Hoppa över navigering
 • Kommunfullmäktige fördelade kommunbidrag år 2020 i en tilläggsbudget enligt förslag i ärendet STK-2020-250, med finansiering ur ökade intäkter inom finansiering vilket gav en ökning av kommunbidraget med 10 000 000 kronor till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden. Nämnden beslutade 2020-04-24 om att fördela 5,8 Mkr tillfälligt under 2020 till gymnasiesärskolan för att balansera upp för bland annat ökade skolskjutskostnader. Inom denna ram kompenserades även fristående verksamhet.

  Resterande 4,2 Mkr föreslås fördelas till gymnasieskolor för att sätta in kompletterande insatser och stöd till elever vars behov uppkommit från vårterminens fjärr- och distansundervisning med anledning av coronaviruspandemin. Inom denna ram beräknas också ersättning till fristående verksamhet. Behoven som identifierats av gymnasieskolorna är ökad vuxennärvaro vid sjukfrånvaro hos lärare, kompetensutvecklingsinsatser och IT-satsningar inom fjärr- och distansstudier och ökade resurser för att ta igen de praktiska moment som under vårterminen har uteblivit.

  Kommunfullmäktige beslutade 2020-07-03 i ärendet Ekonomisk prognos 2020 STK-2020-92 att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möjlighet att använda prognostiserat överskott för att påbörja arbetet med att utöka antalet platser inom den reguljära vuxenutbildningen under kommande år, samt stärka arbetet inom elevhälsan i gymnasieskolan.

  Med denna bakgrund har vuxenutbildningen vidtagit åtgärder. Verksamheten ökar gymnasial och grundläggande vuxenutbildning med 150 elever vilket motsvarar en utökning under 2020 med 25 helårsplatser. Satsningar på IT i form av Chromebooks, läroplattform och lösningar för trådlöst internet har gjorts för att kunna ha en likvärdighet för varje elev. Till hösten planerat kompetensutvecklingsinsatser för lärare inom fjärr och distansstudier.

  För att stärka arbetet inom elevhälsan i gymnasieskolan föreslås nämnden satsa på att tillfälligt öka bemanning höstterminen 2020 för att utföra de hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer som uteblivet under vårterminen på grund av att eleverna inte befunnit sig på skolan. På detta vis finns det även en beredskap på att möta upp eventuell ökning av psykisk ohälsa på grund av coronaviruspandemin.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-02 att utan eget ställningstagande översända utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad till samtliga nämnder och bolag samt de fackliga organisationerna med svar senast den 5 juni 2020.
  Stadskontoret föreslår i utredningen att en visselblåsarfunktion inrättas. Syftet med funktionen är att fånga upp sådana särskilt allvarliga oegentligheter som annars riskerar att inte nå fram till rätt person och som kan få allvarliga konsekvenser för organisationen.
  I förvaltningens förslag till remissvar föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden framföra synpunkter gällande säkerställande av visselblåsarfunktionen i förhållande till andra rapporteringssystem, funktioner och lagstiftning, att teknisk lösning utreds för hantering av anonymitet, att funktionen hanteras av extern aktör samt att visselblåsarmöjlighetens motsatsförhållande till meddelarfriheten klargörs.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.