Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Ändring och fastställande av dagordning

 3. Verksamhetsrapportering, utbildningschefer Niklas Anderberg och Jonas Svensson
  Stadiumområdet, enhetschef fysisk miljö Drillon Iberdemaj
  KAA-Ung i Malmö, förvaltningschef Anneli Schwartz
  Pilotprojekt "Skolsociala teamet", förvaltningschef Anneli Schwartz 
  Hälsa, vård och omsorgsprogrammet, Utbildningschef Jonas Svensson och förvaltningschef Anneli Schwartz
  Uppföljning av nämndinitiativ, Avdelningschef Elena Zukauskaite

 4. Rapport - Likvärdighet och trygghet inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, utgår från skollagen 1, 2, 5 och 6 kapitel och utvärderar nämndens arbete med kommunfullmäktigemålen inom målområdet Trygghet och delaktighet och nämndens kompensatoriska uppdrag.

  Rapporten fokuserar på huvudmannens ansvar för lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning och verksamheternas arbete med att kompensera för de skillnader av olika slag som kan finnas i elevernas bakgrund och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Rapporten beskriver även skolornas arbete med trygghet och studiero samt det förebyggande likabehandlingsarbetet.

   

  Bilagor

 5. Budgetskrivelsen är gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens information till kommunstyrelsen inför styrelsens beredning av förslag till kommunfullmäktiges budget. I budgetskrivelsen beskriver nämnden sina största utmaningar på kort och lång sikt utifrån förändringar i omvärlden samt pågående och planerad förändring, effektivisering och kvalitetsutveckling av verksamheten.

   

  Bilagor

 6. Stadsbyggnadskontoret har sänt samråd för Planprogram för Klagshamn (6055) till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Planprogrammet omfattar cirka 1300 bostäder, en grundskola med 500 elevplatser och en förskola med 120 förskoleplatser med mera.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är positiv till planförslaget.

  Bilagor

 7. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har genomfört en översyn av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning. I översynen har behovet av att kvalitetssäkra styrkedjan enligt gällande lagstiftning varit vägledande. Ett antal nya punkter föreslås därför läggas till och några tas bort. Förändringar gäller bland annat förändringarna i utbildningskontorets avdelningars ansvarsområde eller nya titlar för ansvariga chefer. I förslaget finns även ett antal språkliga justeringar och justeringar av aktuella lagrum.

  Alla föreslagna ändringar jämfört med tidigare version framgår av bilagan Delegationsordning med föreslagna revideringar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ändringar framgår i gulmarkering, tillägg i grönmarkering och borttagning genom rödmarkering. Bilagt finns även tidigare delegationsordning antagen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2022 samt den anpassade delegationsordningen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som nämnden föreslås fastställas.

  Bilagor

 8. Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner bokförs så att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna samt att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa.

  Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Nämnden ansvarar för att denna attestförteckning hålls aktuell och förvaras på ett överskådligt sätt.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har föreslagit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning ska revideras i samband med dess sammanträde 2023-06-16.

  I samband med den revideringen har även en reviderad attestinstruktion tagits fram.
  Ändringen omfattar att ordet ”Norden” i 3.3.4 och 3.3.5 bytts ut till ”Skandinavien”, innefattande att resor utanför Skandinavien men inom Norden nu måste hanteras särskilt av avdelningschef/utbildningschef.

  Revideringen framgår av bilaga Reviderade attestinstruktioner för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med tydliga ändringar 2023-06-16. Bilagt finns även tidigare attestinstruktioner bilagd samt anpassad reviderad attestinstruktion som nämnden föreslås fastställa.

   

  Bilagor

 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-04-11, §160, beslutat att skicka ut en remiss till samtliga nämnder över ett nytt förslag till sammanhållet reglemente för styrelsen och övriga nämnder. Svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 15 september. I tjänsteskrivelse daterad 2023-05-16 presenterar förvaltningen en redovisning av föreslagna ändringar i jämförelse med tidigare reglemente (som föreslås upphävas i samband med antagandet av ett nytt sammanhållet reglemente för Malmö stad) och förslag till synpunkter på remissförslaget som efter nämndens ställningstagande redovisas i rapporteringssystemet Stratys utifrån stadskontorets direktiv.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ställer sig positiva till att Malmö stad får ett sammanhållet reglemente för att öka likvärdigheten och rättssäkerheten samt att det utformats på ett lättillgängligt sätt, där nämndens huvuduppdrag och ansvar ligger i fokus. I arbetet med översynen av reglementet efterfrågar gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att skolchefens uppdrag klargöras i reglementet (likställande verksamhetschef och rektor), att nämndensmöjlighet att bedriva uppdragsutbildningar inom verksamhetens omfattning och inriktning framkommer samt att begreppen ”särskilda skäl” och ”styrkebalans” tydliggörs. Vidare noterar gymnasie- och vuxenförvaltningen att ändringar i reglementet innebär att att ej tjänstgörande ersättare inte medges möjlighet att avge skriftliga protokollsanteckningar samt att delegationsbeslut nu ska kontrasigneras. Nämndens arbetsordning behöver revideras efter att remissförslaget vinner laga kraft då det innehåller tydligare arbetsformer för nämnderna och utskotten än tidigare.

  Vid gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2023-06-07 föreslog arbetsutskottet en revidering av remissyttrandet enligt reviderad bilaga 2 - förslag på synpunkter på remissförslaget. Arbetsutskottet föreslog att nämnden godkänner detta föreliggande förslag.  

  Bilagor

 10. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ingått ett samarbetsavtal perioden 2022-05-01 –2023-04-30 med den idéburna organisationen Boost by FC Rosengård (Boost by FCR) för att i ett pilotprojekt arbeta kompletterande med målgruppen inom KAA som är i behov av individanpassat stöd för att komma in i självförsörjning, genom arbete eller studier. Avtalet har finansierats av kommunstyrelsen med 4 mnkr i Jobbpaktsmedel.

  I återrapportering efter avslutande av pilotprojektet beskrivs projektets resultat. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör bedömningen att samverkan mellan KAA och Boost by FCR skapar värde för målgruppen och bidrar till måluppfyllelsen.

  Bilagor

 11. Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) på Merit Malmö. Skolinspektionen genomförde granskningen mellan den 24 och 27 oktober 2022. I Skolinspektionens beslut daterat 2022-12-02 framgår att arbetet inom områdena Undervisning utifrån elevernas behov, förutsättningar och mål samt Ett undervisningsinnehåll för kommunikation och deltagande i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv behöver utvecklas.

   

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har tagit del av Skolinspektionens beslut och påbörjat ett arbete för att höja verksamhetens kvalitet inom identifierade utvecklingsområden. Detta arbete redovisades till Skolinspektionen efter beslut i GVN den 28 april 2023. Utifrån redovisningen har Skolinspektionen efterfrågat ett förtydligande kring de utvecklingsåtgärder som har vidtagits och resultat av dessa åtgärder. Föreliggande ärende innehåller en redogörelse utifrån de frågor som Skolinspektionen ställt i sin begäran om komplettering.

  Bilagor

 12. Enligt förordningen (1991:112) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor får kommunen bestämma hur resorna ska ske. Kommunens skyldighet kring elevresor gäller för de elever som har minst sex kilometer mellan bostaden och skolan.

  Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-06-22 § 75 används funktionen vägbeskrivning i kartverktyget Google Maps för beräkning av färdväg. Revisionen har granskat nuvarande förfarande och kommit fram till att nuvarande beräkning inte når kraven på likvärdighet. Malmö stads interna kartberäkning utförd av stadsmätningsavdelningen föreslås att användas istället för Google Maps för att åstadkomma likvärdighet.

   

  Bilagor

 13. Programutbudet för Malmö Neptunigymnasium planeras omfatta följande nationella program: yrkesprogrammet vård och omsorg samt de högskoleförberedande programmen naturvetenskap inriktning naturvetenskap och samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap. Introduktionsprogram kommer också erbjudas. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår nämnden i detta ärende fastställa preliminär gymnasieorganisation för Malmö Neptunigymnasium.

  Bilagor

 14. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2023-01-17 § 3 att utse Mats Matsson (M) till ersättare för perioden 2023-01-12 till 2023-06-30. 

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att utse Malin Ahlström (M) till ny ersättare i arbetsutskottet från och med 2023-07-01 till 2023-12-31. 

 15. I maj 2022 utsågs Kajsa Thelin och Martin Axelsson till dataskyddsombud (DSO) för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde. De är även dataskyddsombud för övriga nämnder i kommunen liksom de helägda bolagen. Kajsa Thelin har nu lämnat sin tjänst som dataskyddsombud. Hennes tjänst kommer att ersättas med en dataskyddsspecialisttjänst, som inte kommer att arbeta som ordinarie dataskyddsombud. För att minska sårbarheten av att endast ha ett dataskyddsombud bör emellertid dataskyddsspecialisten kunna gå in som ställföreträdande dataskyddsombud vid behov om det ordinarie dataskyddsombudet är frånvarande.

  Mot denna bakgrund har kommunstyrelsens anmodat kommunens övriga nämnder och helägda bolag att entlediga Kajsa Thelin som dataskyddsombud, samt att utse Loubna Cherkaoui som ställföreträdande dataskyddsombud inom sina respektive verksamhetsområden.

  Bilagor

 16. Sverigedemokraterna inkom 2023-04-28 till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med ett nämndinitiativ med förslag till uppdrag åt förvaltningen att i samråd med ungdomsrådet tydliggöra var man ska vända sig för råd, stöd och insatser under hela skolgången. 

  Förslaget har sin bakgrund i att ungdomsrådet vid dess sammanträde 2023-03-20 diskuterade följande: ”tydligheten i var man ska vända sig för råd, stöd och insatser behöver förbättras och synliggöras under hela skolgången, inte bara vid introduktionen eller 3 månader innan betygen ska sättas”.

  Ungdomsrådet sammanträdde 2023-05-10. Vid dess sammanträde informerade förvaltningen om aktuella stödinsatser genom en sammanställning med information om var eleven ska vända sig vid olika situationer när eleven känner ett behov av råd, stöd eller insatser. Förvaltningen informerade även om elevernas lagstadgade rättigheter för ledning och stimulans genom extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

  Bilagor

 17. Vänsterpartiet har inkommit med nämndinitiativ med förslag att möjliggöra för separata SFI-klasser för att säkra HBTQIA+ personers rätt till utbildning i svenska för invandrare.

  Bilagor

 18.   19

  Avstängning av elev på Universitetsholmens gymnasium

 19. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 20.   22

  Presentationsunderlag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-06-16

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.