Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Information

 4.   4

  Avstängning av elev på Komvux Malmö vård och omsorg

 5.   5

  Avstängning av elev på Agnesfrids gymnasium

 6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer varje år en nämndsbudget som innehåller plan för verksamhet, plan för ekonomi och plan för nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställde 2023-02-24, § 24 nämndsbudgeten i de delar som avser plan för verksamheten respektive ekonomin. Enligt kommunfullmäktiges tidplan för budget- och uppföljningsprocessen ska nämnderna besluta om Plan för kommunfullmäktigemålen senast den 31 mars 2023.

  I anvisningarna till Plan för kommunfullmäktigemål anges att nämnden ska beskriva sitt eget bidrag till kommunfullmäktiges mål. Planen ska innehålla en övergripande beskrivning av nämndens planerade bidrag och önskad förflyttning under mandatperioden, samt uppföljning.


  Anvisningarna för Plan för kommunfullmäktigemål är något förändrade jämfört med tidigare mandatperiod. Det är inte längre obligatoriskt för nämnderna att besluta om indikatorer. Uppföljningen ska visa på förflyttning i förhållande till nämndens bidrag och varje nämnd ansvarar för en ändamålsenlig uppföljning. Nämnderna ska övergripande beskriva hur bidragen ska följas upp.

  I delårsrapport och årsanalys ska nämnden göra en avstämning av nämndens bidrag till respektive kommunfullmäktigemål. En samlad bedömning av måluppfyllelsen ska göras i slutet av mandatperioden i delårsredovisningen år 2026.

  Kommunfullmäktigemålen i Malmö stads Budget 2023 är desamma som tidigare mandatperiod. Förslaget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bidrag till de mål som nämnden tilldelats utgår från tidigare års arbete och de reviderade anvisningar som gäller för alla nämnder och bolag. Detta i avvaktan på den översyn av målstrukturen som kommunstyrelsen enligt uppdrag i Malmö stads Budget 2023 ska genomföra under året.

  Bilagor

 7. Enligt 3 kap. 2 § gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) ska huvudmannen besluta om dagarna för höst- och vårterminens början och slut, dock inom ramen för att läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni. Huvudmannen får därutöver för en viss utbildning besluta om andra tider om utbildningsinslag förutsätter andra läsårstider. Enligt 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.

  Nämnden föreslås fastställa följande läsårstider för 2024/2025 samt 2025/2026:
  Läsår 2024/2025: Hösttermin 19 augusti 2024 – 15 januari 2025, vårtermin 16 januari 2025 – 12 juni 2025
  Läsår 2025/2026: Hösttermin 18 augusti 2025 – 15 januari 2026, vårtermin 16 januari 2026 – 10 juni 2026.

  Bilagor

 8. Rapport – Elevers utveckling mot målen inom vuxenutbildningen 2021/2022, utgår från skollagens 3 kapitel och utvärderar nämndens arbete med kommunfullmäktigemålen inom målområdet Utbildning och arbete.

  Kvalitetsrapporten fokuserar på elevers måluppfyllelse och verksamheternas arbete och organi-sering av förutsättningar för stöd och stimulans för elevers lärande. Rapporten beskriver även elevers utveckling av kunskap och kompetens samt verksamheternas lokala kompetensförsörj-ning till arbetslivet.

  Bilagor

 9. Varje kommun har ansvar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasiesärutbildning i egen regi eller genom samverkansavtal. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en funktionsvariation eller förvärvad hjärnskada. Inom skolformen finns nationella och individuella program.

  Målsättningen är att erbjuda målgruppen ett sa° stort utbud av program som möjligt utifrån individens förutsättningar. Verksamheten ska erbjudas till målgruppen i Malmö stad samt därtill dimensionera för mottagande från kommuner som inte erbjuder ett visst nationellt program i egen regi eller i samverkan.

  Utifrån sökunderlaget till läsåret 2023/24 föreslås en justering av tidigare beslutad gymnasiesärskoleorganisation 2023/24 i form av att det nationella programmet administration, handel och varuhantering på Malmö Restaurangskola inte startar.

  Bilagor

 10. Offentligt finansierad hälso-och sjukvårdsverksamhet ska enligt hälso- och sjukvårdslagen vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet och verksamheten ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Kvalitéten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (4 kap. 1 § och 5 kap 1 och 4 §§ hälso- och sjukvårdslagen).

  För att bedriva psykologisk verksamhet inom elevhälsan, som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, ska det således finnas ett ledningssystem. Det är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

  Bilagor

 11. Offentligt finansierad hälso-och sjukvårdsverksamhet ska enligt hälso- och sjukvårdslagen vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet och verksamheten ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Kvalitéten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (4 kap. 1 § och 5 kap 1 och 4 §§ hälso- och sjukvårdslagen).

  Medicinska elevhälsan omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och det ska därmed finns ett ledningssystem för verksamheten. Systemet fastställer principer för ledning av verksamheten och ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

  Bilagor

 12. Utifrån patientsäkerhetslagen, SFS 2010: 659, under vilken elevhälsans psykologiska insatser lyder, är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till att kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts

  Bilagor

 13. Utifrån patientsäkerhetslagen, SFS 2010: 659, under vilken elevhälsans medicinska insats lyder, är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till att kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.

  Bilagor

 14. Enligt Malmö stads riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (Beslutad av Kommunstyrelsen 2021-06-09 § 214) är förvaltningsdirektör huvudansvarig för brandskyddet inom sin förvaltning. För att kunna tillgodose de krav som ställs i riktlinjen krävs en delegering från nämnden till förvaltningsdirektör med rätten att i sin tur vidaredelegera arbetsuppgifter till olika funktioner inom sin organisation. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att delegera brandskyddsansvar inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till förvaltningsdirektören.

  Bilagor

 15. Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120), ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395). Kommunens skyldighet kring elevresor gäller för de elever som har minst sex kilometer mellan bostaden och skolan. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2022-05-27, § 75, om tillämpningsbestämmelser för elevresor i gymnasieskolan.

  Efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2023-01-26 (HFD mål nr. 6231-21) är en revidering av tillämpningsbestämmelserna nödvändig gällande elever med växelvis boende.

  Bilagor

 16. Kommunfullmäktige har beslutat om kommunövergripande riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag i Malmö stad samt avveckling av den särskilda intäktsramen Statsbidrag flyktingar från och med 2023. Intäktsramen har tidigare funnits hos arbetsmarknads- och socialnämnden. Från och med 2023 ska intäkterna fördelas mellan arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden utsågs av kommunfullmäktige till samordningsansvarig för dessa statsbidrag.

  Enligt riktlinjerna för hantering av riktade statsbidrag ska en skriftlig överenskommelse upprättas mellan nämnder som berörs av statsbidraget för att reglera moment såsom värdering och fördelning mellan nämnder samt övriga moment som inte är av administrativ karaktär. Överenskommelsen mellan arbetsmarknads- och socialnämnden och berörda nämnder återfinns i bilaga 1.

  Bilagor

 17. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda och införa en maxgräns på antal elever per kurator och skolpsykolog. Bakgrunden till uppdraget är en motion av Mohamed Yassin (MP) och Stefana Hoti (MP) om barn och ungas psykiska ohälsa. Kommunfullmäktige biföll 2022-03-31 motionens yrkande om att grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och införa en maxgräns på antal elever per kurator och skolpsykolog.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande att översända till kommunfullmäktige. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att införa en maxgräns för antalet elever per skolkurator och skolpsykolog inom organisationen där antal elever hanteras på övergripande huvudmannanivå och föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att under mandatperioden införa en maxgräns för antalet elever per skolkurator och skolpsykolog utifrån utredningen Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11).

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vill samtidigt betona att en utökning av antalet skolpsykologer kommer att innebära en utökad kostnad och därmed behov av effektivisering gällande andra kostnadsposter inom verksamheten alternativt en finansiering genom en riktad satsning från kommunstyrelsen i kommunbidrag.

  Bilagor

 18. Stadsbyggnadskontoret har sänt remiss av Malmö stads Strategi för kustskydd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är positiv till förslaget.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vill framföra vikten av att uppkomna kostnader i arbetet med kustskyddet så långt som möjligt inte belastar gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är inne i en expansiv fas. Inför höstterminen 2024 öppnar nämnden två nya skolor längs med Citadellsvägen, i nära anslutning till kanalen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden planerar även att i framtiden etablera en ny skola i Nyhamnen. Ett framåtsyftande och strukturerat arbete med kustskyddet är en förutsättning för att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska kunna fullfölja sitt kärnuppdrag kontinuerligt. Utan grundlig planering i tidiga skeden riskerar nybyggnationsprojekt att försenas och befintliga verksamheter att störas i onödan. Mot bakgrund av detta bör strategin särskilt beakta offentlig verksamhets betydelse för en välfungerande och kunskapsintensiv stad.

  Bilagor

 19. Malin Ahlström (M) och Amanda Traneborn (M) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska besluta om att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka förutsättningarna för körkortsutbildning på fler yrkesprogram i gymnasieskolan.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämn-den att föreslå kommunfullmäktige att anse samtliga yrkanden i motionen besvarade i yttrandet. Detta med anledning av det uppdrag som åligger gymnasieskolan enligt skollag och tillämpliga föreskrifter samt det pågående arbetet inom nämndens verksamheter för att stärka såväl utbud och dimensionering av yrkesprogrammen som dess attraktivitet.

  Bilagor

 20. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 21. Bilagor

 22.   23

  Presentationer på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2023-03-31

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.