Hoppa över navigering
 • Enligt skollagen är målet för den kommunala vuxenutbildningen att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Det ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personliga utveckling. En förutsättning för att öka andelen malmöbor som är självförsörjande är ett allsidigt utbud inom reguljärvuxenutbildning och möjlighet till riktade insatser där introduktionsutbildningar utgör ett insteg till reguljära studier.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden har översänt rubricerad remiss angående modell för samverkansstöd vid olika initiativ genom olika aktörer i samhället som syftar till utveckling inom olika geografiska områden inom staden. De bakomliggande faktorerna till detta förslag är att det inom staden finns många initiativ till samverkansprocesser. Initiativtagarna till dessa processer är staden själv men även andra aktörer så som fastighetsägare, föreningsliv, boende med flera.
  Remissen lyfter fram och belyser olika behov så som samordning och kunskap i de olika processerna inom staden. Modellen är framtagen av fastighets- och gatukontoret på uppdrag av tekniska nämnden. Syftet med tekniska nämndens uppdrag är att utreda och identifiera vilken roll tekniska nämnden/Fastighets- och gatukontoret ska ha i olika samverkansprocesser och vilka krav som ska ställas för att nämnden/förvaltningen ska delta i och/eller bidra med finansiering. Där utöver vill tekniska nämnden dessutom undersöka vad olika aktörer externa och inom staden vill med en lokal samverkan.

 • I en motion till kommunfullmäktige föreslår John Roslund (M) och Tony Rahm (M) att servicenämnden tillsammans med beställande nämnder får i uppdrag att dagligen servera två matalternativ varav det ena innehåller fisk eller kött.
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillsammans med grundskolenämnden och servicenämnden fått i uppdrag att avge yttranden om motionen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå motionens yrkanden med hänvisning till att elever i Malmö stads gymnasie- och gymnasiesärskolor serveras skollunch som följer Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat, beslutad av kommunfullmäktige. Måltiderna planeras, tillagas och serveras vidare enligt rekommendationer från Livsmedelsverkets råd för ”Bra måltider i skolan”, som är baserade på Nordiska Näringsrekommendationer. Varje dag serveras minst två maträtter (matalternativ) under lunchen varav minst den ena är växtbaserad (lakto-ovo-vegetarisk) samt en varierad salladsbuffé. För att de båda maträtterna dagligen och sammantaget ska uppfylla både Nordiska Näringsrekommendationer kring val av proteinkälla och stadens policy för hållbar utveckling och mat med minskad klimatpåverkan från livsmedel kan inte en kött-/fiskrätt serveras som det ena alternativet varje dag.

  Bilagor

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot en motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge nämnden i uppdrag att införa en sammanhängande studieplan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att intentionerna med motionen är goda och de individuella studieplanerna fyller en viktig funktion, särskilt för elever på introduktionsprogram. Inom nämndens verksamheter pågår flera utvecklingsåtgärder för att stärka arbetet med de individuella studieplanerna i syfte att varje elev ska ha en individuell studieplan som är utformad efter elevens behov. Mot bakgrund av pågående arbete föreslår nämnden kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.