. Utbildningens betydelse för att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt är en central fråga. För att företag ska etablera sig i staden behövs tillgång till utbildad personal och bra samhällsservice.

  Bilagor

 7. Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö. Tillväxtkommissionen presenterar i rapporten rekommendationer och åtgärdsförslag inom områden som kommissionen bedömt är mest relevanta vad gäller Malmös huvudsakliga problem, utmaningar och möjligheter utifrån perspektivet inkluderande och hållbar tillväxt. Kommissionens arbete har därmed varit inriktat på fem områden inom Näringsliv och entreprenörskap, Arbetsmarknad, Utbildning, Kommunal verksamhet och organisation samt Köpenhamn/Danmark och norra Tyskland. Efter två års arbete har tillväxtkommissionen överlämnat sin slutrapport.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden att man ställer sig positiv till delar av de förslag som berör nämndens verksamhet och konstaterar vidare att många av de insatser som föreslås redan genomförs och även utvecklas i samverkan med övriga förvaltningar. Förvaltningen föreslår nämnden att ställa sig tveksam till förslaget om att etablera lärcenter samt till att organisera en styrgrupp för vägledning på kommunnivå. Det finns redan andra aktörer och samverkansformer som kan användas för att nå målen mer ändamålsenligt. Delar av förslagen genomförs även genom rådande styrdokument och författningar inom skolområdet.

  Bilagor

 8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har mottagit en remiss från Skolverket om förslag till förskrifter och allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet. Skolverket bedömer att nationella mål om trygghet och studiero, värdegrund, kunskapsutveckling och lärande samt betyg och bedömning är mål som bör prioriteras årligen i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare klargör Skolverket i förslaget hur de nationella målsättningarna, delmålen och indikatorerna ska användas inom det systematiska kvalitetsarbetet.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ställa sig i huvudsak positiv till de förslag Skolverket anger för en tydligare reglering av det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen föreslår också att GVN lyfter fram vikten av ett fungerande analysarbete samt vikten av förtydligandet av avtal som säkerställer att kvalitetsarbetet bedrivs och utvecklas av externa leverantörer inom vuxenutbildningen. Vidare föreslår förvaltningen för GVN att anse att handlingsutrymme som huvudmän och rektorer har i sina respektive verksamheter ska bibehållas i förhållande till prioritering och tidsåtgång i arbetet. Till sist föreslår förvaltningen att GVN ska ställa sig positiv till Skolverkets bedömning att föreskrifterna inte kan precisera kraven i det systematiska kvalitetsarbetet i en sådan utsträckning att allt som kan anses vara en brist också kan bli föremål för vitesföreläggande.

  Bilagor

 9. Bilagor

 10. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 11.   12

  Avstängning av elev på Malmö Citadellsgymnasium

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.