Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Ändring och fastställande av dagordning

 3. Verksamhetsrapportering för gymnasieområdet, utbildningschef Niklas Anderberg och Johan Aspelin
  Verksamhetsrapportering för vuxenutbildningsområdet, utbildningschef Jonas Svensson 
  Uppföljning av uppdraget att erbjuda sfi för ukrainska medborgare skyddade enligt massflyktsdirektivet, Utbildningschef Jonas Svensson
  Samverkan VUX, utbildningschef Jonas Svensson 
  Information om Malmö Neptunigymnasium, förvaltningschef Anneli Schwartz
  Information om tf. chef för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA-Ung Malmö) Carina Oposiak, förvaltningschef Anneli Schwartz
  Information om Skolinspektionens planerade tillsyn på S:t Petri Skola, Malmö Idrottsgymnasium, Malmö Lärlingscenter, Bellevue gymnasium under hösten 2023, avdelningschef Elena Zukauskaite

 4. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:64), 7 kap. 1 §, där elevhälsan ingår, framgår att arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Med dokumentationen som utgångspunkt bör det upprättas en sammanhållen kvalitetsberättelse där det framgår hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och vilka resultat som har uppnåtts.

   

  Bilagor

 5. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9), 7 kap. 1 §, där elevhälsan ingår, framgår att arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Med dokumentationen som utgångspunkt bör det upprättas en sammanhållen kvalitetsberättelse där det framgår hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och vilka resultat som har uppnåtts.

   

  Bilagor

 6. Enligt skollagen 4 kap 3 §, ska ett systematiskt kvalitetsarbete genomföras både på huvudmannanivå och enhetsnivå. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att systematiskt samt kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten, för att uppnå nationella mål. Nämnden har tidigare fastslagit ramverk för kvalitetsarbetet. Syftet med ramverket är att skapa strukturer och systematik för huvudmannens arbete med att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet.

  Anledningen till att ramverket föreslås revideras är att tidsramen ska utgå från när statistiken är tillgänglig och publicerad, och därmed kan bearbetas. Vidare förväntas revideringarna leda till ett mer effektivt arbete samt minskad administrativa börda för verksamheterna.

   

  Bilagor

 7. Kvalitetsrapport: Elevers utveckling mot målen för anpassad gymnasieskola läsåret 2022/2023, utgår från 3 kap. skollagen och utvärderar nämndens arbete med kommunfullmäktigemålen inom målområdet Utbildning och arbete.

   

  I rapporten synliggörs en ökad likvärdighet och tillgänglighet kopplat till lokaler och utrustning, studie och yrkesvägledning samt elevhälsa. Rapporten visar på att antalet utbildningsplatser inom anpassad gymnasieskola har utökats liksom antalet APL-platser. Samarbeten kring elevens väg ut i sysselsättning har utvecklats och antalet extra anpassningar samt åtgärdsprogram och stöd har förstärkts. Lärarnas kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat och bidragit till utveckling av lärmiljöer.

   

  Det systematiska kvalitetsarbetet har inför 2023/2024 identifierat utvecklingsområdena formativt lärande, närvaro-främjande och trygghetsskapande arbete samt elevers ökade delaktighet.

   

  Bilagor

 8. Enligt ramverk för det systematiska kvalitetsarbetet antagen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-06-17 § 91 ska gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen årligen överlämna en promemoria avseende närvaro- och avbrott inom gymnasieskolan till huvudmannen.

   

  Bilagor

 9. Enligt förslag till nytt ramverk för det systematiska kvalitetsarbetet ska gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen årligen överlämna en promemoria avseende avgångselevers kunskapsutveckling inom gymnasieskolan till huvudmannen.

   

  Bilagor

 10. Nämnden upprättar årligen en delårsrapport för perioden januari till och med augusti som syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av verksamhet och ekonomi i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Delårsrapport 2023 omfattar en avstämning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad. I rapporten följs nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål upp ur ett mandatperiodsperspektiv.

  Bilagor

 11. Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säker-ställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. En god intern kontroll tillser att verksamhetssystem och rutiner är ändamålsenliga, att redovisning är korrekt, att information rörande verksamheten är god och att verksamheten skyddas mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar.

  Föreliggande rapport avser uppföljning januari-augusti 2023. I uppföljningen redovisas två kommungemensamma granskningar för 2023 avseende Bristande tillgänglighet och Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner – Kostförmåner. Enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden internkontrollplan för 2023 ska även granskningen Bristfällig efterlevnad av Malmö stads grafiska profil och För sent betalda leverantörsfakturor återrapporteras till nämnden i september 2023. Förvaltningen har genomfört granskningarna och redovisar i ärendet resultatet. I de fall som granskningar visar på avvikelse har förbättringsåtgärder tagits fram.

  Bilagor

 12. I föreliggande tjänsteskrivelse beskrivs de förändringar som förvaltningen föreslår nämnden att besluta om vad gäller organisationen av gymnasieutbud i Malmö stad. Utbudet har justerats inför nästkommande läsår 2024/25 med hänsyn till sökmönster, kapacitetsbehov och kom-munfullmäktiges mål. Förändringarna utgår från den lagändring i skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2023 angående samverkan och hänsyn till arbetsmarknadens behov.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att fastställa preliminär gymnasieorganisation 2024/25.

   

  Bilagor

 13. Varje kommun har ansvar för att ungdomarna i kommunen erbjuds anpassad gymnasieutbildning i egen regi eller genom samverkansavtal (Skollag 2010:800). Utbildningen i den anpassade gymnasieskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Det är hemkommunen som beslutar om en sökande tillhör målgruppen. Inom skolformen finns nationella och individuella program.

  Målsättningen är att erbjuda målgruppen ett sa° stort utbud av program som möjligt utifrån individens förutsättningar. Verksamheten ska erbjudas till målgruppen i Malmö stad samt därtill dimensionera för mottagande från kommuner som inte erbjuder ett visst nationellt program i egen regi eller i samverkan.

  I enlighet med huvudmannens arbetsordning för utbudsdialog och dimensionering ska nämn-den besluta om preliminär organisation för den anpassade gymnasieskolan under hösten inför aktuellt verksamhetsår. Om ändringar har skett sedan föreslagen preliminär anpassad gymnasieorganisation fastställs en slutlig anpassad gymnasieorganisation av nämnden under våren/sommaren under innevarande verksamhetsår. Eventuella justeringar efter det beslutas av nämnden under sommaren innevarande verksamhetsår.

  Bilagor

 14. Sverigedemokraterna inkom 2023–03–31 med ett nämndinitiativ innehållande ett förslag att ge gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan i syfte att avveckla IRIS-skolan.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att IRIS-skolan bedriver en viktig verksamhet med att nå ut till dem Malmöbor inom den romska minoritetsgruppen som är i behov av vuxenutbildning på en grundläggande nivå och sfi. Förvaltningen understryker de skyldigheter som huvudmannen har gentemot skollagens bestämmelser (20 kap. 10 §) kring uppsökande verksamhet för individer som inte genomgått grundläggande utbildning. Den verksamhet IRIS-skolan bedriver ligger i linje med detta krav.

  Förvaltningen beskriver verksamhetens arbete gentemot lagarna gällande nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk (lag 2009:74, SFS 2009:600, SFS 2009:724) samt styrdokumentet (En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering år 2012–2032). Detta gäller också Malmö stads Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter samt handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2023–2025. 

  Förvaltningen överlämnar ärendet till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utan förslag till ställningstagande.  

   

  Bilagor

 15. Moderaterna inkom 2023-04-26 med ett nämndinitiativ till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med uppdrag att grundskolenämndens presidium bjuds in till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i syfte att säkerställa att utdelade betyg på grundskolorna ska motsvara faktiska kunskaper. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen för beredning 2023-04-28.

  Den 30 augusti 2023 genomfördes en presidieträff för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden. På presidieträffen närvarade presidieledamöter, förvaltningsdirektörer och andra tjänstepersoner. Under presidieträffen presenterades kunskapsresultaten för respektive förvaltnings elever. Vidare presenterades även satsningar som genomförs för att bidra till stärkta kunskapsresultat.

   

  Bilagor

 16. Sverigedemokraterna (SD) föreslår i motion angiven till kommunfullmäktige 2023-06-01 att uppdra åt berörda nämnder att ta fram ett sammanhållet och användarvänligt system för elevernas möjligheter att betygsätta, ge tips och ge kritik om skolmaten.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige anse motionen besvarad. Detta med hänvisning till att Malmö stads gymnasieelever på de kommunala gymnasieskolorna redan har en möjlighet att påverka skolornas måltider. Exempelvis genom skolornas matråd, elevråd eller genom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ungdomsråd.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås att inte uttala sig om huruvida det är möjligt eller kostnadseffektivt att utveckla ett av motionen föreslagna digitala system för att betygsätta eller kritisera skolmaten. Detta då ansvaret för en sådan kostnadsberäkning och praktiska genomförande åligger servicenämndens ansvarsområde. Vid ett eventuellt bifall av motionen och införande av ett sådant system måste dock flera saker beaktas, däribland tillgänglighet, hur tillgång till systemet för samtliga användare ska garanteras, hur kostnaden för projekteringen, utvecklingen och lanseringen av slutprodukten fördelas. Även hur och vilka som ska ansvara för uppföljningen och utvärderingen av de inkomna synpunkterna.

  Bilagor

 17. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Utbildningsdepartementets remiss Samhället mot skolattacker (SOU 2023:28), ett delbetänkande från skolsäkerhetsutredningen. Utredningens förslag syftar till att förbättra lokala och regionala aktörers arbete med individärenden om oro för skolattacker.

   

  Förvaltningen föreslår nämnden att ställa sig bakom delbetänkandet i stort och instämma i vikten av att ta fram ett metodstöd för att stärka det förebyggande arbetet mot skolattacker. Förvaltningen föreslår nämnden att betona betydelsen av återkommande och strukturerad samverkan mellan olika aktörer. En föreslagen central stödfunktion skulle underlätta samverkan med alla elevers hemkommuner och öka likvärdigheten och kvaliteten i stöd till dessa elever och dess vårdnadshavare. Även om det finns en organisation för att hantera hot och våld i Malmö föreslås nämnden att se ett värde i att ha en nationell framtagen gemensam struktur.

   

  Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ska anse att säkerhetsamordnare och kontaktpersoner för våldsbejakande extremism också behöver inkluderas i arbetet. I nuvarande förslag nämns dem inte. Resonemang om eventuell utökning eller förändring av befintliga samverkansformer saknas således. Det hade även varit önskvärt med klarare definitioner gällande vad som anses med en risk- och hotbedömning i individärenden och vilken funktion tillika kompetens som förväntas utföra dessa. Detta för att undvika begreppsförvirring. Tydlighet krävs för att skolorna ska kunna utföra uppdraget utifrån de förväntningar som finns och det uppdrag som åligger skolorna enligt skollagen.

  Bilagor

 18. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Arbetsmarknadsdepartementets betänkande Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24).

  Utredningen lämnar bland annat förslag på åtgärder som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Utredningen föreslår att vissa anhöriga till flyktingar ska omklassas och därmed erhålla en lägre etableringsersättning än vad motsvarande grupp får idag. Kommunerna kommer med utredningens förslag få en lägre ersättning för anhöriga till flyktingar, men en högre schablonersättning generellt som är tänkt att kompensera för extra kostnader. Utredningen föreslår vidare att den kommunala vuxenutbildningen bör arbeta mer uppsökande och bland annat erbjuda studie- och yrkesvägledning och färdighetsträning i språk för nyblivna föräldrar på öppna förskolor, de som erbjuder detta ska beviljas statsbidrag.

  Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till utredningens förslag och bedömer att de förbättrar förutsättningarna för nyanländas etablering. Förvaltningen föreslår att nämnden poängterar att kommunerna måste få full kostnadstäckning för eventuella merkostnader som förslaget innebär. Nämnden föreslås även lyfta fram nämndens nuvarande arbete med den uppsökande verksamheten och arbetet med utåtriktad SFI verksamhet.

  Bilagor

 19. Kommunfullmäktige har uppdragit åt alla stadens nämnder att genomföra de energibesparingar som, med hänsyn till sitt uppdrag, snarast kan genomföras, samt att redovisa sina åtgärder till kommunstyrelsen under 2023. Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-07 § 58 uppmana nämnderna att utvärdera effekterna av genomförda energibesparingsåtgärder.  

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisade följande genomförda och planerade åtgärder inför 2023. Effekterna redovisas särskilt: 

  ·         Utbyte av elektronisk utrustning
  - Utbyte av elektronisk utrustning kan ha stor påverkan på energiåtgången i nämndens lokaler. Utbyte sker dock endast vid respektive utrustnings tekniska livslängds slut. Därmed går det inte att utvärdera effekten av denna åtgärd i nuläget i och med att inga väsentliga investeringar gjorts under 2023 avseende teknisk utrustning.
   

  ·         Främja miljömedvetenhet i undervisningen
  - Som nämndens kärnuppdrag är undervisningen en viktig del i nämndens arbete med energibesparande åtgärder. Det är dock inte möjligt att utvärdera undervisningens effekter på energianvändningen.
   

  ·         Miljömedveten lokalnyttjare
  - Nämnden har möjlighet att påverka sin energianvändning vid behovsbeskrivningar avseende ny- och ombyggnation av nämndens inhyrda lokaler. För att utvärdera effekterna av denna åtgärd behövs dock en längre tidsperiod.
   

  ·         Sänkt inomhustemperatur för nämndens verksamheter
  - Kommunfullmäktige beslutade inför 2023 att innertemperaturen i stadens fastigheter skulle sänkas med en grad, samt att ventilationen skulle aktiveras 30 minuter senare på dagen och avaktiveras 30 minuter tidigare på dagen. En utvärdering av energianvändningen avseende uppvärmning av nämndens lokaler visar att korrigeringen har minskat nämndens energianvändning jämfört med tidigare år. Minskningen är mellan nio och 12 procent månadsvis jämfört med föregående fyraårsperiod (för augusti 2022 var energianvändningen ovanligt låg, däremot är motsvarande data för 2023 låg jämfört med 2019–2021).

   

  Bilagor

 20. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 21. Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.